Gravitation

ความโน้มถ่วง

     ความโน้มถ่วงเป็นผลของแรงโน้มถ่วง  ซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุทั้งหลายในจักรวาล  สังเกตได้จากวัตถุที่มีมวลมาก  เช่นดาวเคราะห์ยังคงอยู่ในวงโคจรได้เพราะความโน้มถ่วง  แรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุและดาวเคราะห์ซึ่งดึงดูดวัตถุเข้าหากัน  เรียกว่า  น้ำหนักของวัตถุ

 

 

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ความโน้มถ่วง

  2. ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

  3. ความเร็วปลาย

  4. สภาพไร้น้ำหนัก

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต