ทฤษฎี และการใช้งาน อิเลคทรอนิคส์ เล่ม 2 โดย ยืน ภู่วรวรรณ
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

สารบาญ

บทที่  

เนื้อเรื่อง

หน้า
14   ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 1
  14.1 บทนำ 1
  14.2 ชนิดของฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 2
  14.3 ลักษณะโครงสร้างของฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ชนิดมีหัวต่อ  P-N 2
  14.4 ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ชนิดที่เกทมีฉนวนขั้น 4
  14.5 กราฟลักษณะสมบัติของฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ชนิดหัวต่อ PN 6
  14.6 ลักษณะการจัดวางตัวฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 8
  14.7 การไบแอสฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 11
  14.8 ลักษณะสมบัติของวงจรขยายซอร์สร่วม 15
  14.9 การออกแบบวงจรขยายชนิดซอร์จร่วม 17
  14.10 การขยายสัญญาณไฟสลับ 19
  14.11 วงจรขยายชนิดเกทร่วม และเดรนร่วม 21
  14.12 บทสรุป 23
  14.15 คำถามทบทวน 24
15   วงจรขยายป้อนกลับ 25
  15.1 บทนำ 25
  15.2 วงจรขยายป้อนกลับแบบลบ 25
  15.3 ชนิดของวงจรขยายแบบป้อนกลับ 28
  15.4 ตัวอย่างวงจรขยายแบบป้อนกลับ 29
  15.5 บทสรุป 31
    คำถามทบทวน 32
16   วงจรออสซิลเลเตอร์ 33
  16.1 บทนำ 33
  16.2 หลักการของวงจรออสซิลเลเตอร์ 34
  16.3 วงจรออสซิลเลเตอร์เบื้องต้น 35
  16.4 วงจรออสซิลเลเตอร์ย่านความถี่สัญญาณวิทยุ 36
  16.5 วงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ย่านความถี่วิทยุที่ใช้ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 40
  16.6 วงจรออสซิลเลเตอร์ใช้ผลึกควอร์ตซหรือคริสตอล 41
  16.7 วงจรออสซิลเลเตอร์ที่สร้างความถี่ย่านเสียง 45
  16.8 บทสรุป 48
    คำถามทบทวน 49
17   วงจรขยายย่านความถี่วิทยุ 51
  17.1 บทนำ 51
  17.2 วงจรขยายย่านความถี่วิทยุใช้ทรานซิสเตอร์ 51
  17.3 ทรานซิสเตอร์ความถี่สูง 53
  17.4 วงจรขยายเลือกความถี่ชนิดจูนข้างเดียว 54
  17.5 การทำให้เป็นกลางหรือนิวตรอลไลเซชั่น 56
  17.6 วงจรขยายเลือกความถี่ชนิดจูนสองข้าง 57
  17.7 การเชื่อมต่อวงจรขยายย่านความถี่วิทยุหลายภาค 59
  17.8 วงจรขยายคลาสซี 61
  17.9 วงจรขยายย่านความถี่วิทยุใช้ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 65
  17.10 บทสรุป 68
    คำถามทบทวน 69
18   หลักการสื่อสารด้วยวิทยุ 71
  18.1 บทนำ 71
  18.2 การรวมความถี่ 72
  18.3 การมอดูเลทสัญญาณ 74
  18.4 การมอดูเลททางแอมปลิจูด 75
  18.5 การดีมอดูเลทสํญญาณเอเอ็ม 79
  18.6 การสื่อสารระบบแถบข้างเดียวหรือซิงเกิ้ลไซด์แบนด์ 80
  18.7 การมอดูเลททางความถี่ 83
  18.8 เปอร์เซนต์การมอดูเลท 87
  18.9 สัญญาณรบกวน และการดีเทคชั่น FM 88
  18.10 การดีมอดูเลทสัญญาณ FM 88
  18.11 บทสรุป 88
    คำถามทบทวน 89
19   วงจรเครื่องส่งวิทยุ 91
  19.1 บทนำ 91
  19.2 วงจรมอดูเลทแบบเอเอ็ม 92
  19.3 การส่งสัญญาณระบบเอฟเอ็ม 97
  19.4 การพรีเอ็มฟาซีส  และดีเอ็มฟาซีส 99
  19.5 วงจรมอดูเลทแบบเอฟเอ็ม 100
  19.6 การมอดูเลทแบบเอฟเอ็มด้วยวาแรคเตอร์ไดโอด (วาริแคป) 102
  19.7 ตัวอย่างวงจรเครื่องส่งเอฟเอ็ม 105
  19.8 บทสรุป 106
    คำถามทบทวน 107
20   วงจรเครื่องรับวิทยุเอเอ็ม 109
  20.1 บทนำ 109
  20.2 หลักการซุปเปอร์เฮทเทอร์โรดายน์ 110
  20.3 ขบวนการเอทเทอร์โรดายน์ของวงจรมิกเซอร์ 112
  20.4 วงจรเครื่องรับวิทยุเอเอ็ม 113
  20.5 วงจรภาคขยายสัญญาณความถี่วิทยุ 114
  20.6 ภาคขยายไอเอฟ 122
  20.7 ภาคดีเทคเตอร์ 122
  20.8 บทสรุป 130
    คำถามทบทวน 131
21   วงจรเครื่องรับเอฟเอ็ม 133
  21.1 บทนำ 133
  21.2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องรับเอฟเอ็ม และเครื่องรับเอเอ็ม-เอฟเอ็ม 134
  21.3 วงจรเครื่องรับเอฟเอ็ม 135
  21.4 วงจรภาคเอเอ็ม-เอฟเอ็มจูนเนอร์ 136
  21.5 ภาคขยายไอเอฟ 144
  21.6 วงจรจำกัดขนาดแรงดัน 145
  21.7 การดีเทคสัญญาณเอฟเอ็ม 146
  21.8 วงจรขยายกำลัง 150
  21.9 บทสรุป 150
    คำถามทบทวน 151
22   เอสซีอาร์ ไตรแอค และไตแอค 153
  22.1 บทนำ 153
  22.2 ไทริสเตอร์คืออะไร 154
  22.3 ลักษณะโครงสร้างและการทำงานของเอสซีอาร์ 154
  22.4 ลักษณะสมบัติของเอสซีอาร์ 156
  22.5 ชนิดต่างๆของเอสซีอาร์ 159
  22.6 ลักษณะทั่วไปของไตรแอค 160
  22.7 โครงสร้างของไตรแอค 160
  22.8 การทำงานของไตรแอค 161
  22.9 ลักษณะสมบัติของไตรแอค 162
  22.10 ไดแอค 163
  22.11 บทสรุป 164
    คำถามทบทวน 166
23   การใช้งานเอสซีอาร์ ไตรแอค และไดแอค 167
  23.1 บทนำ 167
  23.2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเอสซีอาร์ และไตรแอค 168
  23.3 การใช้งานเอสซีอาร์ 168
  23.4 วิธีการทำให้เอสซีอาร์นำกระแส 171
  23.5 วิธีทำให้เอสซีอาร์หยุดนำกระแส 174
  23.6 การใช้ไตรแอคควบคุมเฟสของแรงดันไฟสลับ เพื่อใช้ในวงจรควบคุมกำลังงาน 176
  23.7 บทสรุป 181
    คำถามทบทวน 182
24   การใช้งานทรานซิสเตอร์หัวต่อเดียว 183
  24.1 บทนำ 183
  24.2 โครงสร้างและการทำงานของทรานซิสเตอร์หัวต่อเดียว 183
  24.3 ลักษณะสมบัติของยูเจที 185
  24.4 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวพารามิเตอร์ และเขตพิกัดของการใช้งาน 186
  24.5 การใช้งานยูเจที 189
  24.6 บทสรุป 192
    คำถามทบทวน 193
25   ลักษณะสมบัติของโปรแกรมเมเบิ้ลยูนิจังชั่นทรานซิสเตอร์และการใช้งาน 195
  25.1 บทนำ 195
  25.2 การทำงานของพัท 196
  25.3 วงจรสมมูลย์ของพัทและยูเจที 196
  25.4 การอ่านสเปคของพัท 198
  25.5 ข้อจำกัดการใช้งานของพัท 210
  25.6 การใช้งานพัทในวงจรรีแลกเซชั่นออสซิลเลเตอร์ 201
  25.7 ลักษณะตัวถังและวิธีการดูขาพัท 202
  25.8 บทสรุป 204
    คำถามทบทวน 205
26   ทฤษฎีอิเลคทรอนิคส์ทางแสง 207
  26.1 บทนำ 207
  26.2 ต้นกำเนิดแสงทางอิเลทรอนิคส์ 208
  26.3 อุปกรณ์ตัวรับแสง 209
  26.4 อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทางแสง 215
  26.5 สเปคตรัมของอุปกรณ์รับแสง  ปล่อยแสง  และค่าประสิทธิผล 217
  26.6 ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทางแสง 218
  26.7 บทสรุป 220
    คำถามทบทวน 222
27   ไอซี 223
  27.1 บทนำ 223
  27.2 อาณาจักรไอซี 224
  27.3 กรรมวิธีในการสร้างตัวไอซีเบื้องต้น 224
  27.4 ลำดับขั้นในการสร้างตัวไอซี 227
  27.5 บทสรุป 230
    คำถามทบทวน 231
28   ออปเปอเรชั่นนัล แอมปลิฟายเออร์ 233
  28.1 บทนำ 233
  28.2 คุณสมบัติเด่นของออปแอมป์ 234
  28.3 ออปแอมป์แบบพื้นฐาน 234
  28.4 ตัวอย่างวงจรออปแอมป์ 235
  28.5 สเปคที่ใช้ในเรื่องออปแอมป์ 237
  28.6 การประยกุต์ใช้งานออปแอมป์ 238
  28.7 บทสรุป 241
    คำถามทบทวน 242
    ดรรชนี 243

 

   
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61601265

Who's Online

ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์