หน่วยที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( แสง )

 

- สมการแมกซ์เวลล์  
- สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
- การสะท้อนแสง  
- การหักเหแสง  
- ุการแทรกสอดของแสงผ่านช่องแคบคู่  
  - การแทรกสอดของแสงที่ฟิล์มบาง  
  - การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว  
  - กำลังแยกของทัศนูปกรณ์  
  - การเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่แบบฟรอนโฮเฟอร์  
  - การเกิดโพลาไรซ์และกฎของมาลุส  
  - การทำให้แสงเกิดโพลาไรซ์  
     
  - แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 5  
     
     
  กลับสู่สารบัญหลัก  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2