การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


วิธีการทดลอง

1. คุณสามารถเลือกแท่งยางหรือแท่งแก้วโดยการกดเลือกที่ปุ่ม

2. เมื่อเลือกแท่งวัตถุที่ต้องการได้แล้ว   ให้คลิกเมาส์ที่แท่งและลากไปแตะกับลูกบอล

ให้อ่านข้อความด้านล่าง  ซึ่งบอกชนิดของประจุและตอบคำถามลงในใบบันทึกผลการทดลอง

3. ถ้าลูกบอลเป็นสีแดง  แสดงว่าเป็นประจุลบ  ถ้าลูกบอลเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นประจุบวก

ให้กดปุ่ม  Reset  ถ้าต้องการเริ่มการทดลองใหม่

กดปุ่ม " i "  เปิดและปิดหน้าต่างคำอธิบาย


ใบบันทึกผลการทดลอง

จงตอบคำถามลงในช่องว่าง

กดปุ่ม  "rubber"  ลากแท่งยางไปสัมผัสกับลูกบอล   ลูกบอลแสดงประจุ  _________

กดปุ่ม  "glass"  ลากแท่งแก้วไปสัมผัสกับลูกบอล   ลูกบอลแสดงประจุ  _________

จากการทดลองดังกล่าว  เราสรุปได้ว่า  _________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

การทดลองเรื่องสมบัติของประจุไฟฟ้า

ทฤษฎี

สมบัติของประจุไฟฟ้า

 

รูป   1.1  a)  แท่งยางมีประจุลบ  ถูกดูดด้วยแท่งแก้วที่มีประจุบวก

b)  แท่งยางทั้งสองผลักกัน

ของ รศ.  สุรพล รักวิจัย  จากฟิสิกส์ สำหรับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์


กลับหน้าแรกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2