Direct Current (d.c.)  กระแสตรง

      เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลทิศทางเดียว  โดยปกติแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้า  สูงกว่าไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า  แต่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับกระแสไฟฟ้า

การเปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงกับการไหลของน้ำที่เกิดจากการปั๊ม

โดยที่  แบตเตอรี่  เทียบได้กับปั๊ม

หลอดไฟ เทียบได้กับ กังหันเทอร์ไบน์

สายไฟเทียบได้กับท่อน้ำ  เป็นต้น

ตอบคำถามต่อไปนี้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กดปุ่ม High   เกิดอะไรขึ้นในวงจรไฟฟ้า จงอธิบาย

________________________________________________________

________________________________________________________

Alternating  current (a.c.)  กระแสสลับ

     หมายถึง  กระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปกลับมา  เกิดจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับ  เมื่อเขียนกราฟของกระแสไฟฟ้ากับเวลาจะได้รูปคลื่นของกระแสไฟฟ้า  โดยทั่วไปค่ากระแสสลับและแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับเป็นค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง

Electricity  suppply  การส่งไฟฟ้า

     ไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม  ผลิตที่โรงไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่  ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าสลับความถี่  50  หรือ  60  เฮิรตซ์ (Hz)   ไฟฟ้ากระแสสลับไม่เหมือนกับไฟฟ้ากระแสตรง สามารถแปลงได้ง่าย  เพื่อให้ได้ความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่มากขึ้นหรือน้อยลง  แสดงว่าเมื่อโวลเตจสูงกระแสไฟฟ้าจะต่ำ  เมื่อส่งออกไปจะลดการสูญเสียพลังงานในสายส่งได้มาก

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. Electrical Current

 2. Direct Current (d.c.) กระแสตรง

 3. การควบคุมกระแสไฟฟ้า

 4. สภาพนำไฟฟ้า

 5. Serie : การต่อแบบอนุกรม

 

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต