กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 5 ฟิสิกส์ เล่ม 2
ความนิยมของผู้ชม: / 387
แย่มากดีมาก 

 

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ เล่ม 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 5

สารบัญ

  ภาคเรียนที่ 1 ของไหล ความร้อน คลื่นกล (บทที่ 9 , 10 และ 11)  
    หน้า
บทที่ 9 ของไหล 1
  9.1 ความหนาแน่น 2
  9.2 ความดันในของเหลว 3
  9.2.1 ความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับความลึก 4
  9.2.2 เครื่องมือวัดความดัน 7
  9.2.3 ความดันกับชีวิตประจำวัน 9
  9.3 กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก 11
  9.4 แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส 13
  9.5 ความตึงผิว 18
  9.6 ความหนืด 22
  9.7 พลศาสตร์ของของไหล 26
  9.7.1 ของไหลอุดมคติ 26
  9.7.2 การไหลของของไหลอุดมคติ 26
  9.7.3 สมการความต่อเนื่อง 27
  9.7.4 สมการของแบร์นูลลี 29
  9.7.5 การประยุกต์สมการของแบร์นูลลี 32
  การทดลองและกิจกรรม 35
  การทดลอง 9.1 ความดันในของเหลว 35
  การทดลอง 9.2 แรงลอยตัว 36
  กิจกรรม 9.1 แรงตึงผิวของของเหลว 36
  การทดลอง 9.3 ความตึงผิวของของเหลว 37
  กิจกรรม 9.2 หลักของแบร์นูลลี 38
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 9 39
บทที่ 10 ความร้อน 47
  10.1 ความร้อน 48
  10.1.1 อุณหภูมิ 48
  10.1.2 การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน 52
  10.1.3 สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร 54
  10.1.4 การถ่ายโอนความร้อน 58
  10.1.5 การแผ่รังสีความร้อน 59
  10.2 แก๊สอุดมคติ 60
  10.2.1 กฎของบอยล์ 61
  10.2.2 กฎของชาร์ลส์ 62
  10.2.3 กฎของแก๊ส 63
  10.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 67
  10.3.1 แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ 67
  10.3.2 ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ส 68
  10.3.3 อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส 72
  10.4 พลังงานภายในของระบบ 74
  10.5 การประยุกต์ 77
  10.5.1 เครื่องยนต์แบบต่างๆ 77
  10.5.2 ไอน้ำในอากาศและความดันไอ 79
  การทดลองและกิจกรรม 83
  การทดลอง 10.1 กฎของบอยล์ 83
  การทดลอง 10.2 กฎของชาร์ลส์ 84
  กิจกรรม 10.1 การปรับเทียบเทอร์มอมิเตอร์ 85
  กิจกรรม 10.2 หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของอุณหภูมิ 86
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 10 87
บทที่ 11 คลื่นกล 93
  11.1 การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล 95
  11.1.1 การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคลื่น 96
  11.1.2 ชนิดของคลื่น 100
  11.2 คลื่นผิวน้ำ 102
  11.3 การซ้อนทับของคลื่น 108
  11.4 สมบัติของคลื่น 112
  11.4.1 การสะท้อน 112
  11.4.2 การหักเห 117
  11.4.3 การแทรกสอด 121
  11.1.4 การเลี้ยวเบนของคลื่น 125
  11.5 คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง 129
  การทดลองและกิจกรรม 134
  กิจกรรม 11.1 คลื่นและตัวกลาง 134
  การทดลอง 11.1 สมบัติของคลื่น 135
  ตอนที่ 1 การสะท้อนของคลื่น 135
  ตอนที่ 2 การหักเหของคลื่น 135
  ตอนที่ 3 การแทรกสอดของคลื่น 135
  ตอนที่ 4 การเลี้ยวเบนของคลื่น 136
  กิจกรรม 11.2 คลื่นนิ่งในเส้นเชือก 136
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 11 137
  ภาคเรียนที่ 2 เสียง แสง (บทที่ 12 , 13 และ 14 )  
บทที่ 12 เสียง 147
  12.1 ธรรมชาติของเสียง 149
