แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อัลเบิร์ท ไอน์สไตน์เป็นชนชาติใด

  ก.อเมริกา  
  ข.อังกฤษ  
  ค.เยอรมัน  
  ง.ยิว  
2. ใครเป็นผู้คิดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  ก.เซอร์ ไอแซค นิวตัน  
  ข.กาลิเลโอ กาลิเลอิ  
  ค.หลุยส์ ปาสเตอร์ 
  ง.ไมเคิล ฟาราเดย์  
3. ใครเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์

  ก.เซอร์ ไอแซค นิวตัน  
  ข.กาลิเลโอ กาลิเลอิ  
  ค.หลุยส์ ปาสเตอร์  
  ง.ไมเคิล ฟาราเดย์  

4. สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโธมัส อัลวา เอดิสันคืออะไร

  ก.เครื่องซักผ้า  
  ข.คอมพิวเตอร์  
  ค.บารอมิเตอร์  
  ง.ไดนาโม  

5. ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี

  ก.เซอร์ ไอแซค นิวตัน  
  ข.กาลิเลโอ กาลิเลอิ  
  ค.หลุยส์ ปาสเตอร์  
  ง.ไมเคิล ฟาราเดย์  

6. งานชิ้นสำคัญของอัลเบิร์ท ไอน์สไตน์ คืออะไร

  ก.ค้นพบการเกิดไฟฟ้าจากแม่เหล็ก  
  ข.ค้นพบพลังงานปรมาณู
  ค.ค้นพบกฎแห่งแรงโน้มถ่วง  
  ง.ประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้ม  

7. ใครเป็นผู้ค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วง

  ก.เซอร์ ไอแซค นิวตัน  
  ข.กาลิเลโอ กาลิเลอิ  
  ค.ไมเคิล ฟาราเดย์    
  ง.หลุยส์ ปาสเตอร์  

8. โธมัส อัลวา เอดิสัน  เป็นชนชาติใด

  ก.อังกฤษ  
  ข.อเมริกา  
  ค.อิตาลี  
  ง.ฝรั่งเศส  

9. กาลิเลโอ กาลิเลอิ  เป็นชนชาติใด

  ก.อังกฤษ  
  ข.อเมริกา  
  ค.อิตาลี 
  ง.ฝรั่งเศส  

10. ใครเป็นผู้พัฒนาคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่เรียกว่า " แคลคูลัส "

  ก.หลุยส์ ปาสเตอร์
  ข.กาลิเลโอ กาลิเลอ
  ค.ไมเคิล ฟาราเดย์
  ง. เซอร์ ไอแซค นิวตัน 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต