เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทวิชา ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร /ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

 

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

,  2  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14  ,  15  ,  16  ,  17  ,  18  ,  19  ,  20

บทที่ 3 การเคลื่อนที่บนระนาบ

,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14  ,  15 16  ,  17  ,  18  ,  19  ,  20

บทที่ 4  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  , 10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14  ,  15  ,  16  ,  17  ,  18  ,  19  ,  20

บทที่ 11  ความยืดหยุ่น

,  2  ,  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14  ,  15  ,  16  ,  17  ,  18  ,  19  ,  20

 

กดที่ปุ่มนี้จะกลับเข้าสู่หน้าแรก


ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากหนังสือ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต