1.    วัชระ รอดสัมฤทธิ์ :   ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร   กรุงเทพฯ  ,2545

2.    คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : เอกสารคำสอน

       รายวิชาฟิสิกส์ 2 ,2547

3.    Serway  :   Physics for  scientists  and   engineers ;  Sunders  College  Publishing  , 1982

4.    James S. Walker : Physics ;   Pearson Education, Inc, 2002

5.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ฟิสิกส์ 2 , 2545

6.    ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ฟิสิกส์ 2 ; สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

7.    มนตรี พิรุณเกษตร: ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับเสริมประสบการณ์ กรุงเทพ ; ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540

8.    ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ฟิสิกส์ II ตอนที่ 2 ; สำนักพิมพ์

       มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์, 2545

9.    จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง : คู่มือรวมสุดยอดเทคนิค ฟิสิกส์ Entrance ; สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2547

10.  นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ : วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545


กลับหน้าแรกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์