  12.2 อัตราเร็วของเสียง 153
  12.3 การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง 154
  12.4 ความเข้มเสียงและการได้ยิน 156
  12.4.1 ความเข้มเสียง 157
  12.4.2 ระดับความเข้มเสียง 158
  12.4.3 มลภาวะของเสียง 160
  12.4.4 หูกับการได้ยิน 162
  12.4.5 เวลาก้องเสียง 165
  12.5 เสียงดนตรี 166
  12.5.1 ระดับเสียง 166
  12.5.2 คุณภาพเสียง 168
  12.5.3 ความถี่ธรรมชาติ 172
  12.5.4 การสั่นพ้องของเสียง 173
  12.6 บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง 174
  12.7 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก 177
  12.8 การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง 182
  12.8.1 ด้านสถาปัตยกรรม 182
  12.8.2 ด้านการประมง 183
  12.8.3 ด้านการแพทย์ 183
  12.8.4 ด้านธรณีวิทยา 184
  12.8.5 ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 185
  การทดลองและกิจกรรม 187
  การทดลอง 12.1 เสียงกับการแทรกสอด 187
  การทดลอง 12.2 เสียงกับการเลี้ยวเบน 187
  กิจกรรม 12.1 ความถี่ธรรมชาติ 188
  การทดลอง 12.3 การสั่นพ้องของเสียง 189
  การทดลอง 12.4 การวัดความยาวคลื่นเสียง 189
  การทดลอง 12.5 การเกิดบีตส์ของเสียง 191
  กิจกรรม 12.2 คลื่นนิ่งของเสียง 192
  ความรู้เพิ่มเติม 193
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 12 195
บทที่ 13 แสง 199
  13.1 การแทรกสอด 200
  13.2 การเลี้ยวเบนของแสง 205
  13.3 เกรตติง 210
  13.4 การกระเจิงของแสง 215
  13.4.1 ปรากฎการณ์เรือนกระจก 216
  การทดลองและกิจกรรม 218
  การทดลอง 13.1 การแทรกสอดของแสง 218
  การทดลอง 13.2 การเลี้ยวเบนของแสง 219
  การทดลอง 13.3 เกรตติง 219
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 13 222
บทที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ์ 225
  14.1 การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง 226
  14.2 การสะท้อนของแสง 227
  14.2.1 ภาพในกระจกเงาราบ 229
  14.2.2 ภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนกระจกผิวโค้งทรงกลม 232
  14.3 การหักเหของแสง 240
  14.3.1 กฎการหักเหของแสง 240
  14.3.2 ความลึกจริง ความลึกปรากฎ 245
  14.4 เลนส์บาง 246
  14.5 ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับแสง 254
  14.5.1 การกระจายแสง 254
  14.5.2 การสะท้อนกลับหมดของแสง 255
  14.5.3 รุ้ง 259
  14.5.4 มิราจ 262
  14.6 ทัศนอุปกรณ์ 262
  14.6.1 เครื่องฉายภาพนิ่ง 263
  14.6.2 กล้องถ่ายรูป 263
  14.6.3 กล้องจุลทรรศน์ 264
  14.6.4 กล้องโทรทรรศน์ 265
  14.7 ความสว่าง 267
  14.8 การถนอมสายตา 272
  14.8.1 การดูวัตถุทีมีความสว่างมาก 272
  14.8.2 การดูวัตถุที่มีความสว่างน้อย 273
  14.8.3 การดูผ่านทัศนอุปกรณ์ 273
  14.9 ตาและการมองเห็นสี 274
  14.10 สี 276
  14.10.1 การผสมสารสี 278
  14.10.2 การผสมแสงสี 279
  การทดลองและกิจกรรม 280
  การทดลอง 14.1 การหักเหของแสง 280
  การทดลอง 14.2 การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน 281
  การทดลอง 14.3 เครื่องฉายภาพนิ่ง 282
  การทดลอง 14.4 กล้องจุลทรรศน์ 282
  การทดลอง 14.5 กล้องโทรทรรศน์ 283
  การทดลอง 14.6 สีของวัตถุ 283
  การทดลอง 14.7 การผสมแสงสีบนฉากขาว 283
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 14 285

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61604068

Who's Online

ขณะนี้มี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์