กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1
ความนิยมของผู้ชม: / 176
แย่มากดีมาก 

 

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ เล่ม 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 4

สารบัญ

  กลศาสตร์ 1 (บทที่ 1 , 2 , 3 และ 4)  
    หน้า
บทที่ 1 บทนำ 1
  1.1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
  1.2 วิชาฟิสิกส์ 5
  1.3 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย 5
  1.4 การทดลองในวิชาฟิสิกส์ 7
  1.5 ความไม่แน่นอนในการวัด 7
  1.6 เลขนัยสำคัญ 10
  1.7 การบันทึกข้อมูล 11
  1.8 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 11
  1.9 ตัวอย่างการทดลอง เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย 12
  1.10 ตัวอย่างการบันทึกการทดลอง 14
  การทดลองและกิจกรรม 19
  การทดลอง 1.1 การหาความหนาแน่นของวัตถุพีวีซี 19
  กิจกรรม 1.1 การวัดระยะทางสั้นและยาว 19
  โจทย์แบบฝึกหัด 1 22
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ 25
  2.1 ตำแหน่งและการกระจัด 26
  2.2 ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย 26
  2.3 ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง 28
  2.4 ความเร่ง 30
  2.5 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว 30
  2.6 วัตถุตกอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว 35
  2.7 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติและ 3 มิติ 36
  2.8 เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วในสองมิติ 37
  2.9 ความเร่งสองมิติ 38
  2.10 ความเร็วสัมพัทธ์ 40
  2.11 กรอบอ้างอิงเฉื่อย 41
  การทดลองและกิจกรรม 42
  การทดลอง 2.1 การวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสํญญาณเวลา 42
  การทดลอง 2.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี 43
  กิจกรรม 2.1 44
  กิจกรรม 2.2 44
  โจทย์แบบฝึกหัด 2 45
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 55
  3.1 แรง 56
  3.2 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 57
  3.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 59
  3.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน 61
  3.5 น้ำหนัก 63
  3.6 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 64
  3.7 จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง 68
  3.8 แรงเสียดทาน 71
  3.9 การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ 74
  การทดลองและกิจกรรม 77
  การทดลอง 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง 77
  การทดลอง 3.2 แรงเสียดทาน 79
  การทดลอง 3.3 สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (โดยพื้นเอียง) 81
  กิจกรรม 3.1 การหามวลจากการเคลื่อนที่ 82
  กิจกรรม 3.2 ปัญหาการกระตุกเชือก 83
  โจทย์แบบฝึกหัด 3 84
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 91
  4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 92
  4.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 101
  4.3 กาเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 116
  การทดลองและกิจกรรม 124
  การทดลอง 4.1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 124
  การทดลอง 4.2 คาบของการเคลื่อนที่ในแนววงกลม 125
  การทดลอง 4.3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 127
  ของรถทดลองซึ่งติดอยู่กับสปริง  
  การทดลอง 4.4 ลูกตุ้มอย่างง่าย 128
  โจทย์แบบฝึกหัด 4 129
  กลศาสตร์ 2 ( บทที่ 5 , 6 , 7  และ 8 )  
บทที่ 5 งานและพลังงาน 135
  5.1 งาน 136
  5.2 กำลัง 143
  5.3 พลังงาน 145
  5.3.1 พลังงานจลน์ 146
  5.3.2 พลังงานศักย์ 147
  5.4 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 152
  5.5 การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 155
  5.6 กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน 159
  5.7 เครื่องกล 160
  การทดลองและกิจกรรม 162
  การทดลอง 5.1 พลังงานจลน์ 162
  การทดลอง 5.2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 164
  การทดลอง 5.3 พลังงานกล 165
  โจทย์แบบฝึกหัด 5 167
บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล 171
  6.1 โมเมนตัม 172
  6.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 174
  6.3 การดลและแรงดล 175
  6.4 การชน 179
  การทดลองและกิจกรรม 182
  กิจกรรม 6.1 แรงกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 182
  การทดลอง 6.1 การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น 182
  การทดลอง 6.2 การชนกันของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น 183
  การทดลอง 6.3 การระเบิดออกจากกัน 184
  การทดลอง 6.4 การชนของลูกทรงกลมโลหะในสองมิติ 185
  โจทย์แบบฝึกหัด 6 187
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน 193
  7.1 การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม 194
  7.2 ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 197
  7.3 โมเมนต์ความเฉื่อย 198
  7.4 พลังงานจลน์ของการหมุน 201
  7.5 โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม 203
  7.6 การทำงานในการหมุน 206
  7.7 การแกว่งของวัตถุ 208
  การทดลองและกิจกรรม 209
  การทดลอง 7.1 โมเมนต์ของความเฉื่อยจากเพนดูลัมแบบบิด 209
  การทดลอง 7.2 Physical Pendulum 210
  โจทย์แบบฝึกหัด 7 211
บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 213
  8.1 สภาพสมดุล 214
  8.2 เงื่อนไขของสมดุล 215
  8.3 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก 220
  8.4 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 221
  8.5 เสถียรภาพของสมดุล 227
  8.6 การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ 228
  8.7 สภาพยืดหยุ่น 229
  8.7.1 แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป 230
  8.7.2 ความเค้นและความเครียด 231
  8.7.3 มอดูลัสของยัง 233
  8.8 ความทนแรงของวัตถุ 237
  การทดลองและกิจกรรม 238
  การทดลอง 8.1 สมดุลของแรงสามแรง 238
  การทดลอง 8.2 ความเค้นดึง และความเครียดดึง 239
  โจทย์แบบฝึกหัด 8 240
  ภาคผนวก 247
  ภาคผนวก ก. 248
  ภาคผนวก ข. 249
  ภาคผนวก ค. 251
  ภาคผนวก ง. 253
  คำตอบโจทย์แบบฝึกหัด 259
  ดัชนี 263

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60066978

Who's Online

ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์