รูปที่ 8 แสดงความยาวคลื่นในชุดสเปคตรัมของบาลเมอร์
     ต่อมาได้มีการค้นพบสเปคตรัมชุดอื่น ๆ อีกหลายชุดจากอะตอมของไฮโดรเจน แต่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายการเกิดสเปคตรัมแบบเส้นของไฮโดรเจนได้ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1913 บอร์สามารถอธิบายการเกิดสเปคตรัมแบบเส้นได้สำเร็จ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
5. โครงสร้างอะตอม
     อะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร สารต่างชนิดกันหรือธาตุต่างชนิดกันประกอบขึ้นด้วยอะตอมต่างกัน โดยทฤษฎีโครงสร้างอะตอมได้มีการศึกษาเรื่อยมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 จนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้
     5.1 ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของทอมสัน
     ทอมสัน (Joseph J. Thomson) ได้เสนอโครงสร้างของอะตอมว่า อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม โดยภายในทรงกลมประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อของอะตอม และมีประจุลบซึ่งเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ขนาดเล็กฝังอยู่ภายใน โดยจำนวนประจุบวกทั้งหมดของอะตอมเท่ากับจำนวนประจุลบที่ฝังอยู่พอดี ทำให้อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า
รูปที่ 9 แสดงโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีของทอมสัน


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต