หน่วยที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ

 

- สมการทั่วไปของแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าสลับ  
- ค่ายังผลของวงจรกระแสสลับที่มีตัวต้านทาน  
- วงจรกระแสสลับ RC  
- วงจรกระแสสลับ RL  
- วงจรกระแสสลับ RLCุ  
  - การวิเคราะห์วงจร RLC ด้วยแผนภาพเฟเซอร์  
  - กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ  
  - การวิเคราะห์วงจร RLC ด้วยจำนวนเชิงซ้อน  
  - อภินาทในวงจร RLC  
  - แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 4  
     
     
  กลับสู่สารบัญหลัก  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2