RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => ไฟฟ้าน่ารู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:23:07 amหัวข้อ: วงจรไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:23:07 am
ที่มา http://www.skn.ac.th/skl/skn422/file/circuit.htm
ขอบคุณครับ

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้ามีส่วนประกอบ (component) ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ แหล่งกำเนิด หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า (sources) และตัวรับพลังงาน ซึ่งมักเรียกว่า โหลด (load) หลอดไฟฟ้า ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของโหลด


หัวข้อ: Re: วงจรไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:23:40 am
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟฟ้า จะจ่ายแรงดันและกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจร พร้อมกันรวมทั้งมีความต้านทานภายในจำนวนหนึ่งด้วย หากนำแหล่งจ่ายไฟฟ้าจริงมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรจะทำให้เข้าใจ ยาก ดังนั้นในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า จึงสมมติให้แหล่งจ่ายไฟฟ้า จ่ายแรงดันและกระแสไฟฟ้าเป็นค่าคงที่และเป็นอิสระต่อกัน แหล่งจ่ายไฟฟ้า ประเภทนี้เรียกว่า แหล่งจ่ายไฟฟ้าในอุดมคติ


หัวข้อ: Re: วงจรไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:24:09 am
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้าอิสระ (Independent Sources) เช่น แบตเตอรี ถ่านไฟฮาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ เป็นต้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Voltage Sources) และ แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Current Sources)
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ถูกควบคุม (Controlled Sources) อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น ตัวอย่างเช่น amplifier


หัวข้อ: Re: วงจรไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:24:42 am
ทิศทางของกระแสไฟฟ้า เราทราบว่าการไฟลของกระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของ electron ในตัวนำ electron จะเคลื่อนตัวจากขั้วลบมายังขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า การกำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วลบมายังขั้วบวก เรียกว่า การหนดทิศทาง กระแสไฟฟ้า ตามทิศทางการไหลของ electronหัวข้อ: Re: วงจรไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:25:12 am
รูปล่างซ้าย ทิศทางกระแสไฟฟ้าตามการไหลของอิเล็คตรอน
รูปล่างขวา ทิศทางกระแสไฟฟ้าตามการไหลของกระแสสมมติ (นิยมกว่า)

เบนจามิน แฟรงคลิน เชื่อว่ากระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนตัวของประจุไฟฟ้าบวกมากกว่า การเคลื่อนตัวของประจุลบ ดังนั้นทฤษฎีทางไฟฟ้าส่วนใหญ่ในยุคแรกๆ จึงสมมติกระแสไฟฟ้าให้ไหลจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายมายังขั้วลบ (รูปขวา) ซึ่งวิธีแบบนี้เองก็ยัง ได้รับความนิยมและยอมรับกัน จึงมักเห็นว่าตำราส่วนใหญ่ใช้ทิศทางกระแสไฟฟ้าแบบดั้งเดิมไม่ใช้ ตามการเคลื่อนที่ของ electron


หัวข้อ: Re: วงจรไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:25:59 am
การลัดวงจร

การลัดวงจรในที่นี้หมายถึง ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าถูกลัดวงจร ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ตัวต้านทานนั้น แต่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจรแทน

ตัวต้านทานใดๆ ในวงจรไฟฟ้าเมื่อถูกลัดวงจร กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน ย่อมมีค่าเป็นศูนย์ ทั้งนี้เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจร เนื่องจากมีค่าความต้านทานต่ำกว่า R กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจร (Iss)นี้ มีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานขณะที่ยังไม่ลัดวงจร (I) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

Iss = I (R/R+0) = I

หมายเหตุ Iss คือกระแสลัดวงจร