8.1 การผลิตเลเซอร์
     โดยปกติแล้วอะตอมจะอยู่ในสถานะเรียกว่า สถานะพื้น (Ground State) ถ้าอะตอมได้รับพลังงานเพิ่มก็จะทำให้อิเล็กตรอนของอะตอมนั้นสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น และเรียกสถานะนี้ว่า สถานะกระตุ้น (Excited State) ดังรูป (ก)
รูปที่ 23 แสดง ก. แสดงระดับพลังงานของอะตอมสถานะพื้นและสถานะกระตุ้น
                                              ข. การปล่อยรังสีตามปกติ
                                              ค. การปล่อยรังสีโดยการถูกกระตุ้น
     อะตอมที่มีระดับพลังงานสูงสามารถคืนกลับสู่ระดับพลังงานสถานะพื้นฐานที่ต่ำกว่าได้ โดยการคายพลังงานออกมาในรูปของโฟตอนที่มีพลังงาน ( ) โดยการคายพลังงานของอะตอมเกิดขึ้นไม่พร้อมกันทำให้พลังงานที่ปล่อยออกมามีค่าไม่มากนัก เนื่องจากพลังงานนั้นมีการกระจายออกไปทุกทิศทางดังรูป (ข)
     ในกรณีการเกิดเลเซอร์นั้นจะต้องใช้วิธีในการทำให้อะตอมขึ้นไปอยู่ในสถานะกระตุ้นแล้วกลับลงมาสู่สถานะพื้นฐานพร้อม ๆ กัน จะทำให้พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอนที่ปล่อยออกมามีเฟสตรงกันทั้งหมด จะทำให้พลังงานมีค่ามากและมีความเข้มสูง ดังรูป (ค)
รูปที่ 24 แสดงระดับพลังงานของอะตอมที่ผลิตเลเซอร์


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต