กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

จุดศูนย์ถ่วงกับน้ำหนัก

พยายามลุกขึ้นยืน

         ท่านคงจะนึกว่าข้าพเจ้าพูดเล่น ถ้าข้าพเจ้าบอกท่านว่าท่านจะไม่สามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในท่าซึ่งเฉพาะท่าหนึ่ง แม้ว่าท่านจะไม่ได้ถูกมัดให้ติดกับเก้าอี้ ต่อไปนี้เราจะลองทำดูโดยนั่งลงบนเก้าอี้ในท่าเดียวกับเด็กผู้ชายนั่งในรูป

ไม่อาจลุกขึ้นยืนได้

        

         ให้นั่งตัวตรงและห้ามวางเท้าขอท่านเข้าไปใต้เก้าอี้ แล้วลองลุกขึ้นโดยไม่เคลื่อนเท้าทั้งสองของท่าน หรือเอนตัวไปข้างหน้า ท่านจะไม่สามารถลุกขึ้นได้ ไม่ว่าท่านจะพยายามสักเท่าใดก็ตามนอกเสียจากท่านจะเลื่อนเท้าทั้งสองของท่านเข้าไปใต้เก้าอี้หรือเอนตัวไปข้างหน้า

   กลับหน้าแรก   

จากหนังสือ ฟิสิกส์เพื่อความเพลิดเพลิน งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันดับที่ 70

หน้าที่

  1. พยายามลุกขึ้นยืน
  2. เหตุที่ล้ม
  3. การทรงตัวของคนเรือ
  4. ทูนของหนัก

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต