รูปที่ 11 แสดงโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีของรัทเธอร์ฟอร์ด
     ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบจำลองที่ยอมรับกันว่าใกล้เคียงความเป็นจริง แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดประจุไฟฟ้าบวกจึงรวมกันอยู่ในนิวเคลียสได้ทั้ง ๆ ที่เกิดแรงผลัก และทำไมอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสได้โดยไม่สูญเสียพลังงาน สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบกพร่องของแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมขึ้นใหม
     5.3 ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์

     ในปี ค.ศ. 1913 บอร์ (Neil Bohr) นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก ได้เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่โดยขยายความคิดแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับควอนตัมและพลังงานที่ว่าแต่ละหน่วยแสงมีของพลังงานเป็น เขาสามารถสร้างแบบจำลองของอะตอมไฮโดรเจนที่มีโปรตอนเป็นนิวเคลียส และสามารถคำนวณระดับพลังงานต่าง ๆ ของอะตอมได้ ทำให้สามารถอธิบายการเกิดสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้เป็นอย่างดี แบบจำลองอะตอมของบอร์คือ อะตอมมีนิวเคลียสที่มีประจุไฟฟ้าบวกและมีอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบ ๆ โดยเป็นไปตามสมมติฐานดังนี้ คือ

     1. อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสอยู่ได้โดยไม่มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะว่าอิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุม (L) เป็นจำนวนเท่าของ สถานะเช่นนี้เรียกว่า สถานะคงตัว (stationary state) จะได้
= =
(9)
โดยที่
L
แทนโมเมนตัมเชิงมุม L =
 
แทนมวลของอิเล็กตรอน
 
แทนความเร็วของอิเล็กตรอน
 
แทนรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน
 
แทนจำนวนเลขควอนตัม = 1 , 2 , 3 ,… ซึ่งแทนวงโคจรของอิเล็กตรอน
 
แทนค่านิจของแพลงค์ = 6.63x10-34 J.s


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต