ความแตกต่างระหว่างฟิสิกส์ยุคใหม่กับฟิสิกส์ยุคเก่า

      วิทยาการทางศิลปะ ปรัชญา และวิทยาการทางคณิตศาสตร์ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่ความสนใจศึกษาพฤติกรรมของธรรมชาติมาเริ่มกันในตวรรษที่ 17 วิทยาการจากการศึกษาพฤติกรรมธรรมชาตินี้เรียกว่า "วิทยาศาสตร์" (Science) อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มต้นจากสมัยของกาลิเลโอสำหรับวิชาการทาง ฟิสิกส์ได้ก่อร่างสร้างตัวมาจากผลการวัดระบบทฤษฎีทางฟิสิกส์ของนิวตัน  เมื่อวิทยาการทางฟิสิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้จัดแยกเป็นแขนงต่างๆอาทิ กลศาสตร์ ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า แสงและเสียง เป็นต้น วิชาการทางฟิสิกส์ได้เกิดโฉมหน้าใหม่ในต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อได้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ และทฤษฎีควอนตัมซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์และอธิบายเรื่องของอะตอมอย่างได้ผลวิชาการทางฟิสิกส์กลุ่มที่ค้นพบในศตวรรษที่ 20 นี้จึงถูกจัดเป็นฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern physics) ในขณะเดียวกันทฤษฎีต่างๆที่พบก่อน ศตวรรษที่ 20 นี้จึงถูกจัดเป็นฟิสิกส์ยุคเก่า (Classical physics)ดังนั้นวิทยาการทางฟิสิกส์จึงถูกแยกออกเป็นสองกลุ่ม เมื่อทำการศึกษาและพิจารณากฎเกณฑ์ต่างๆในฟิสิกส์ยุคเก่าและฟิสิกส์ยุคใหม่ ในส่วนที่สัมพัทธ์กับขนาดและความเร็วของวัตถุแล้วพบว่าความสัมพัทธ์และเกี่ยวโยงกันต่อการจัดกลุ่มจะเห็นได้ว่าฟิสิกส์ยุคเก่าจะพิจารณาเฉพาะวัตถุที่มีขนาดใหญ่และความเร็วต่ำๆเท่านั้น ส่วนฟิสิกส์ยุคใหม่จะพัฒนาวัตถุที่มีขนาดเล็กๆหรือวัตถุที่มีความเร็วสูงๆ รวมทั้งวัตถุที่มีขนาดเล็กและความเร็วสูงๆในแถบบริเวณนิวเคลียร์ฟิสิกส์ดังนั้นวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่นี้จึงเป็นวิชาการที่จะกล่าวถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม อิเล็กตรอน อะตอม รวมถึงนิวเคลียร์ฟิสิกส์ด้วย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. ความแตกต่างระหว่างฟิสิกส์ยุคใหม่กับฟิสิกส์ยุคเก่า

 2. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Relativity theory)

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต