2. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
     Max Plank นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้อธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุต่าง ๆ ได้เสนอสมมติฐานของแพลงค์ (Plank’s Hypothesis) มีใจความดังนี้ อะตอมที่สั่นหรือเรียกว่าออสซิเลเตอร์ (oscillator) ด้วยความถี่ค่าหนึ่ง ( ) จะส่งพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีค่าพลังงานเป็นไปตามเงื่อนไขคือ
=
(3)
เมื่อ แทน พลังงานของอะตอมที่รับหรือคายพลังงาน มีหน่วยเป็น จูล (J)
  แทน ค่าคงที่ของแพลงค์ (Planck’s constant) มีค่าเท่ากับ 6.63 x 10-34 J.s
  แทน เลขจำนวนเต็ม 1 , 2 , 3… เรียกว่าเลขควอนตัม (quantum number)
  แทน ความถี่ของแสง มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
     โดยพลังงานของอะตอมที่สั่นจะดูดกลืนหรือแผ่รังสี(คายพลังงาน) ออกมามีเฉพาะบางค่าเท่านั้น มีลักษณะไม่ต่อเนื่องเป็นก้อนของพลังงาน เรียกว่า ควอนตัมของพลังงาน (quantum of energy) ดังรูป โดยพลังงานของอะตอมที่ดูดกลืนเข้าไปหรือคายออกมาจะเป็นจำนวนเท่าของ h ดังรูป
รูปที่ 3 แสดงระดับพลังงานตามสมมติฐานของแพลงค์
3. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
     ในปี ค.ศ.1887 เฮิรตซ์ (Hertz) ได้ทำการทดลองฉายรังสีอัลตราไวโอเลตไปตกกระทบบนผิวโลหะ พบว่ามีอิเล็กตรอนอิสระหลุดออกจากที่โลหะนั้น อิเล็กตรอนที่หลุดจากแผ่นโลหะเรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน (Photoelectrons) และปรากฏการณ์ที่แสงทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะนี้ เรียกว่า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectice Effect)


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
 
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต