สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - ม.5 - ม.6 ของ กานดา ลือสุทธิวิบูลย์ และยุพิน จิรสุขานนท์
ความนิยมของผู้ชม: / 3978
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

หน้า
1 เซต 10
  1. เซต

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเซต  3. การกระทำทางเซต

 
2 การให้เหตุผล 18
  1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย  

3

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 21

1. ประพจน์  2. ประพจน์เชิงประกอบ

3. สัจนิรันดร์  4. คอนทราดิคชัน

5. ประพจน์ที่สมมูลกัน  6. ประโยคเปิด

7. ตัวบ่งปริมาณ  8. การอ้างเหตุผล

 

4

ระบบจำนวนจริง 37

1. จำนวนจริง  2. สมบัติของระบบจำนวนจริง

3. การแก้สมการตัวแปรเดียว  4. สมบัติไม่เท่ากัน

5. ช่วงและการแก้อสมการ  6. ค่าสัมบูรณ์

7. สมบัติความบริบูรณ์

 

5

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 51

1. การหารลงตัว  2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมากที่สุด  4. ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด

 

6

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 58

1. คู่อันดับ  2. ผลคูณคาร์ทีเซียน

3. ความสัมพันธ์  4. โดเมนและเรนจ์ความสัมพันธ์

5. ตัวผกผันของความสัมพันธ์  6. กราฟของความสัมพันธ์

7. ฟังก์ชัน  8.  ชนิดของฟังก์ชัน

9. ฟังก์ชันตัวผกผัน  10. ฟังก์ชันประกอบ

11. การดำเนินการของฟังก์ชัน

 

7

เรขาคณิตวิเคราะห์ 85

1. ระบบแกนพิกัดฉาก  2. ระยะระหว่างจุดสองจุด

3. การหาจุดแบ่งบนเส้นตรง  4. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

5. ความชัน  6. ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง

7. ระยะทางระหว่างเส้นตรงกับจุด 

8. ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

9. วงกลม  10. พาราโบลา  11. วงรี

12. ไฮเพอร์โบลา

 

8

เมทริกซ์ 110

1. มิติและสัญลักษณ์  2. ชนิดของเมกทริกซ์

3. การเท่ากันของเมทริกซ์  4. การบวกลบเมทริกซ์

5. การคูณเมกทริกซ์ด้วยจำนวนจริง

6. การคูณเมกทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 

7. ทรานสโพสของเมทริกซ์  8. ดีเทอร์มิแนนต์

9. ตัวผกผันการคูณเมทริกซ์

10. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์

 

9

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 126

1. เลขยกกำลัง  2. กฎของเลขยกกำลัง

3. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

4. นิยามเกี่ยวกับจำนวนติดกรณฑ์  และเลขยกกำลัง

5. การหาค่ารากที่สองของจำนวนที่อยู่ในรูป (a ± b) ± 2 Öab

6. การแก้สมการเมื่อตัวแปรอยู่ในรูปเลขยกกำลัง

7. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

8. ฟังก์ชันลอการิทึม  9. กฎของลอการิทึม 

10. ลอการิทึมสามัญ  11. แอนติลอการิทึม

12. ลอการิทึมธรรมชาติ  13. การแก้สมการลอการิทึม

 

10

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 135

1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริง

2. ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์

3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ  4. มุมและการวัด 

5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 

6. กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

7. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม

8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงหรือมุมทวีคูณ

9. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงหรือมุมพหุคูณ

10. การแปลงผลบวกหรือผลต่างเป็นผลคูณของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์

11. การแปลงผลคูณเป็นผลบวกหรือผลต่างของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์

12. ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

13. เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ  14. สมการตรีโกณมิติ

15. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมใดๆ

16. ระยะทางและความสูง

 

11

เวกเตอร์ในสามมิติ 173

1. ระบบพิกัดฉากสามมิติ  2. เวกเตอร์

3. การบวกและการลบเวกเตอร์ 

4. การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์

5. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  6. เวกเตอร์หนี่งหน่วย

7. ผลคูณเชิงสเกลาร์  8. ผลคูณเชิงเวกเตอร์

 

12

จำนวนเชิงซ้อน 187

1. จำนวนเชิงซ้อน  2. เรื่องของ i

3. การดำเนินการทางพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

4. สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

5. กราฟของจำนวนเชิงซ้อน

6. การแก้สมการ  7. จำนวนเชิงซ้อนในรูปจำนวนเชิงขั้ว

8. สมการพหุนาม

 

13

ทฤษฎีกราฟเบื้องตัน 201

1. ดีกรีของจุดยอด  2. แนวเดิน

3. กราฟเชื่อมโยง  4. กราฟออยเลอร์

5. การประยุกต์ของกราฟ  6. วิถีที่สั้นที่สุด

7. ตันไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด

 

14

ความน่าจะเป็น 217

1. แฟกเทอเรียล  2. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

3. วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น

4. วิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด

5. วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

6. การจัดหมู่ 

7. การแบ่งสิ่งของที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มย่อยๆ

8. การแบ่งของที่เท่ากัน 

9. ทฤษฎีบททวินาม  10. ความน่าจะเป็น

11. กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

 

15

แคลลูลัสเบื้องต้น 228

1. ลิมิตของฟังก์ชัน

2. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3. อัตราการเปลี่ยนแปลง  4. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5. ความชันของเส้นโค้ง  6. ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์

7. ปริพันธ์  8. ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

9. ปริพันธ์จำกัดเขต

10. พื้นที่ที่ปิดล้อมดัวยเส้นโค้ง

 

16

ลำดับและอนุกรม 243

1. ลำดับ  2. ลำดับเลขคณิต

3. ลำดับเรขาคณิต  4. ลำดับฮาร์โมนิก

5. ความสัมพันธ์ระหว่าง A.M.G.M. และ  H.M.

6. ลิมิตของลำดับ  7. อนุกรม 

8. เรื่องของ å   9. อนุกรมเลขคณิต

10. อนุกรมเรขาคณิต

11. อนุกรมอื่นๆ  12. ผลบวกของอนุกรมอนันต์

 

17

กำหนดการเชิงเส้น

256

1. กำหนดการเชิงเส้น  2. สมการเชิงเส้น  3. อสมการ 

4. วิธีหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดภายใต้อสมการข้อจำกัด 

5. วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดโดยใช้กำหนดการเชิงเส้น

 

18

สถิติ

269

1. การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

3. การวัดค่ากลางของข้อมูล

4. ควอร์ไทล์ เดไซล์  และเปอร์เซ็นไทล์

5. การวัดการกระจายของข้อมูล

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่  ค่ากลาง  และการกระจายของข้อมูล

7. ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน

8. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60315213

Who's Online

ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์