สรุปชีววิทยา ม.ปลาย ว 441 - ว. 041 - ว. 046 ม 4 ม 5 ม 6 ของ อาจารย์ นิพนธ์ ศรีนฤมล
ความนิยมของผู้ชม: / 908
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

หน้า
  ม.4 ว 441  

1

เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร 12

1. ความหมายชองชีววิทยา

2. องค์ประกอบของชีววิทยา

3. การศึกษาชีววิทยาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. องค์ความรู้

5. สาขาวิชาชีววิทยา

 

2

สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม 18

1. ความหมายของศัพท์

2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ

3. ประเภทของระบบนิเวศ

4. ปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

5. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

6. การถ่ายทอดพลังงาน

7. ประชากร

8. การหมุนเวียนสารที่สำคัญในระบบนิเวศ

9. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

10. มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

3

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 51

1. ความหมายของวิชาอนุกรมวิธาน

2. ประวัติการจัดจำพวก

3. ระบบในการจำแนกสิ่งมีชีวิต

4. หลักเกณฑ์ในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

5. ลำดับชื่อหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

6. สปีชีส์

7. การตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิต

8. การแบ่งอาณาจักรสิ่งมีชีวิต

9. อาณาจักรสัตว์

10. ไฟลัมของสัตว์ที่ควรทราบ

11. อาณาจักรพืช

12. อาณาจักรมอเนอรา

13. อาณาจักรโพรติสตา

14. ไลเคนส์

15. อาณาจักรไวรา

 

4

หน่วยของสิ่งมีชีวิต 102

1. การค้นพบกล้องจุลทรรศน์

2. เรื่องราวของเซลล์ในด้านต่างๆ

3. โครงสร้างของเซลล์ภายใต้กล้อง EM

4. การจำแนกเซลล์โดยพิจารณาโครงสร้างของเซลล์

5. การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

 
  ม.4 ว 041  

5

สารอาหารกับการดำรงชีวิต 122

1. ความหมายของสารอาหาร

2. การจำแนกสารอาหาร

3. สารอาหารที่ให้พลังงาน

4. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

5. ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน

6. สิ่งที่เป็นพิษในอาหาร

7. วิธีถนอมอาหาร

 

6

การย่อยอาหาร 139

1. ความหมายของการย่อยอาหาร

2. ประเภทของการย่อยอาหาร

3. ประเภทของทางเดินอาหาร

4. การย่อยอาหารในสัตว์ชั้นสูงและคน

5. ทางเดินอาหารของสัตว์ชั้นสูงและคน

6. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร

7. ตารางสรุปการย่อยทางเคมี

8. การดูดซึมสารอาหาร

9. ทางเดินอาหารของสัตว์ที่ควรทราบ

 

7

การลำเลียงสารในร่างกาย 149

1. การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์

2. ส่วนประกอบของระบบเลือด

3. ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย

4. หมู่เลือดและการใช้เลือด

5. ความดันเลือด

6. ชีพจร

7. ระบบน้ำเหลือง

 

8

การรักษาสมดุลของร่างกาย 163

1. การรักษาสมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิต

2. การรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย

3. การรักษาสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย

4. การรักษาสมดุลของกรด- เบสในร่างกาย

5. การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต

 
  ม.5 ว 042  

9

พลังงานในสิ่งมีชีวิต 178

1. ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์

2. เอนไซม์

3. การถ่ายทอดไฮโดรเจนและการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

4. สารเก็บเกี่ยวพลังงาน

 

10

การหายใจ 186

1. ประเภทของการหายใจ

2. แหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจของสิ่งมีชีวิต

3. อวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสัตว์

4. โครงสร้างและกลไกสำหรับการแลกเปลี่ยนก๊าซของคน

5. การวัดอัตราการหายใจ

6. การหายใจระดับเซลล์

7. การหายใจแบบไม่ใช้ก๊าซออกซิเจน

9. การหายใจแบบใช้ก๊าซออกซิเจน

10. ปฏิกิริยาการสลายไขมัน

11. ปฏิกิริยาการสลายโปรตีน

12. โครงสร้างของไมโทคอนเดรีย

 

11

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 205

1. การคันคว้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

2. โครงสร้างของใบ

3. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

4. โครงสร้างของคลอโรพลาสต์

5. หน่วยสังเคราะห์ด้วยแสง

6. กลไกในการสังเคราะห์ด้วยแสง

7. รงควัตถุที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

8. การลำเลียงในพืช

 
  ม.5 ว 043  

12

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 240

1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

3. การแบ่งเซลล์

4. การสืบพันธุ์ของพืชชั้นสูง

5. การสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นสูง

6. ประชากรกับการคุมกำเนิด

7. โครงสร้างของประชากรมนุษย์

 

13

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 269

1. กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

2. การเจริญเติบโตของพืชมีดอก

3. ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

4. การเจริญเติบโตของสัตว์

5. การเจริญเติบโตของคน

6. การคุ้มภัยให้กับตัวอ่อนหรือต้นอ่อน

 
  ม.6 ว 044  

14

ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส 300

1. ความรู้พื้นฐานของเซลล์ประสาทของสัตว์ชั้นสูง

2. ศูนย์กลางของระบบประสาท

3. การทำงานของระบบประสาท

4. วงจรการทำงานของเซลล์ประสาท

5. อวัยวะรับสัมผัส

 

15

ฮอร์โมน 321

1. การจำแนกชนิดและการควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อ

2. การจำแนกชนิดและการทำงานของฮอร์โมน

3. ฮอร์โมนพืช

4. ฟีโรโมน

 

16

การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต 335

1. การเคลื่อนไหวของพวกโพรติสต์

2. การเคลื่อนไหวของพืช

3. การเคลื่อนไหวของสัตว์

 

17

พฤติกรรม 347

1. กลไกของการเกิดพฤติกรรม

2. การจำแนกพฤติกรรม

3. แบบของพฤติกรรมประเภทต่างๆ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับระบบประสาท

5. พฤติกรรมทางสังคม

 
  ม. 6 ว 045  

18

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 360

1.ลักษณะทางพันธุกรรม

2. การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

3. การผสมแบบต่างๆในทางพันธุศาสตร์

4. ระดับการข่มของยีนแบบต่างๆ

5. มัลติเปิลอัลลีลส์

6. โพลียีนหรือมัลติเปิลยีน

7. ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและโครโมโซม

8. ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและโครโมโซม

9. สารพันธุกรรม

10. Nucleic acid

11. การสร้างโปรตีน

12. รหัสแห่งพันธุกรรม

13. ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับโปรตีน

14. การผ่าเหล่า

15. การคัดเลือกพันธุ์ของมนุษย์

16. พันธุวิศวกรรม

 
19 วิวัฒนาการ 403
  1. หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการ

2. ทฤษฎีวิวัฒนาการ

3. กลไกการเกิดวิวัฒนาการ

4. การดำรงสปีชีส์เดิม

5. การเกิดสปีชีส์ใหม่

6. วิวัฒนาการของมนุษย์

 



 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61848825

Who's Online

ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์