ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5 ว.024 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 22
แย่มากดีมาก 

 

ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม ว.024

ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

    หน้า
บทที่ 14 การเคลื่อนที่แนวโค้ง 1
1 บทนำ 1
2 ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 1
3 การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 3
4 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวเส้นตรง 4
5 การเคลื่อนที่ของเงา 8
  คำถาม-คำตอบที่ 1-4 12
  แบบฝึกหัดที่ 14.1 13
6 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 14
  คำถาม-คำตอบที่ 5-20 29
7 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งทั้งสองแกน 32
  แบบฝึกหัดที่ 14.2 35
8 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม : ความเร็วเชิงมุม 38
9 แรงสู่ศูนย์กลางที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนโค้งของวงกลม 45
  คำถาม-คำตอบที่ 21-38 56
  แบบฝึกหัดที่ 14.3 60
  คำถาม-คำตอบที่ 39-55 72
  แบบฝึกหัดที่ 14.4 74
  คำถาม-คำตอบ 56-75 83
  แบบฝึกหัดที่ 14.5 85
10 การเคลื่อนที่แบบสั่น 87
  คำถาม-คำตอบที่ 76-85 104
  แบบฝึกหัดที่ 14.6 107
11 การเคลื่อนที่แบบหมุน 112
  แบบฝึกหัดที่ 14.7 132
  โจทย์ระคนบทที่ 14 ตอนที่ 1 136
  โจทย์ระคนบทที่ 14 ตอนที่ 2 143
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเอนทรานส์เนื้อหา บทที่ 14 146
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 14.1-14.7 158
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 14 ตอนที่ 1 195
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 14 ตอนที่ 2 208
  เฉลยโจทย์ข้อสอบเอนทรานส์เนื้อหา บทที่ 14 215
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 14 ในแบบเรียน ฉบับปรับปรุง 2534 239
บทที่ 15 สมบัติเชิงกลของสาร 251
1 ลักษณะทั่วไปของของเหลว 251
2 ความหนาแน่น 251
3 ความถ่วงจำเพาะ 253
4 หลักของอาร์คีเมดีส 255
5 การจมการลอยตัวของวัตถุและแรงลอยตัว 256
6 เครื่องมือสำเร็จสำหรับความถ่วงจำเพาะ 261
  คำถาม-คำตอบที่ 1-15 264
  แบบฝึกหัดที่ 15.1 266
7 แรงดันและความดัน 268
8 กฎปาสคาลและเครื่องอัดไฮดรอลิก 281
  คำถาม-คำตอบที่ 16-50 283
  แบบฝึกหัดที่ 15.2 288
9 ความตึงผิวของของเหลว 292
  คำถาม-คำตอบที่ 51-65 298
  แบบฝึกหัดที่ 15.3 300
10 ทฤษฎีของแบร์นูลลี 302
11 ความหนืดของของเหลว 305
  คำถาม-คำตอบที่ 66-75 308
12 ความยืดหยุ่น (Elasticity) ของวัตถุ 310
  คำถาม-คำตอบที่ 76-90 315
  แบบฝึกหัดที่ 15.4 317
  โจทย์ระคนบทที่ 15 322
  โจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาบทที่ 15 327
  เฉลยแบบฝึกหัด 15.1-15.4 334
  เฉลยโจทย์ระคนที่ 15 352
  เฉลยข้อสอบเอ็นทรานส์เนื้อหา บทที่ 15 358
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 15 ในแบบเรียน ฉบับปรับปรุง 2534 368
บทที่ 16 ความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ 377
1 บทนำ 377
2 ความร้อน 377
3 ผลของความร้อนต่อสิ่งต่างๆ 377
4 แหล่งกำเนิดความร้อน 378
5 การวัดระดับความร้อน 378
6 อุณหภูมิและเทอร์โมมิเตอร์ 379
7 งานกับความร้อน 382
8 ปริมาณความร้อน ความจุความร้อน และความร้อนแฝง 384
  คำถาม-คำตอบที่ 1-19 394
  แบบฝึกหัดที่ 16.1 397
9 การขยายตัวของแก๊ส 400
  คำถาม-คำตอบที่ 20-43 409
  แบบฝึกหัดที่ 16.2 412
10 แบบจำลองและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 415
  คำถาม-คำตอบที่ 44-57 427
  แบบฝึกหัดที่ 16.3 430
11 งานกับการขยายตัวของแก๊ส 432
12 กฎเกณฑ์เบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 433
  คำถาม-คำตอบที่ 58-67 438
  แบบฝึกหัดที่ 16.4 440
13 การส่งผ่านความร้อน 442
14 ความชื้นในอากาศ 444
15 เครื่องกลกับความร้อน 447
  คำถาม-คำตอบที่ 68-80 448
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 16 452
  โจทย์ระคนบทที่ 16 455
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเอนทรานส์เนื้อหา บทที่ 16 465
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 16.1-16.4 471
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 16 481
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 16 489
  เฉลยข้อสอบเอนทรานส์บทที่ 16 501
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 16 ในแบบเรียนฉบับปรับปรุง 1534 511
  บรรณานุกรม 518
  สัญลักษณ์และหน่วยที่ควรทราบ 519
  คำอุปสรรค 520
  นิยาม = หน่วยมูลฐาน 521
  ค่าคงที่ที่ควรทราบ 522

  

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61925792

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์