หน่วยที่ 7 โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส

 

- แบบจำลองอะตอมของบอร์  
- การใช้ทฤษฎีควอนตัมอธิบายโครงสร้างอะตอม  
- หลักการกีดกันของเพาล  
- เลเซอร์เบื้องต้น  
- ส่วนประกอบของนิวเคลียส  
  - ขนาดของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว  
  - แบบจำลองของนิวเคลียส  
  - กัมมันตภาพรังสี  
  - กระบวนการแบ่งแยกตัว  
  - กระบวนการหลอมตัว  
  - ประโยชน์และโทษของพลังงานนิวเคลียร์  
     
  - แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 7  
     
     
  กลับสู่สารบัญหลัก  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2