ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 ว.022 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 117
แย่มากดีมาก 

 

ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 ว.022 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
8 สมดุลกล 1
  1. บทนำ 1
  2. สมดุลกลแบบต่างๆ 1
  3. แรงแบบต่างๆ 2
  4. การรวมแรงและลบกันของแรง 6
  คำถาม - คำตอบ ที่ 1 -20 17
  แบบฝึกหัดที่ 8.1 25
  แบบฝึกหัดที่ 8.1 ตอนที่ 2 28
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8.1 30
  5. แรงกับการเกิดการสมดุล 31
  6. การสมดุลต่อการเลื่อนที่ 33
  7. แรงเสียดทาน 48
  คำถาม - คำตอบที่ 21-30 58
  แบบฝึกหัดบทที่ 8.2 59
  แบบฝึกหัดบทที่ 8.2 ตอนที่ 2 62
  คำตอบแบบฝึกหัดบทที่ 8.2 64
  8. โมเมนต์และการสมดุลต่อการหมุน 65
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 8.3 82
  แบบฝึกหัดที่ 8.3 85
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 8.3 87
  9. แรงลัพธ์ของแรงขนานและจุดกระทำของแรงลัพธ์ของแรงขนาน 88
  10. โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 89
  11. จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางความถ่วง 91
  12. เสถียรภาพของการสมดุล 96
  13. สมดุลของวัตถุที่ทำให้ล้มพอดี 96
  แบบฝึกหัดที่ 8.4 98
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 8.4 98
  14. เครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้หลักของโมเมนต์และการสมดุล 99
  แบบฝึกหัดที่ 8.5 111
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 8.5  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 111
  15. การนำเรื่องสมดุลไปประยุกต์ใช้ 122
  โจทย์ระคนบทที่ 8 113
  ตัวอย่างข้อสอบ Entrance ว 022 124
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.1 136
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.1  ตอน 2 139
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.2 144
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.2  ตอน 2 147
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.3 155
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.3  ตอน 2 158
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.4 165
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.5 168
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 8 171
  เฉลยโจทย์ข้อสอบ Entrance 191
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 8 215
  คำตอบแบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 8 223
9 งานและพลังงาน 239
  1. บทนำ 239
  2. งานในวิชาฟิสิกส์ 239
  3. การหางานจากการคำนวณพื้นที่  
  ใต้กราฟและงานจากแรงไม่คงที่ 241
  4. กำลัง (power) 245
  คำถาม - คำตอบที่ 1-16 251
  แบบฝึกหัดที่ 9.1 252
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 9.1  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 254
  5. พลังงาน (Energy) 255
  6. พลังงานจลน์ 256
  7. พลังงานศักย์ 260
  8. พลังงานกล 264
  9. หลักการทรงพลังงานกล ( Conservation of mechanical Energy) 265
  คำถาม-คำตอบ ที่ 17-24 270
  แบบฝึกหัดที่ 9.2 271
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.2  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 273
  10. การทดลองและผลการทดลอง  
  เกี่ยวกับงานและพลังงาน 274
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 9.3 277
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 9.3  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 278
  11. เครื่องกลอย่างง่าย ที่ใช้หลักของงานในการอธิบาย 279
  12. พลังงานกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 284
  โจทย์ระคนบททื่ 9 186
  คำตอบโจทย์ระคนบทที่ 9  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 295
  โจทย์ข้อสอบเอ็นทรานซ์เนื้อหา  
  บทที่ 9 ตั้งแต่ 2518 - ปัจจุบัน 296
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.1 307
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.2 310
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.3 (งาน) 315
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 9 319
  เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์เนื้อหาบทที่ 9  
  ตั้งแต่ 2518- ปัจจุบัน 333
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 9 349
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9 ในแบบเรียนของ สสวท. ว 022/2534 355
10 การชนและโมเมนตัม 367
  1. บทนำ 367
  2. โมเมนตัม 367
  คำถาม - คำตอบที่ 1-5 368
  3. แรงกับโมเมนตัม 370
  4. การดล ( Impulse) 371
  คำถาม - คำตอบ ที่ 6-10 372
  แบบฝึกหัดที่ 10.1 375
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.1 376
  5. การชนกัน (Collision) 377
  คำถาม - คำตอบที่ 11-20 379
  แบบฝึกหัดที่ 10.2 384
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 10.2 385
  6. การชนแบบต่างๆ 386
  คำถาม - คำตอบที่ 21-35 389
  แบบฝึกหัดที่ 10.3 401
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.3  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 402
  7. การดีดตัว ( Recoil) 403
  คำถาม - คำตอบที่ 36-22 404
  8. ลูกตุ้มนาฬิกาแบบบัลลิสติก 407
  แบบฝึกหัด 10.4 408
  คำตอบแบบฝึกหัด 10.4 409
  โจทย์แบบฝึกหัดโมเมนตัมที่ 10.4 ตอนที่ 2 410
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 10.4 ตอนที่ 2  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 411
  9. โมเมนตัมระบบทีมวลเปลี่ยนแปลง 412
  โจทย์ระคนบทที่ 10 415
  คำตอบโจทย์ระคนบทที่ 10  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 424
  โจทย์สอบเอ็นทรานซ์เนื้อหาบทที่ 10  
  ตั้งแต่ 2518 - ปัจจุบัน 425
  ภาคผนวก 434
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.1 446
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.2 447
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.3 450
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.4 454
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.2 ตอนที่ 2 457
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 10 464
  เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์เนื้อหาบทที่ 10  
  ตั้งแต่ 2518 -ปัจจุบัน 479
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 10 494
  เฉลยคำตอบตามแนวแบบเรียน บทที่ 10 501
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. ว 022/2534 503
  สัญลักษณ์และหน่วยที่ควรทราบ 510
  คำอุปสรรค 511
  นิยาม - หน่วยมูลฐาน 512
  ค่าคงที่ที่ควรทราบ 513

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 55993939

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์