ตัวอย่าง e-book

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารบัญ

   
SC103
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วย
   
(Basic Science)
ศึกษาถึงการประยุกต์หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่มาใช้กับชีวิตประจำวันการประมวลวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆและศาสตร์สาขาอื่นๆ มาเชื่อมโยงถึงกัน เช่น เคมีฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยาและอื่นๆ การใช้หลักวิชากายภาพและชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักแห่งวิทยาศาสตร์
 
PH108
อ่านกันเถอะ...
ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
   
(Electricity in everday Life)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังสื่อสาร และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การผลิตและการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ทางไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของไฟฟ้า การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าการประหยัด ไฟฟ้า การตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
 
PH103
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วย
   
(General Physics)
คำนำ มาตรกรรมและหน่วยแรงและการเคลื่อนที่งาน พลังงาน กลศาสตร์ของของไหล คลื่น ความร้อน เสียง แสง สีต่างๆ ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสินติ(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
 
PH111
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย1 3 หน่วย
   
(General Physics1)
ศึกษามาตรกรรมและหน่วย เวกเตอร์ สมดุล การเคลื่อนที่แรง และโมแมนตัมงานและพลังงาน ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของเทห์วัตถุแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นอุทกพลศาสตร์และความหนืด อุณหภูมิและการขายตัว กลศาสตร์ สถิติ ปรากฎการณ์เคลื่อนย้าย
 
PH112
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย2 3 หน่วย
   
(General Physics2)
ศึกษาแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแปรค่าตามเวลา วงจรไฟฟ้า
 
PH312
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3 หน่วย
   
(Modern Physics)
ศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผ่รังสีความร้อนและจุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม อนุภาค อิสระ สมการของโรดิงเจอร์ อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว อนุภาคที่มีลักษณะเหมือนกัน และอะตอมที่ซับซ้อนขึ้น
 
PH424
อ่านกันเถอะ...
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3 หน่วย
   
(Nuclear Physics)
ศึกษาคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ของธาตุ คุณสมบัติของนิวคลีไอ ที่มีเสถียรภาพและรูปแบบทางนิวเคลียร์ อันตรกิริยานิวเคลียร์
 
  PH424(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือนิวเคลียร์ฟิสิกส์สรุปและเฉลยแบบฝึกหัด - หน่วย
   
(Theory and Worked Examples in Nuclear Physics
 
PH113(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 - หน่วย
   
(Physics Laboratory 1)
-
 
PH801
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์ฟิสิกส์ เล่ม1 - หน่วย
 

ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์