RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:52:35 amหัวข้อ: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:52:35 am
ลิงค์ข้อมูล  http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics2/meter/web11.html

สาระสำคัญ
          โอห์มมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่า เนื่องจากวิธีการหาค่า ความต้านทาน โดยใช้หลักการโวลต์ แอมมิเตอร์ทำให้ยุ่งยาก จึงมีการสร้างโอห์มมิเตอร์ขึ้นมาใช้งาน โดยไม่ต้องคำนวณค่าจากกระแสและแรงดัน

หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:53:10 am
โครงสร้างโอห์มมิเตอร์
       จากความยุ่งยากในการวัดและคำนวณค่าด้วยกฏของโอห์ม เพื่อหาค่าความต้านทานดังกล่าวมาแล้ว จึงได้มีการ ดัดแปลง มิเตอร์ให้สามารถวัดค่าความต้านทานออกมาได้โดยตรง เรียกมิเตอร์นี้ว่า โอห์มมิเตอร์(Ohmmter) โดยการดัดแปลงจากแอมมิเตอร์ให้สามารถวัดค่าและแสดงค่าออกมาเป็นค่าความต้านทานได้โดยตรง เพราะคุณสมบัติของค่าความต้านทาน จะคอยต้านการไหลของ กระแส ในวงจร เมื่อความต้านทานในวงจรแตกต่างกัน ย่อมทำให้กระแสไหลผ่านวงจรแตกต่างกัน ความต้านทานในวงจรน้อยกระแสไหลผ่านวงจรมาก และความต้านทานใน วงจรมากกระแสไหลผ่านวงจรน้อย สภาวะกระแสที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์แตกต่างกัน ทำให้เข็มชี้ของแอมมิเตอร์บ่ายเบน ไปแตกต่างกัน เมื่อปรับแต่งสเกลหน้าปัดจากสเกลกระแสมาเป็นสเกลความต้านทานก็สามารถ นำแอมมิเตอร์นั้น มาวัดความต้านทาน โดยทำเป็นโอห์มมิเตอร์ได้


หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:53:47 am
จากรูปที่ เป็นวงจรเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์ ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง (แบตเตอรี่ 1.5V )ต่ออันดับกับมิลลิแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟตรงได้เต็มสเกล 1mA มีค่าความต้านทานภายในมิลลิแอมมิเตอร์ 50 โอห์ม และต่ออันดับกับตัวต้านทาน R1 มีค่า 1,450 โอห์ม ตัวต้านทาน R1ทำหน้า ที่จำกัดกระแส ไม่ให้ไหล ผ่านมิลลิแอมมิเตอร์ มาก เกินกว่าค่าสูงสุดที่มิลลิแอมมิเตอร์ทนได้คือ 1mA ขั้วต่อ x–y เป็นขั้วต่อสำหรับ ต่อวัดตัวต้านทานที่ต้องการวัดค่า และปรับแต่งสเกลหน้าปัดของ มิลลิแอมมิเตอร์ให้เป็น โอห์มมิเตอร์ขณะช็อตจุด x–y เข้าด้วยกัน จะต้องมีกระแสไหล ผ่านมิลลิแอมมิเตอร์เต็มสเกลพอดีสามารถคำนวณ หาค่ากระแสผ่าน มิลลิแอมมิเตอร์ได้โดยใช้กฏของโอห์ม ดังนี้


หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:54:24 am
โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ

โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือโอห์มมิเตอร์ที่มีขั้วต่อวัดความต้านทานที่ไม่ทราบค่า ต่ออันดับกับดาร์สันวามิเตอร์ โครงสร้างเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับ ประกอบด้วยดาร์สันวาล์มิเตอร์ ต่ออันดับกับแบตเตอรี่ ( ถ่านไฟฉาย ) ค่าต่ำ ต่ออันดับกับตัวต้านทานปรับค่าได้ ( VARIABLE RESISTOR ) และต่ออันดับกับขั้วต่อตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า ดังรูปที่ 1

จากรูปที่ 1 เป็นวงจรเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับ โดยมีจุด X,Y เป็นจุดต่อวัดตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า ก่อนการวัดตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าจะต้องช็อตจุด X , Y เข้าด้วยกัน และปรับแต่งที่ RADJ จนทำให้เข็ม มิเตอร์ชี้ที่ตำ แหน่งเต็มเกลพอดี คือตำแหน่ง 0 โอห์ม เป็นการปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ก่อนการใช้งาน เมื่อปลดจุด X , Y ออก เข็ม มิเตอร์จะเคลื่อนกลับไปสู่ที่ตำแหน่งซ้ายมือสุดเมื่อปรับแต่งโอห์มมิเตอร์แบบอันดับพร้อมใช้งานแล้ว นำตัวต้าน ทานที่ไม่ทราบค่า ( RX ) มาต่อที่จุด X , Y ก่อนต่อ RX จะมีกระแสไฟตรงไหลผ่ายขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์เต็มสเกล ( IFS )เมื่อนำ RX มาต่อร่วมในวงจรทำให้ค่าความต้านทานรวมในวงจรเพิ่มขึ้น ต้านการไหลของกระแสไฟ ตรง ในวงจรให้ไหลน้อยลงเหลือเพียง IX กระแส IX จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน RX ที่ต่อร่วม ถ้า RX มีค่าความต้านทานต่ำ IX จะไหลมากขึ้น จนเมื่อ RX เป็น 0 โอห์ม IX จะเท่ากับ IFS และถ้า RX มีค่าความต้านทานมากขึ้น IX จะไหลน้อยลง จนเมื่อ RX เป็นค่าอนันต์ IX จะไม่ไหล คือเป็นศูนย์นั่นเอง

จากรูปจะได้สมการดังนี้


IFS = E / RM + R ADJ

จากรูปที่ 2 จะได้สมการดังนี้


IX = E / RM + RADJ + RX

 


เมื่อ IFS = กระแสไฟตรงเต็มสเกล หน่วยแอมแปร์ ( A )


IX = กระแสไฟตรงไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่เมื่อต่อตัวต้านทานไม่ทราบค่า หน่วยแอมแปร์ ( A )


E = แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่ในวงจร หน่วยโวลต์ ( V )


RM = ความต้านทานเดิมของมิเตอร์ หน่วยเป็นโอห์ม ( W )


RADJ = ความต้านทานปรับค่าได้ใช้จำกัดกระแส หน่วยโอห์ม ( W )


RX = ความต้านทานไม่ทราบค่า หน่วยโอห์ม ( W )หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:55:12 am
สรุป
        โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือโอห์มมิเตอร์ที่มีตัวต้านทานไม่ทราบค่าที่ต้องการ วัดต่อเป็นอันดับกับขดลวดเคลื่อน ที่ของมิเตอร์ สภาวะการบ่ายเบนของเข็มมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดของความต้านทานที่ไม่ทราบค่า ถ้าขนาดความ ต้านทานไม่ทราบค่าสูง จะจำกัดกระแสให้ผ่านขดลวดเคลื่อนที่น้อย ถ้าขนาดความต้านทานไม่ทรายค่าต่ำ จะจำกัดกระแสให้ผ่านขดลวดเคลื่อนที่มาก ผลดังกล่าวเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าความต้านทานออกมา       การเปลี่ยนสเกลหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็นหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็นสเกลของโอห์มมิเตอร์ทำได้โดยใช้ตัวต้านทานมีค่าความต้านทานต่างๆ แทนค่าลงในสมการ คำนวณค่าออกมาเป็นกระแสในค่าต่างๆ กำหนดค่าความต้านทานลงตาม กระแสที่คำนวณได้ ก็จะได้สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับตามที่ต้องการ


หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:55:51 am
โอห์มมิเตอร์แบบขนาน

             โอห์มมิเตอร์แบบอันดับเป็นการนำหลักการของกระแสผ่านแอมมิเตอร์ และจำกัดกระแสให้ผ่านพอดี โดยตัวต้านทานปรับค่าได้ เมื่อนำตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่ามาต่ออันดับ ทำให้ค่าความต้านทาน ในวงจร โอห์มมิเตอร์อันดับ เพิ่มขึ้นกระแสจะไหลผ่านมิเตอร์ลดลง เมื่อปรับแต่งหน้าปัดให้เป็นสเกลโอห์ม ก็สามารถอ่านค่าความต้านทาน ที่วัดออกมา ได้เป็นโอห์ม แต่โอห์มมิเตอร์แบบอันดับจะมีข้อเสียคือ วัดค่าความต้านทานต่ำๆ ได้ไม่ดี เพราะการอ่านค่าได้ไม่ละเอียด จะวัดค่าได้ดีเฉพาะความต้านทานปานกลาง และความต้านทานสูง

             จากข้อเสียของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับตรงที่วัดค่าความต้านทานต่ำไม่ได้ เพราะจากค่าความต้านทานของขดลวด เคลื่อนที่ของ มิเตอร์มีค่าความต้านทานสูง จึงทำให้นำไปวัดค่าความต้านทานต่ำๆ ไม่ได้ ดังนั้นการดัดแปลงให้ ห์มมิเตอร์วัด ค่าความต้านทานต่ำได้ จึงต้องทำให้ค่าความต้านทานของขดลวดต่ำลง การทำโดยหาค่าตัวต้านทานทราบค่ามีความต้านทานต่ำลง จึงสามารถนำไปวัดค่าความต้านทานต่ำได้ โอห์มมิเตอร์แบบนี้เรียกว่า โอห์มมิเตอร์แบบปรับแบ่งแรงดัน หรือแบบโพเทนทิโอมิเตอร์ การปรับเปลี่ยนย่านการวัดค่าความต้านทาน ทำได้โดยเปลี่ยนค่าความต้านทานมาต่อขนาน กับขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์

              โอห์มมิเตอร์ชนิดที่สามารถวัดค่าความต้านทานได้หลายย่านวัด เป็นโอห์มมิเตอร์ที่ดัดแปลงมาจากโอห์มมิเตอร์แบบ ปรับแบ่งแรงดันนั่นเอง โดยเพิ่มค่าความต้านทานค่าต่างๆ เข้าไป และเลือกย่านวัดด้วยซิเล็กเตอร์สวิตซ์


             โอห์มมิเตอร์แบบขนาน คือโอห์มมิเตอร์ที่มีขั้วต่อวัดความต้านทานที่ไม่ทราบค่า ต่อขนานกับดาร์สันวาล์มิเตอร์ โครงสร้างเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน ประกอบด้วยดาร์สันวาล์มิเตอร์ ต่ออันดับกับแบตตเตอรี่ ( ถ่านไฟฉาย ) ค่าต่ำ ต่ออันดับกับตัวต้านทานปรับค่าได้ ต่ออันดับกับตัวต้านทานคงที่วยป้องกันขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ชำรุด และดาร์สันวาล์มิเตอร์ จะต่อขนานกับตัวต้านทานไม่ทราบค่า แสดงวงจรดังรูป

 หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:56:12 am
จากรูป เป็นวงจรเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน มีจุดต่อ X , Y เป็นจุดต่อไว้วัดตัวต้านทานไม่ทราบค่า ก่อนการวัดตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า จะต้องปรับแต่งให้โอห์มมิเตอร์พร้อมใช้งาน โดยเปิดจุด X , Y ออกปรับตัวต้าน ทาน ปรับค่าได้จนเข็มมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งค่าอนันตืพอดี เพราะขณะเปิดจุด X , Y หมายถึงตัวต้านทานท ี่ไม่ทราบค่า จะทำการวัดมีค่าความต้านทานป็นอนันต์   จากรูปข้างบน เป็นการนำโอห์มมิเตอร์แบบขนาน ไปต่อวัด ความต้านทาน ไม่ทราบค่า ( RX ) ซึ่งก่อนการต่อ RX จะมีกระแสไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์เต็มสเกล เมื่อต่อ RXเข้าไปทำให้ค่า ความต้านทานรวมที่จุด X , Y (RM // RX ) เปลี่ยนแปลง มีกระแสไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์เป็น I0 และกระแสไหลผ่าน RX เป็น IX ทำให้เข็มมิเตอร์ชี้ค่าเปลี่ยนแปลง ตามค่ากระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ และถ้าช้อตจุด X , Y เข้าด้วยกัน จะไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์เลย

จากรูปจะได้สมการดังนี้

IFS = E / RM + RS + RADJ ……………สมการที่ ( 1 )


