Semiconductors

สารกึ่งตัวนำ

     สารกึ่งตัวนำ  คือ วัสดุที่มีสภาพต้านทาน อยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน  และสภาพต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือเมื่อเพิ่มปริมาณสารเจือปนที่ใส่ลงไป  สารกึ่งตัวนำมีใช้อย่างกว้างขวางในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Doping :  การใส่สารเจือปน

     เป็นการใส่สารเจือปนจำนวนน้อยเข้าไปในสารกึ่งตัวนำจะได้สารกึ่งตัวนำชนิด และ  n   ขึ้นกับสารเจือปนที่ใช้  เมื่อนำสารกึ่งตัวนำทั้ง ชนิดนี้แตะกันจะได้ไดโอด หรือทรานซิสเตอร์

Diode :  ไดโอด

     เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยสารกึ่งตัชนิด ชิ้นหนึ่ง และชนิด อีกชิ้นหนึ่งแตะกัน  ไดโอดมีความต้านทาน ต่ำมากในทิศทางหนึ่ง (กรณีที่เป็นการไบอัสไปข้างหน้า)   และมีความต้านทานสูงมาก (เมื่อไบอัสย้อนกลับ)

Light emitting iode (LED) :  ไดโอดส่องแสง

     เป็นไดโอดที่มีความต้านทาน สูงกว่าปกติและมีแสงเปล่งออกมาแทนที่จะเป็นความร้อน

Thermistor :  เทอร์มิสเตอร์

      เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยสารกึ่งตัวนำมีความต้านทานเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ใช้สำหรับตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อน

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต