ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 ว.421 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 79
แย่มากดีมาก 

ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 ว.421 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
  ปูมบันทึกประวัติศาสตร์-การค้นคว้าเกี่ยวกับสสาร 1
1 บทนำ 6
  1.1 วิทยาศาสตร์และการอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ 6
  คำถาม-คำตอบ 8
  1.2 การบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตรื 9
  1.3 แนวทางการศึกาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 11
  1.4 ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกสื 11
  1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ 12
  1.6 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 13
  1.7 ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลาย 21
  1.8 เนื้อหาการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายแบบเชิงคุณภาพ 22
  คำถาม-คำตอบ 45
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 49
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 1 51
  เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 ในแบบเรียน สสวท. /2534 53
2 การวัด และการแปลความหมายข้อมูล 56
  2.1 การวัด และหน่วยของการวัด 56
  2.2 การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 66
  2.3 การทำปฏิบัติการและการเขียนรายงานปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 73
  คำถาม-คำตอบ 79
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 84
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 2 88
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 ในแบบเรียนของ สสวท./2534 90
3 แสงและการมองเห็น 94
  บทนำ 94
  1. ความเป็นมาเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะของแสง 94
  2. การวัดอัตราเร็วของแสง 95
  คำถาม-คำตอบ 99
  3.แหล่งกำเนิดแสง 106
  3.1 แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ 106
  3.2 แหล่งกำเนิดแสงจากความร้อน 106
  3.3 แหล่งกำเนิดแสงประเภทประกายไฟฟ้า 106
  3.4 แหล่งกำเนิดแสงประเภทหลอดเรืองแสง 106
  3.5 แหล่งกำเนิดแสงเรเซอร์ 107
  4. ตัวกลางทางแสง 108
  4.1 ตัวกลางโปร่งใส 108
  4.2 ตัวกลางโปร่งแสง 108
  4.3 ตัวกลางทึบแสง 108
  5. การเกิดเงา 108
  5.1 เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงมีลักษณะเป็นจุด 108
  5.2 เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ 108
  5.3  เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดโตกว่าวัตถุ 109
  6. การสะท้อนของแสง 111
  7. วัตถุและภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสง 113
  7.1 วัตถุ 113
  7.2 ภาพ 114
  8. ภาพจากกระจกเงาราบ 115
  8.1 กระจกเงาราบ 115
  8.2 ตำแหน่งของภาพที่เกิดจาการหมุนและกระจายเงาราบ 119
  8.3 ภาพจากกระจกทำมุมกัน 119
  8.4 ลำแสงสะท้อนจากแผ่นกระจกเงาทำมุม 121
  9. โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับกระจกเงาราบ 122
  10. ภาพจากกระจกเงาโค้ง 125
  คำถาม-คำตอบ 136
  แบบฝึกหัดบทที่ 3.1 143
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 3.1 147
  11. การหักเหของแสง 147
  11.1 มุมวิกฤติและการสะท้อนกลับหมด 150
  11.2 เส้นใยนำแสง 154
  11.3 ระยะลึกจริงและลึกปรากฎ 156
  คำถาม-คำตอบ 161
  แบบฝึกหัด 3.2 178
  12. เลนส์บาง 180
  12.1 ลักษณะของภาพจากเลนส์ 181
  12.2 ความสัมพันธ์ของระยะต่างๆและกำลังขยายของเลนส์ 184
  12.3 ความยาวโฟกัสของเลนส์ประกบกัน 185
  12.4 กำลังของเลนส์ 187
  คำถาม-คำตอบ 204
  แบบฝึกหัด 3.3 209
  13. ทัศนอุปกรณ์ 212
  13.1 แว่นขยาย 212
  13.2 กล้องจุลทรรศน์ 213
  13.3 กล้องโทรทรรศน์ 216
  13.4 กล้องถ่ายรูป 220
  13.5 เครื่องฉายภาพนิ่ง  และเครื่องฉายภาพยนต์ 222
  13.6 กล้องเรือดำน้ำ 224
  คำถาม-คำตอบ 226
  แบบฝึกหัด 3.4 (ทัศนอุปกรณ์) 231
  14. การกระจายของแสง 233
  14.1 รุ้งหรือรุ้งกินน้ำ 234
  14.2 ปริซึม และการกระจายแสงของปริซึม 236
  15. ความสว่าง 238
  16. สี (colour) 246
  16.1 การผสมสารสี 247
  16.2 การผสมแสงสี 248
  16.3 การมองเห็นแสงสี ต่างๆของวัตถุ 248
  16.4 สีเดิมเดิม 249
  17. ตาและการมองเห็นสี 249
  17.1 การมองเห็นและสายตาแบบต่างๆ 251
  17.2 การมองเห็นสีและการเกิดตาบอดสี 256
  18. การถนอมสายตา 257
  19. ปรากฎการณ์ที่น่าสนใจทางแสง 258
  19.1 สารเรืองแสง 258
  19.2 การเห็นดวงอาทิตย์ตอนเย็นๆ โตกว่าปกติ 258
  19.3 การกระเจิงของแสง 259
  19.4 การเห็นแสงผ่านท่อคดงอได้ 259
  19.5 แสงเรเซอร์ 259
  19.6 การเห็นภาพลวงตา 259
  คำถาม-คำตอบ 261
  แบบฝึกหัด 3.5 270
  โจทย์แบบฝึกหัดระคนบทที่ 3 275
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 3 ตอนที่ 1 292
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 3 ตอนที่ 2 296
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 ในแบบเรียนของ สสวท. /2534 ว 421 298
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 305
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 310
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.3 312
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.4 317
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.5 320
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 3 328
  เฉลยข้อสอบเอนทรานส์ แสงเรขาคณิต 341
บทที่ 4 ปรากฎการณ์คลื่น 356
  1. บทนำ 356
  2. การเคลื่อนที่แบบคลื่น 357
  คำถาม-คำตอบ 358
  3. การจำแนกประเภทของคลื่น 360
  3.1 จำแนกตามลักษณะรูปร่างของคลื่น 360
  3.2 จำแนกตามลักษณะของจำนวนคลื่นและความต่อเนื่องของคลื่น 361
  3.3 จำแนกตามลักษณะของตัวกลางคลื่นและความต่อเนื่องของคลื่น 361
  3.4 จำแนกตามลักษณะของการสั่นของอนุภาคตัวกลางหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 362
  คำถาม- คำตอบ 363
  4. คลื่นไซน์ 364
  คำถาม -คำตอบ 368
  แบบฝึกหัดที่ 4.1 372
  5. คลื่นผิวน้ำ 375
  5.1 สโตรโบสโคป 377
  5.2 ผลการทดลองเกี่ยวกับคลื่นน้ำในถาดคลื่น 379
  6. การรวมกันของคลื่น 381
  คำถาม - คำตอบ 387
  แบบฝึกหัดที่ 4.2 392
  7. หลักของฮอยเกนเกี่ยวกับคลื่น 396
  8. คุณสมบัติของคลื่น 396
  8.1 การสะท้อนของคลื่น 398
  8.2 การหักเหของคลื่น 402
  8.3 การแทรกสอดของคลื่น 406
  8.4 การเลี้ยวเบนของคลื่น 409
  9. ประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์คลื่น 412
  คำถาม-คำตอบ 413
  แบบฝึกหัดที่ 4.3 418
  10. ภาคผนวก การศึกษาปรากฎการณ์คลื่นในระดับมหาวิทยาลัย 421
  10.1 สมการคลื่นไซน์และสมการคลื่นไซน์เคลื่อนที่ 422
  10.2 การหาเฟสของคลื่นไซน์ 425
  10.3 สมการเคลื่อนที่แบบคลื่นโดยทั่วไป 426
  10.4 ความเร็วของอนุภาคในตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ 429
  10.5 ความเร็วคลื่นแบบต่างๆ 431
  10.6 พลังงานของคลื่นและการถ่ายทอดพลังงานตามแบบคลื่น 436
  คำถาม - คำตอบ 438
  แบบฝึกหัดที่ 4.4 440
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.4 442
  โจทย์ระคนบทที่ 4 444
  โจทย์ข้อสอบเอนทรานส์เรื่องคลื่น 456
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 4 465
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 ในแบบเรียนของ สสวท. / 2534 ว 421 471
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.1 476
  แบบฝึกหัดที่ 4.2 479
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3 483
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 4 486
  เฉลยข้อสอบเอนทรานส์เรื่อง คลื่น 498 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 55994187

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์