จากรูปที่ 2 จะได้สมการดังนี้

RXY = RM // RX = (RM x RX) / (RM + RX).....................สมการที่ (2)


 

IO = E / ( RS + RADJ +RXY )

เมื่อ IFS = กระแสไฟตรงเต็มสเกล หน่วยแอมแปร์ ( A )

                                 Io = กระแสไฟตรงไหลผ่านมิเตอร์ขณะต่อ RX หน่วยเป็นแอมแปร์ ( A )

                      E = แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่ในวงจร หน่วยเป็นโวลต์ ( V )

               RM = ความต้านทานเดิมของมิเตอร์ หน่วยเป็นโอห์ม ( W )

                    RS = ความต้านทานอันดับป้องกันกระแสจำนวนมากผ่านมิเตอร์ หน่วยเป็น โอห์ม ( W )

RADJ = ความต้านทานปรับค่าได้ใช้จำกัดกระแส หน่วยเป็นโอห์ม ( W )

RX = ความต้านทานไม่ทราบค่า หน่วยเป็นโอห์ม ( W )หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:56:47 am
สเกลหน้าปัดโอห์มมิเตอร์แบบขนาน

            การเปลี่ยนสเกลหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็นสเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานทำได้โดยใช้หลักการหาตำแหน่ง

คล้ายกับการหาสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับนั่นเอง แตกต่างกันตรงสมการที่ใช้ต่างกัน โอห์มมิเตอร์ แบบขนานจะใช้สมการที่ 2หาค่ากระแสผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ ในขณะมีตัวต้านทานที่จะมาต่เข้าที่จุด X , Y ถูกกำหนดค่าจากค่าน้อยไปหาค่ามากเป็นลำดับ ได้แล้วนำค่าความต้านทานต่างๆ ที่คำนวณค่าได้กำหนดลง ในตารางแทนค่ากระแส ถ้าคำนวณอย่างละเอียด ก็จะได้สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานละเอียด ความแตกต่างของสเกลระหว่างโอห์มมิเตอร์แบบอันดับกับโอห์มมิเตอร์แบบอันดับกับโอห์มมิเตอร์แบบขนาน ตรงที่ตำแหน่งค่าความต้านทานที่แสดงบนสเกลจะตรงข้ามกัน โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ 0 โอห์มมิเตอร์ อยู่ทางขวามือ ส่วนอินฟี้นิตี้โอห์ม อยู่ทางซ้ายมือ แต่สำหรับโอห์มมิเตอร์แบบขนาน 0 โอห์ม จะอยู่ทางซ้ายมือ ส่วน อินฟี้นิตี้โอห์ม จะอยู่ทางขวามือ สามารถได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

           ต่อไปนี้เป็นรูปวงจรตัวอย่างจากรูป จะต้องทำการคำนวณก่อน จากสูตรที่ให้ไปข้างบน แล้วจึงจะได้รูปหน้าปัดสเกล ของ โอห์มมิเดตอร์แบบขนานหัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:57:15 am
จากรูปวงจรต่อไปนี้สามารถเขียนเป็นหน้าปัดสเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน โดยจะต้องทำการ คำนวณก่อน

โดย ใช้สูตรที่ให้ไว้ข้างต้น และหน้าปัดสเกลจะออกมาเป็นดังรูปข้างล่างนี้

 หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:57:45 am
เมกกะโอห์มมิเตอร์
       เมกกะโอห์มมิเตอร์ ( Megaohmmeter ) หรือเมกเกอร์ ( Megger ) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความต้านทานสูง ๆ ( High – resistance ) ที่ทีค่าเป็นเมกกะโอห์มขึ้นไป อย่างเช่น ใช้วัดค่าความต้านทานของฉนวน ( nsulation ) ไฟฟ้า ( 1 เมกะโอห์ม = 106 )


หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:58:02 am
ส่วนประกอบเครื่องวัดเมกะโอห์มประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟตรงแรงดันไฟสูงคงที่ ( Constant – high – source ) ( มีค่าอยู่ระหว่าง 100 V และ 500 V ) เข็มชี้บ่ายเบนโดยระบบเครื่องวัดPMMC ขดลวด 2 ชุด แม่เหล็กถาวร ส่วนประกอบและวงจรของเมกะโอห์มมิเตอร์ การทำงานของเครื่องมือวัดเมกะโอห์มมิเตอร์คือ ขณะยังไม่ต่อความ ต้านทาน ที่จะวัด ( RX ) เมื่อหมุนอาร์เมเจอร์โดยมือหมุน ( Hand Cranked ) ของเครื่องกำเนิดให้ตัด กับเครื่อง กำเนิดแม่เหล็กถาวร จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นและมีกระแสไหลผ่านขดลวดควบคุม ( Control coil ) ที่มี R1 ต่ออนุกรมอยู่ ( ไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดบ่ายเบน ( Deflection coil ) ที่ต่ออนุกรมกับ R2 ) อำนาจแม่เหล็กของ Control coil จะผลักกับอำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรทำให้เข็มชี้บ่ายเบนไปอยู่ที่ตำแหน่ง “ฟินนิตี้โอห์ม” บนสเกล

         ต่อไปสมมติว่าต่อความต้านทานภายนอก ( RX ) เข้าที่ขั้วต่อดิน ( Ground ) จุด B กับขั้วต่อจุด A ( Terminal A ) เมื่อหมุนเครื่องกำเนิดจะมีกระแสไหลผ่าน Control coil และ Deflection coil พร้อมกัน เกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นกับ ขดลวดทั้งสองแต่อำนาจแม่เหล็กที่ Deflection coil จะมากกว่าทำให้เข็มชี้บ่ายเบนไปทางขวามือ ( 0 โอห์ม ) จึงอ่านค่า บน สเกลโอห์มได้ การบ่ายเบนของเข็มชี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน RX สำหรับความต้านทาน R1 และ R2 ทำหน้าที่จำกัดกระแสให้กับขดลวดทั้งสองถ้าชอร์ตปลายสายวัด คือจุด A กับ B เข้าด้วยกัน ทำให้กระแส ไหลผ่านขดลวด บ่ายเบนมากที่สุด เข็มชี้บ่ายเบนไปยังตำแหน่ง “ 0 โอห์ม “ บนสเกล ขณะนี้ RX มีค่าเท่ากับ 0 โอห์ม เครื่องวัดแบบนี้จะไม่มีสปิงสำหรับดึงเข็มชี้กลับที่เดิม ( คือตำแหน่ง อินฟินิตี้ )         ดังนั้นเมื่อเครื่องวัดไม่ได้ใช้งานเข็มชี้จะหยุดอยู่ ณ ตำแหน่งใดก็ได้สำหรับขั้วต่อการ์ดดริง ( Guard ring terminal ) มีไว้สำหรับป้องกันไฟฟ้ารั่วจากเครื่องวัดดูด


หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:58:33 am
จากรูปข้างล่างแสดงตัวจริงของเมกะโอห์มมิเตอร์ประกอบด้วย 2 พิสัย คือพิสัย 0-500 เมกะโอห์ม ( ตำแหน่งกลางสเกลมีค่า 5 เมกกะโอห์ม ) และพิสัย 0 – 200 โอห์ม ( ตำแหน่งกลางสเกลมีค่า 10 โอห์ม )


หัวข้อ: Re: โอห์มมิเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:59:11 am
สรุป

โอห์มมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดอุปกรณ์เฉพาะความต้านทาน และมีประโยชน์ ต่อเนื่อง ไปถึงการวัดอุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วยเช่น วัดการตัดต่อของสวิตซ์ หน้าสัมผัสต่าง ๆ ตลอดจนวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่า ดี , เสียได้ด้วย

             โครงสร้างของโอห์มมิเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่างคือ ดาร์สันวาล์มิเตอร์ แบตเตอรี ( ถ่านไฟฉาย ) และตัวต้านทานปรับค่าได้ โดยนำอุปกรณ์ 3 ส่วนดังกล่าวมาต่อวงจรจะได้โอห์มมิเตอร์ขึ้นมา และปรับแต่งสเกลหน้าปัดให้บอกค่า โอห์ม โอห์มมิเตอร์แบ่งลักษณะการต่อวงจรออกเป็น 3 แบบ ด้วยกันคือ

1.โอห์มมิเตอร์ แบบอันดับ

2. โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม

            3. โอห์มมิเตอร์แบบปรับแบ่งแรงดัน

              โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ   คือ  โอห์มมิเตอร์ที่มีตัวต้านทานไม่ทราบค่าที่ต้องการวัดต่อเป็นอันดับกับ

ขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ สภาวะ การ บ่ายเบน ของเข็มมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดของความต้านทานที่ไม่ทราบค่า ถ้า ขนาดความต้านทานไม่ทราบค่าสูง จะจำกัดกระแสให้ผ่านขดลวดเคลื่อนที่น้อย ถ้าขนาดความต้านทานไม่ทรายค่าต่ำ จะจำกัดกระแสให้ผ่านขดลวดเคลื่อนที่มาก ผลดังกล่าวเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าความต้านทานออกมา การเปลี่ยนสเกลหน้า ปัดของมิเตอร์ให้เป็นหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็นสเกลของโอห์มมิเตอร์ทำได้โดยใช้ตัวต้านทานมีค่าความต้านทานต่างๆ แทนค่าลงในสมการ คำนวณค่าออกมาเป็นกระแสในค่าต่างๆ กำหนดค่าความต้านทานลง ตาม กระแสที่คำนวณได้ ก็จะได้สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับตามที่ต้องการ

          โอห์มมิเตอร์แบบขนาน เป็นโอห์มมิเตอร์ที่วัดค่าความต้านทานค่าต่ำ ๆ ได้ดี จากผลของการต่อ ความ ต้านทานไม่ทราบ ค่าขนานกับมิเตอร์นั่นเอง ในทำนองเดียวกันการต่อตัวต้านทานทราบค่าต่ำๆ ขนานกับมิเตอร์ ก็สามารถนำ โอห์มมิเตอร์ไป วัดความต้านทานต่ำได้เช่นกัน และสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทาน ของ มิเตอร์ ได้ ทำให้สามารถวัดค่าความต้านทานได้กว้าง เรียกโอห์มมิเตอร์แบบนี้ว่าโอห์มมิเตอร์แบบปรับแรงดัน โดยอาศัย ตัวต้านทานขนานค่าต่ำ ที่ต่อร่วมกับตัวต้านทานที่ต้องการวัดค่า ต่อร่วมเป็นวงจรแบ่งแรงดัน ผลการแบ่งแรงดัน จะทำให้มีแรงดันไฟตรงตกคร่อมขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีกระแสไหลผ่าน ขดลวด เคลื่อนที่ เปลี่ยนไป เกิดการบ่ายเบนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงสเกลหน้าปัดให้เป็นสเกลโอห์มมิเตอร์ ก็สามารถอ่านค่าความต้านทานที่ทำการวัดได้               

          สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานจะตรงข้ามกับสเกลของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับคือมี 0 โอห์ม อยู่ทางซ้ายมือ และมีอินฟีนิตี้โอห์มอยู่ทางขวามือ

          โอห์มมิเตอร์แบบปรับแบ่งแรงดัน ความจริงมีโครงสร้างมาจากโอห์มมิเตอร์แบบอันดับโดยทำการดัดแปลงสง่นประกอบวงจรคือเพิ่มตัวต้านทานค่าต่ำขนานกับมิเตอร์ ดังนั้นสเกลของโอห์มมิเตอร์แบบนี้ จะมีสเกลเหมือนกับโอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือ 0 โอห์ม จะอยู่ทางขวามือ และ อินฟีนิตี้ จะอยู่ทางซ้ายมือ

          โอห์มมิเตอร์แบบหลายย่านวัด คือโอห์มมิเตอร์ที่วัดค่าความต้านทานได้กว้าง ตั้งแต่ค่าต่ำไปหาค่าสูง โดยอาศัยหลักการ ของโอห์มมิเตอรแบบปรับแรงดันย่านวัดถูกสร้างให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 1 เท่า, 10 เท่า , 100 เท่า, 1,000 เท่า ฯลฯ ส่วน สำคัญของโอห์มมิเตอร์หลายย่านวัดคือ จะต้องใช้สเกลการวัดค่าเพียงสเกลเดียว การกำหนดค่าสเกลจะต้องมองที่ย่านกลางสเกลของโอห์มมิเตอร์ย่านต่ำสุด