MATH E.BOOK Release 2.2
ความนิยมของผู้ชม: / 31
แย่มากดีมาก 

MATH E.BOOK Release 2.2

ของ คณิต มงคลพิทักษ์สุข

สารบัญ

    หน้า
บทที่ 1 เซต 11
  1.1 สับเซตและเพาเวอร์เซต 12
  1.2 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และการดำเนินการของเซต 15
  1.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต 21
บทที่ 2 ะบบจำนวนจริง 31
  2.1 สมบัติของจำนวนจริง 32
  2.2 ทฤษฎีบทของเศษเหลือ และตัวประกอบ 36
  2.3 อสมการ 39
  2.4 ค่าสัมบูรณ์ 44
  2.5 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 48
เรื่องแถม ถ้าไม่มีเครื่องคำนวณ จะหาค่ารากที่สองได้อย่างไร 58
บทที่ 3 ตรรกศาสตร์ 59
  3.1 ตัวเชื่อมประพจน์ และตารางค่าความจริง 60
  3.2 สัจนิรันดร์ 63
  3.3 การอ้างเหตุผล 65
  3.4 ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ 67
  3.5 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 69
เรื่องแถม มองตรรกศาสตร์ให้เป็นการคำนวณ จากพื้นฐานของดิจิตัล 82
บทที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์ 83
  4.1 เบื้องต้น : จุด 84
  4.2 เบื้องต้น : เส้นตรง 86
  4.3 ภาคตัดกรวย : พื้นฐานการเขียนกราฟ 92
  4.4 ภาคตัดกรวย : วงกลม 94
  4.5 ภาคตัดกรวย : พาราโบลา 96
  4.6 ภาคตัดกรวย : วงรี 99
  4.7 ภาคตัดกรวย : ไฮเพอร์โบลา 102
บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 119
  5.1 ลักษณะของความสัมพันธ์ 120
  5.2 โดเมน เรนจ์ และตัวผกผันของความสัมพันธ์ 121
  5.3 กราฟของสัมพันธ์ 124
  5.4 ลํกษณะของฟังก์ชัน 127
  5.5 ฟังก์ชันประกอบ  และฟังก์ชันผกผัน 131
เรื่องแถม หลักในการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน fog 146
บทที่ 6 กำหนดการเชิงเส้น 147
บทที่ 7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 157
  7.1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลมหนึ่งหน่วย 158
  7.2 ระบบเรเดียน และการลดรูปมุม 160
  7.3 สมการตรีโกณมิติ 162
  7.4 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 165
  7.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวก และผลต่างมุม 166
  7.6 ฟังก์ชันผกผันของตรีโกณมิติ 169
  7.7 เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 171
  7.8 กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ 172
  7.9 การประยุกต์หาระยะทางและความสูง 173
บทที่ 8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม 187
  8.1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และกฎของเลขยกกำลัง 187
  8.2 การแก้สมการที่เป็นเอกซ์โพเนนเชียล 191
  8.3 ฟังก์ชันลอการิทึม และกฎของลอการิทึม 192
  8.4 การแก้สมการที่เป็นลอการิทึม 195
เรืองแถม จำเป็นต้องตรวจคำตอบของสมการ (หรืออสมการ) เมื่อใดบ้าง 204
บทที่ 9 เมตริกซ์ 205
  9.1 การบวก ลบ และ คูณเมตริกซ์ 206
  9.2 ดีเทอร์มินันต์ 208
  9.3 อินเวอร์สการคูณ 211
  9.4 การดำเนินการตามแถว 215
  9.5 การใช้เมตริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น 216
บทที่ 10 เวกเตอร์ 227
  10.1 การบวกและการลบเวกเตอร์ 228
  10.2 การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 230
  10.3 เวกเตอร์กับเรขาคณิต 231
  10.4 เวกเตอร์ในพิกัดฉาก  และเวกเตอร์หนึ่งหน่วย 233
  10.5 ผลคูณเชิงสเกลาร์ 235
  10.6 เวกเตอร์ในพิกัดฉากสามมิติ 237
  10.7 ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 240
เรื่องแถม สิ่งที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ : ลำดับการคิดค้นเนื้อหาคณิตศาสตร์ 250
บทที่ 11 จำนวนเชิงซ้อน 251
  11.1 การคำนวณเบื้องต้น 252
  11.2 สังยุค และค่าสัมบูรณ์ 254
  11.3 รูปเชิงขั้ว 256
  11.4 สมการพหุนาม 259
เรื่องแถม ใช้จำนวนเชิงซ้อนช่วยคำนวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 268
บทที่ 12 ทฤษฎีกราฟ 269
  12.1 ส่วนประกอบของกราฟ 270
  12.2 กราฟออยเลอร์ 272
  12.3 วิถีสั้นที่สุด  และต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด 274
บทที่ 13 ลำดับและอนุกรม 279
  13.1 ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต 280
  13.2 ลิมิตของลำดับอนันต์ 282
  13.3 อนุกรมและซิกม่า 284
  13.4 อนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต และอื่นๆ 285
บทที่ 14 ลิมิตและความต่อเนื่อง 295
  14.1 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 296
  14.2 ลิมิตในรูปแบบยังไม่กำหนด 298
  14.3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 300
เรื่องแถม การคำนวณลิมิตในรูปแบบยังไม่กำหนด  ด้วยกฎของโลปีตาล 306
บทที่ 15 อนุพันธ์และการอินทิเกรต 307
  15.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง 307
  15.2 สูตรในการหาอนุพันธ์ 309
  15.3 ฟังก์ชันเพิ่ม  ฟังก์ชันลด และค่าสุดขีด 312
  15.4 สูตรในการอินทิเกรต 317
  15.5 อินทิกรัลจำกัดเขต  และพื้นที่ใต้โค้ง 319
เรื่องแถม เทคนิคการอินทิเกรตโดยเปลี่ยนตัวแปร 332
บทที่ 16 ความน่าจะเป็น 333
  16.1 หลักมูลฐานเกี่ยวกับการนับ 333
  16.2 วิธีเรียงสับเปลี่ยน 335
  16.3 วิธีจัดหมู่  และกฎการแบ่งกลุ่ม 337
  16.4 การนับในกรณีอื่นๆ 339
  16.5 ทฤษฎีบททวินาม 341
  16.6 ความน่าจะเป็น 345
เรื่องแถม เรื่องการนับจำนวนความสัมพันธ์  จำนวนฟังก์ชัน 358
บทที่ 17 สถิติ 359
  17.1 การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล 360
  17.2 ค่ากลางของข้อมูล 363
  17.3 ตำแหน่งเชิงสัมพัทธ์ของข้อมูล 374
  17.4 ค่าการกระจายของข้อมูล 378
  17.5 ค่ามาตรฐาน  และการแจกแจงแบบปกติ 383
  17.6 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 388
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ 1 (14 ฉบับ) 403
  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2541 408
  ฉบับที่ 2  มีนาคม 2542 417
  ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2542 426
  ฉบับที่ 4  มีนาคม 2543 435
  ฉบับที่ 5  ตุลาคม 2543 444
  ฉบับที่ 6  มีนาคม 2544 453
  ฉบับที่ 7  ตุลาคม 2544 462
  ฉบับที่ 8  มีนาคม 2545 471
  ฉบับที่ 9  ตุลาคม 2545 481
  ฉบับที่ 10  มีนาคม 2546 492
  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2546 502
  ฉบับที่ 2  มีนาคม 2547 512
  ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2547 523
  ฉบับที่ 4  มีนาคม 2548 532
  สถิติคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ 1 541
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (17 ปี)  
  (เฉพาะข้อที่เป็นคณิตศาสตร์)  
  ชุดที่ 1 รวมปี 2532 ถึงปี 2541 542
  ชุดที่ 2 รวมตุลาคม 2541 ถึงมีนาคม 2548 573
  โจทย์ทดสอบ : เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
  ชุดที่ 1 (มี 2 ส่วน , 70 ข้อ) 588
  ชุดที่ 2 (35 ข้อ) 606
ภาคผนวก MATH E-BOOK ฉบับเข้มข้น 616
  ดรรชนี 657

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60301752

Who's Online

ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์