ไมโครมิเตอร์

Micrometer  screw  guage   สกูรเกจไมโครมิเตอร์

     เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการวัดที่ต้องการความแม่นยำถึงขนาด  30 มิลลิเมตร

Method of  measurement:  การวัด

 1. สังเกตการแบ่งขีดบนปลอกหมุน (ดูแผนผัง)
 2. ใช้ปลอกหมุนละเอียด  เพื่อเลื่อนปากของไมโครมิเตอร์ให้ใกล้ชิดกัน  ขีดศูนย์บนสเกล  ปลอกหมุนจะตรงกับเส้นในแนวระดับถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ดูความคลาดเคลื่อนศูนย์
 3. นำวัตถุที่วัดใส่ลงระหว่างปากของไมโครมิเตอร์ ใช้ปลอกหมุนละเอียดเลื่อนจนชิดกัน
 4. อ่านค่าสูงสุดที่อ่านได้บนแขน  (กรณีนี้คือ  6.5  มิลลิเมตร)
 5. ต่อจากนั้นจึงดูสเกลปลอกหมุนว่าขีดใดตรงกับเส้นในแนวระดับ  (กรณีนี้คือ  0.41  มิลลิเมตร)
 6. รวมค่าทั้งสองเข้าด้วยกัน  และบวกเข้าหรือลบออกค่าความคลาดเคลื่อนศูนย์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง  (กรณีนี้คือ 6.91  มิลลิเมตร)

การทดลองเรื่องไมโครมิเตอร์

    กดปุ่ม  step  ไปเรื่อยๆ  สังเกตค่าบนสเกลปลอกหมุน   และบันทึกค่าการวัดลงในใบบันทึกผลการทดลองด้วยตนเอง  ค่า (ต้องการทราบคำตอบว่าถูกหรือผิดกดปุ่มสีแดง)

ค่าที่วัดได้ 

ครั้งที่

มิลลิเมตร

1  
2  
3  
4  
5  

การทดลองเรื่อง ไมโครมิเตอร์  ฉบับ Flash  คลิกครับ

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1.  Measurements of length การวัดระยะทาง

 2. ไมโครมิเตอร์

 3. การวัดพื้นที่และปริมาตร

 4. Accuracy  and errors

 5. Reading

 6. จำนวน

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต