2. อิเล็กตรอนวิ่งรอบนิวเคลียสเป็นวงกลมได้ด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้าซึ่งเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้
=
(10)
โดยที่
แทนค่าคงที่ทางไฟฟ้า = 9x109 N.m2/C2
 
แทนประจุของอิเล็กตรอน
     3. พลังงานที่ยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนไว้มีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างประจุ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้
=
(11)
     4. การเปลี่ยนสถานะคงตัวเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนจะขยับจากวงโคจรนอกไปยังวงในจะมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในรูปของการเปล่งแสงหรือแผ่รังสีเป็นโฟตอนหนึ่งตัวปริมาณเท่ากับ นั่นคือ
= =
(12)
     ในเมื่อ และ คือระดับพลังงานยึดเหนี่ยวที่วงโคจรเริ่มต้นและระดับพลังงานยึดเหนี่ยวที่วงโคจรสุดท้ายของอะตอม ถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวที่วงโคจรสุดท้ายต่ำกว่าวงโคจรเริ่มต้น ก็จะเป็นการปลดปล่อยพลังงาน แต่ถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวที่วงโคจรสุดท้ายสูงกว่าวงโคจรเริ่มต้น ก็จะเป็นการดูดกลืนพลังงาน
     ถ้าผลต่างของพลังงานใน 2 ระดับชั้นใด ๆ มีค่ามาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อิเล็กตรอนแผ่ออกมาก็จะมีค่ามากตามไปด้วย แสดงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความถี่สูงหรือมีความยาวคลื่นน้อย ในทางกลับกันถ้าผลต่างของพลังงานใน 2 ระดับชั้นใด ๆ มีค่าน้อย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อิเล็กตรอนแผ่ออกมาก็จะมีค่าน้อยด้วย แสดงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความถี่ต่ำหรือมีความยาวคลื่นมากนั่นเอง
     จากสมมติฐานของบอร์ทำให้สามารถคำนวณหารัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน และพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนได้ดังนี้
     ก. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
     กำหนดให้อิเล็กตรอนวิ่งด้วยอัตราเร็ว เป็นวงกลมรัศมี r รอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจน ดังรูป


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต