งาน

ผลของพลังงาน

                เมื่อมีแรงกระทำแก่วัตถุ และสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้จะเกิดงาน งานวัดได้จากผลคูณของระยะทางกับแรงตามแนวที่วัตถุเคลื่อนที่ เช่น แรง 14 ปอนด์ ดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ ขึ้นมา 1 ฟุต  งานที่ต้องใช้คือใช้คือ 14 x 1 หรือ 14 ฟุต-ปอนด์  แต่ถ้าเมื่อยกวัตถุให้สูงขึ้นมาได้  2 ฟุต งานที่ต้องใช้ คือ 28 ฟุต-ปอนด์ เราอาจเขียนสมการได้ดังนี้

                งาน = ระยะทางที่เคลื่อนที่ x แรงตามแนวทิศทางของการเคลื่อนที่

                ถ้าใช้ม้าลากเรือให้เคลื่อนที่ไปตามคลอง โดยให้ม้าเดินอยู่บนฝั่ง ในกรณีนี้เรือไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่ดึง ดังนั้น ในการคำนวณหางาน เราต้องหาเฉพาะส่วนของแรงในทิศทางที่ทำให้เรือเคลื่อนที่เท่านั้น ในการกล่าวถึงงานจึงต้องกล่าวอย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องและถี่ถ้วนว่า            งาน = ระยะทางที่เคลื่อนที่ x แรงตามแนวทิศทางของการเคลื่อนที่

                ทุกคนคงมองเห็นความแตกต่างของรถยนต์สองคันที่มีแรงม้าไม่เท่ากัน  รถสองคันนั้นอาจมีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน  คันที่มีแรงม้ามากกว่าจะวิ่งเร็วกว่า และอาจวิ่งขึ้นทางชันๆ ได้ดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะรถนั้นมีกำลังมาก มีแรงม้ามากกว่า แต่เนื่องจากรถทั้งสองคันนี้มีน้ำหนักเท่ากัน เมื่อรถขึ้นไปบนยอดเขา ก็อาจพูดได้ว่าได้งานเท่ากัน แต่รถที่มีกำลังมากกว่าจะวิ่งขึ้นไปได้เร็วกว่า เราจึงพูดว่า รถคันนี้มีกำลังมากกว่า ถ้ารถคันนี้วิ่งขึ้นไปได้ภายในเวลาเพียงครึ่งหนึ่งของคันที่วิ่งช้ากว่า รถคันแรกมีกำลังมากเป็นสองเท่า เพราะมันทำงานได้เร็วกว่าเป็นสองเท่า

                ฉะนั้น กำลังคืออัตราความเร็วของการทำงาน เช่น เด็กยกน้ำหนัก 10 ปอนด์ ขึ้นสูง 2 ฟุต ในเวลา 1 วินาที  เด็กคนนี้ทำงาน 20 ปอนด์ ใน 1 วินาที ถ้าเด็กอีกคนหนึ่งทำงานอย่างเดียวกันได้ในเวลา 2 วินาที งานที่ทำคือ 20 ปอนด์  ใน 2 วินาที หรือทำช้าเมื่อเทียบเด็กคนแรก 2 เท่าตัวนั้น  คือ ใช้กำลังเพียง 10 ฟุต-ปอนด์ ต่อ 1 วินาที

                เราอาจวัดความเร็วในการทำงาน หรือวัดกำลังได้ เช่น เดียวกับที่เราวัดงาน เราวัดกำลังเป็น  แรงม้า 1 แรงม้า คืองาน 33,000 ฟุต-ปอนด์ ใน  1 นาที หรือ  550 ฟุต-ปอนด์ ใน 1 วินาที ถ้าเครื่องจักรสามารถยกน้ำหนัก 550 ปอนด์ขึ้นสูง 1 ฟุต ในเวลา 1 วินาที  เครื่องจักรเครื่องนี้มีกำลัง 1 แรงม้า หรือถ้ายกน้ำหนัก 275 ปอนด์ให้สูง 2 ฟุต ในเวลา 1 วินาที กำลังที่ใช้ก็เท่ากับ 1 แรงม้า

แรงม้า คือ อัตราเร็วในการทำงาน  วัดได้เพียงว่า แรงม้า เท่ากับงานที่ทำ  33,000  ปอนด์ใน  1 นาที

จากสารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ผลของงาน

  2. เจมส์วัตต์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต