RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:50:30 amหัวข้อ: แอมมิเตอร์กระแสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:50:30 am
แอมมิเตอร์กระแสสลับ


ลิงค์ข้อมูล http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics2/meter/5558.htm
หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์กระแสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:50:53 am

แอมมิเตอร์กระแสสลับ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดไฟสลับ ในวงจรกระแสสลับ ปริมาตรกระแสไฟฟ้าที่วัด

ได้จะเป็นค่า rmsและโครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟสลับจะเป็นชนิดของเหล็กเคลื่อนที่ การแอมมิเตอร์

ไฟสลับวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรให้ต่ออนุกรมกับวงจรที่วัด หรืออนุกรมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะวัด

เหมือนแอมมิเตอร์กระแสตรง การเลือกใช้ย่านวัดต้องเลือกย่านวัดสูงๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาปรับลดทีหลัง

การใช้งานไม่ต้องคำนึงถึงขั้งเหมือนแอมมิเตอร์ DC


หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์กระแสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:51:22 am
การออกแบบแอมิเตอร์กระแสสลับ

แอมมิเตอร์กระแสสลับที่สามารถวัดค่ากระแส อาร์เอ็มเอสได้ถูกต้องเหมาะสม คือแอมมิเตอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นแม่เหล็เคลื่อนที่ เครื่องวัดดังกลา่วมีราค่าค่อนข้างสูง จึงมี การดัดแปลงแอมมิเตอร์กระแสตรงชนดเหล็กเคลื่อนที่ให้สามารถวัดไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยใช้วงจรเรียงกระแสแปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรง และทำให้แอมมิเตอร์กระแสตรงอ่านค่าได้ซึ่งค่าค่าที่อ่านได้ต้องมีการปรับแต่งสเกลใหม่ก่อนให้สามารถอ่านค่ากระแสอาร์เอ็มเอส

ได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างของแอมิเตอร์เรียงกระแส และแอมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่แสดงดังรูป


หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์กระแสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:51:38 am
เนืองจากการแปลงกระแสไฟสลับให้เป็นไฟตรง ทำให้ปริมาณกระแสไฟ AC และ DC ไม่เท่ากันถ้าแปลงความสัมพันธ์ด้วยวงจรเรียงกระแสจะได้ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี่

เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

I AC = 1.1 I DC

เรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

I AC = 2.2 I DC