สรุป เคมี ม.ปลาย ม.4 - ม.5 - ม.6 ของ อาจารย์ วินัย วิทยาลัย
ความนิยมของผู้ชม: / 3228
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

หน้า
1 สารและการเปลี่ยนแปลง 7
  การจัดจำพวกสาร 7
  สารละลาย คอลลอยด์  และสารแขวนลอย 8
  การแยกสาร 9
  พลังงานกับการเปลี่ยนแปลง 10
2 อะตอมและตารางธาตุ 12
  แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 12
  แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด 13
  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 14
  สเปกตรัม 16
  พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy) 18
  ค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) 22
  ตารางธาตุในปัจจุบัน 23

3

พันธะเคมี 24

พันธะไอออนิก (Ionic bond) 26
  การเขียนสูตรและการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก 27
  สมบัติของสารประกอบไอออนิก 27
  สมบัติของสารประกอบไอออนิก 29
  การละลายของไอออนิก 29
  สมการไอออนิก 32
  พันธะโคเวเลนต์ 33
  ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ 33
  พลังงานการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา 34
  การอ่านชื่อของสารประกอบโคเวเลนต์ 35
  รูปร่างโมเลกุล 37
  มุมพันธะ 38
  ขั้วพันธะ 40
  บทสรุปเกี่ยวกับขั้วพันธะ 41
  ขั้วของโมเลกุล  โมเลกุลมีขั้ว  และโมเลกุลไม่มีขั้ว 41
  บทสรุปพันธะโคเวเลนต์ 42
  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 43
  หลักการพิจารณาชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 44
  การละลายน้ำของสารประกอบโคเวเลนต์ 45
  สารโครงผลึกร่างตาข่าย 46
  พันธะโลหะ 47
  ตารางสรุปสมบัติของสารทั้ง 4 ประเภท 48

4

โมลสัมพันธ์ 49

มวลอะตอม 49
  มวลโมเลกุล 51
  มวลอะตอม มวลโมเลกุลกับโมล 51
  ความเข้มข้นสารละลาย 54
  สรุปการเตรียมสารละลาย 58

5

ปริมาณสัมพันธ์ 66

ระบบเปิด-ระบบปิด  กับการปิด-เปิดภาชนะ 66
  สมการเคมีกับกฎของเกย์ - ลุสแซก 69
  สมการเคมีกับปฏิกิริยาเคมีของก๊าซ 69
  การหาสูตรโมเลกุล 70
  การหามวลร้อยละจากโมเลกุล 73
  สมการไอออนิก 74
  การพิจารณาว่าสารไอออนิกละลายน้ำหรือไม่ 74
  การคำนวณหาปริมาณของสารจากสมการเคมี 75

6

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 84

พลังงานกับการเปลี่ยนแปลง 84
  พิจารณาสถานะของสสาร 86
  การจัดเรียงอนุภาคของสาร 86
  ของเหลว 86
  ก๊าซ 90
  กฎของก๊าซ 92
  การแพร่ของก๊าซ 96

7

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 101

ขนาดอะตอม 101
  ขนาดของไอออน 102
  พลังงานไอออไนเซชัน (IE) 103
  ค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) 106
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของธาตุ 107
  เลขออกซิเดชัน 109
  สารประกอบของธาตุคาบ 2  คาบ 3 111
  ธาตุและสารประกอบหมู่ 1 และหมู่ 2 A 112
  ธาตุทรานสิชัน 114
  ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA 119
  ธาตุไฮโดรเจน 120
  กัมมันตภาพรังสี 120
  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 121
  ปฏิกิริยาลูกโซ่ 122
  เวลาครึ่งชีวิต (Half Life) 122

8

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 124

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 128

9

สมดุลเคมี 134

ภาวะสมดุล (Equilibrium) 134
  ค่าคงที่สมดุล (Equilibrium  constant) 136
  การรบกวนสมดุล 138
  การใช้หลักของเลอ ชาเตอลิเอ ในอุตสาหกรรม 141

10

กรด-เบส 143

ทฤษฎี กรด - เบส 143
  คู่ กรด - เบส 144
  การแตกตัวของกรด - เบส 145
  ความแรง กรด- เบส 146
  การคำนวณหา [H2O+]ในสารละลายกรด 148
  ค่าคงที่ของสมดุล (Ka) 148
  บทสรุป 149
  การแตกตัวของน้ำบริสุทธ์ 150
  PH ของสารละลาย 150
  การแปลความหมายอินดิเคเตอร์ 151
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 153
  เกลือ 154
  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (เกลือกับน้ำ) 155
  การไทเทรต 156
  ปริมาณของสารหลังผสม 158
  PH ของสารละลาย 160
  สารละลายบัพเฟอร์( Buffer solution) 161
  สรุปการคำนวณ กรด - เบส 162

11

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 164

ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายที่มีไอออนของโลหะ 164
  ปฏิกิริยารีดอกซ์- ตัวออกซิไดส์ ตัวรีดิวซ์ 167
  บทสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ 168
  เซลล์กัลวานิก 169
  แผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี 171
  ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ 172
  สมการรีดอกซ์ 173
  เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 174
  ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้เพื่อให้เกิดสารตามต้องการ 176
  การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า 177
  การทำทองแดงถลุงให้บริสุทธ์ 177
  การผุกร่อนของโลหะเมื่อสัมผัสกับโลหะอีกชนิดหนึ่ง 178
  เซลล์ปฐมภูมิ 178
  เซลล์ทุติยภูมิ 180
  เซลล์เชื้อเพลิง 180

12

สารประกอบคาร์บอน 186

ประเภทและสมบัติ 186
  ไอโซเมอร์ 188
  วิเคราะห์สาร  กรดอินทรีย์  แอลกอฮอล์  และเอสเทอร์ 189
  วิเคราะห์สาร  แอลดีไฮด์ คีโตน 193
  วิเคราะห์สาร  เอมีน  เอไมด์ 194
  วิเคราะห์สาร กรดอินทรีย์  แอลกอฮอล์  เอสเทอร์  แอลดีไฮด์ คีโตน  เอมีน  เอไมด์ 195
  ตารางสรุปของสารต่างๆ 197

13

สารชีวโมเลกุล 205

ไขมัน 205
  โปรตีน 207
  เอนไซน์ 209
  คาร์โบไฮเดรต 210
  สรุป : คาร์โบไฮเดรต 212

14

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 221

การปรับปรุงโครงสร้าง 221
  ก๊าซธรรมชาติ 222
  อุตสาหกรรมขั้นต้น และขั้นต่อเนื่อง 222
  การเกิดพอลิเมอร์ 224
  ยางธรรมชาติ 226
  ยางสังเคราะห์ 226
  มลพิษ 227

15

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 232

แร่ 232
  เกลือ 234
  โซเดียมไฮดรอกไซด์ 236
  โซดาแอช 238
  ปุ๋ย 238 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60356441

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์