สำหรับในวงที่ n ใด ๆ จะได้
=
(14)
     แสดงว่าอิเล็กตรอนจะมีพลังงานต่ำสุดเท่ากับ -13.6 eV เมื่ออยู่ในวงโคจรในสุด n = 1 และมีพลังงานสูงสุดเท่ากับ 0 เมื่อ n = และถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนวงในสุดหลุดเป็นอิสระ จะต้องให้พลังงานเท่ากับ 13.6 eV ซึ่งพลังงานนี้เรียกว่าพลังงานไอออนไนเซชัน (Ionization Energy)
     บอร์ได้เสนอว่าวงโคจรในสุดของอะตอมของไฮโดรเจน (n = 1) เป็นวงที่เสถียรที่สุดและมีระดับพลังงานต่ำสุด โดยเรียกอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรนี้ว่า อิเล็กตรอนในสถานะพื้นฐาน (ground state) ส่วนวงโคจรถัดจากวงที่ 1 ออกมา ( n = 2 , 3, …) อิเล็กตรอนจะมีเสถียรภาพน้อยลงเรื่อย ๆ ตามลำดับ เรียกอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรนี้ว่า อิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้น (excited state) ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น เมื่อกลับสู่สถานะพื้น จะมีการปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กันโดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของระดับพลังงานนั้นๆ โดยสามารถคำนวณหาความยาวคลื่นได้ดังนี้
จากสมการที่ (12)
= =
โดยที่ = ; = และ = แทนค่าจะได้
= ( )
-
( )
=
(15)
ซึ่ง เป็นค่าคงที่เรียกว่าค่านิจริดเบอร์ก (Rydberg constant) แทนด้วย มีค่าเท่ากับ 1.0974 x 107 m-1 ดังนั้นสมการที่ (15) เขียนใหม่ได้เป็น
=
(16)
     จะพบว่าสมการที่ (16) นี้มีค่าเท่ากับสมการที่ (8) จึงอาจสรุปได้ว่า บอร์เป็นคนแรกที่อธิบายเส้นสเปกตรัมได้อย่างถูกต้อง
     ต่อมามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอะตอมไฮโดรเจน และพบว่าสเปคตรัมเหล่านั้นแบ่งออกเป็นอนุกรม (series) ต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับระดับพลังงานดังนี้


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต