จากรูปให้ เป็นระดับพลังงานพื้นฐานของอะตอมเมื่อได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้อะตอมนั้นมีระดับพลังงานสูงขึ้นเป็นระดับพลังงานกระตุ้น E2 และจากระดับพลังงานนี้ อะตอมจะเปลี่ยนสถานะสู่ระดับพลังงานต่ำกว่าเป็นระดับ E1 ซึ่งอะตอมที่อยู่ในสถานะกระตุ้น E1 ยังไม่สามารถเปลี่ยนสถานะคืนกลับสู่สถานะพื้น จนกระทั่งมีโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับ   ( ) หรือ เข้ามากระตุ้น จึงจะทำให้อะตอมนั้นเปลี่ยนสถานะทันที โดยการปล่อยรังสีออกมาเป็นโฟตอนที่มีพลังงานเดียวกัน มีจำนวนมากในทิศทางเดียวกันเป็นแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มสูงและมีความยาวคลื่น ซึ่งจะหาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ได้ดังนี้
( )
= =
=
(26)
     8.2 การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
     จากสมบัติของเลเซอร์ที่มีพลังงานมากและมีความเข้มสูง อีกทั้งเป็นลำแสงที่มีขนาดเล็กมากดังนั้นจึงได้นำเลเซอร์ไปใช้ประโยชน์มากมายในทางการแพทย์ คือ
1. การนำเลเซอร์ไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เนื่องจากเลเซอร์มีลำแสงที่เล็กสามารถที่จะฉายเพื่อทำลายเฉพาะบริเวณได้ดี โดยไม่กระทบต่อบริเวณข้างเคียง
2. เลเซอร์ที่ให้แสงสีเขียวใช้ทางด้านศัลยกรรมโดยเฉพาะบริเวณที่นำเครื่องมือไปใช้ยาก โดยที่เลเซอร์จะทำหน้าที่เป็นมีดผ่าตัดที่เล็กมาก และเป็นทั้งตัวต่อเชื่อมอีกด้วย โดยความร้อนจากลำแสงจะหลอมเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดเชื่อมต่อกันและช่วยในการห้ามเลือดของบาดแผล
3. เลเซอร์ที่ใช้ในด้านศัลยกรรมได้แก่ CO2 laser กำลังต่ำ เนื่องจากเลเซอร์นี้ให้รังสีความร้อนดังนั้นจึงใช้ในการผ่าตัดเนื้อเยื่อทุกชนิด โดยการทำให้เนื้อเยื่อเกิดการระเหิดหลุดไปเนื่องจากความร้อน
4. การนำเลเซอร์ที่ได้จากก๊าซอาร์กอนไปใช้ในการรักษาโรคตาบางชนิด เช่น โรคต้อหิน โรคของหลอดเลือดของจอตาผิดปกติ

จบ >>

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต