การทดลองเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานจลน์หรือไม่ ?

 

ตัวอย่าง   จากการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  ดังรูป **

        

จงหา

(a)  ความเร็วเชิงมุมในช่วงสุดท้าย

(b)  พลังงานจลน์เริ่มต้น และช่วงสุดท้าย

 (c)  ถ้าพลังงานในข้อ (b) ไม่เท่ากัน  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

 

วิธีทำ

กำหนดให้ I0 เป็นโมเมนต์ของความเฉื่อยของหญิงสาวบวกกับเก้าอี้

และสมมติว่า I0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง

จาก                           

ดังนั้น         

แก้สมการเพื่อหาค่า w2

 จะได้                 (1)

(a)  ความเร็วเชิงมุมในช่วงสุดท้าย

 

(b)  พลังงานจลน์เริ่มต้น 

และช่วงสุดท้าย        (2)

แทน  (1) ใน (2) ได้

เนื่องจาก   

จะได้ 

พลังงานจลน์ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดขึ้นในระบบนั้นเกิดขึ้นจากงานที่หญิงสาวดึงถูงทรายเข้ามานั่นเอง

วีดีโอศึกษา

 

     การทดลองกฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม บนเก้าอี้หมุน   คลิกครับ  (windows media 1.3 MB)

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง