การทดลองเรื่อง

Vernier slide callipers ฉบับ Flash

  Vernier slide  callipers:  เวอร์เนียร์  แคลลิปเปอร์

      เครื่องมือนี้ประกอบด้วย สเกลเวอร์เนียร์ ใช้วัดระยะในช่วง  10  ถึง  100  มิลลิเมตร

Method  of  measurement   : วิธีการวัด

 1. เลื่อนปากเวอร์เนียร์จนชิดกัน  และตรวจสอบ  จะพบว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลัก  ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นให้พิจารณาความคลาดเคลื่อนศูนย์
 2. เลื่อนปากของเวอร์เนียร์ให้ชิดกับวัตถุที่จะวัด
 3. ล็อคสลักให้เวอร์เนียร์อยู่กับที่
 4. บันทึกค่าที่อ่านได้บนสเกล
 5. บวกเข้าหรือลบออกของค่าความคลาดเคลื่อนจากศูนย์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

เวอร์เนียร์ที่ใช้วัดมุม

วิธีใช้

 1. แว่นขยายนำไปใช้ขยายสเกลได้โดยการเลื่อนแว่นไปวางไว้ที่สเกล  และกดปุ่ม Zoom +  (ภาพขยาย)   และ  Zoom -  (ภาพย่อ)

  1/10  มีความหมายว่าเป็นสเกลเวอร์เนียร์  10  ช่อง (n=10)  ค่าน้อยที่สุดที่อ่านได้คือ   1/10  = 0.1  มิลลิเมตร (ไม่ค่อยใช้)

  1/20  มีความหมายว่าเป็นสเกลเวอร์เนียร์  20  ช่อง (n=20)  ค่าน้อยที่สุดที่อ่านได้คือ   1/20  = 0.05  มิลลิเมตร (นิยมใช้)

  1/50  มีความหมายว่าเป็นสเกลเวอร์เนียร์  50  ช่อง (n=50)  ค่าน้อยที่สุดที่อ่านได้คือ   1/50  = 0..02  มิลลิเมตร (นิยมใช้)

  1/100  มีความหมายว่าเป็นสเกลเวอร์เนียร์  100  ช่อง (n=100)  ค่าน้อยที่สุดที่อ่านได้คือ   1/100  = 0.01  มิลลิเมตร (ละเอียดไปจนมองแทบไม่เห็น ถ้าต้องการละเอียดในระดับนี้จะหันไปใช้ไมโครมิเตอร์แทน)

 2. เมื่อเลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ ไปถึงจุดที่ต้องการ ให้กดปุ่มสีแดงเพื่อดูผลลัพธ์

ใบบันทึกผลการทดลอง

กดปุ่ม  1/20   เลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ หาค่าด้วยตนเอง  2 ค่า

ครั้งที่ อ่านได้ (มิลลิเมตร)
1  
2  

กดปุ่ม  1/50   เลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ หาค่าด้วยตนเอง  2 ค่า

ครั้งที่ อ่านได้ (มิลลิเมตร)
1  
2  

กดปุ่ม  1/100   เลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ หาค่าด้วยตนเอง  2 ค่า

ครั้งที่ อ่านได้ (มิลลิเมตร)
1  
2  

ดูทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

คลิกครับ

Method  of  reading  position of zero line  on  vernier  scale

วิธีในการอ่านตำแหน่งศูนย์ในสเกลเวอร์เนีย

 1. อ่านตำแหน่งบนสเกลหลักก่อนถึงขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียเพื่อประมาณค่า   ในกรณีนี้คือ  8.3  เซนติเมตร

 2. หาตำแหน่งบนสเกลเวอร์เนีย  ซึ่งมีเส้นตรงกับสเกลหลักในกรณีนี้คือ  2

 3. รวมข้อ  1   และ  2   เข้าด้วยกันจะได้  8.32  เซนติเมตร

 

ทดลองเรื่องเวอร์เนียร์ฉบับ  Flash  คลิกครับ

คลิกกลับหน้าก่อนคลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. Vernier slide callipers ฉบับ Flash

 2.  วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

 3. ทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

 4. ความละเอียดของสเกลเวอร์เนียร์

 5.  การอ่านสเกลเวอร์เนียร์

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต