คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม. 4-5-6 โดย รศ. ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
 
 


บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 อะตอม และตารางธาตุ
1.1 แนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองอะตอม 1
  1.2 แบบจำลองอะตอมของดอลตัน 1
  1.3 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 2
  1.4 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 4
  1.5 แบบจำลองอะตอมของโบร์ 9
  1.6 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 15
  1.7 พลังงานไอออไนเซชัน 16
  1.8 ระดับพลังงานย่อย 21
  1.9 เลขควอนตัม 21
  1.10 อิเล็กตรอนคอนฟิกุเรชัน 24
  1.11 ตารางธาตุ 30
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 49
 
2 พันธะเคมี
2.1 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล 55
  2.2 พันธะเชิงไอออน 59
  2.3 พันธะโคเวเลนต์ 72
  2.4 พันธะโลหะ 99
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 100
 
3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
3.1 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 105
  3.2 ธาตุในคาบที่ และ  คาบที่ 3 121
  3.3 ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่ 123
  3.4 ตำแหน่งของไฮโดรเจนในตารางธาตุ 124
  3.5 ธาตุแทรนซิชัน 126
  3.6 ธาตุกึ่งโลหะ 130
  3.7 ธาตุกัมมันตรังสี 131
  3.8 การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 140
  3.9 ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิต 143
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 148
 
4 ปริมาณสัมพันธ์
4.1 มวลเชิงอะตอม 153
  4.2 มวลเชิงโมเลกุล 156
  4.3 โมล 158
  4.4 สารละลาย 167
  4.5 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 193
  4.6 ปริมาตรของแก๊ส 198
  4.7 การคำนวณเกี่ยวกับสูตร 205
  4.8 สมการเคมี 212
  4.9 ความร้อนในปฏิกิริยาเคมี 219
  4.10 ความร้อนสัมพันธ์ 223
  4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สในสมการเคมี 225
  4.12 รีเอเจนต์ทีมีขีดจำกัด 228
  สรุปเนื้อหาสำคัญ  
 
5 ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส  
5.1 สถานะของสาร 241
  5.2 สมบัติของของแข็ง 243
  5.3 สมบัติของของเหลว 258
  5.4 สมบัติของแก๊ส 263
  5.5 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง 288
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 289
 
6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1 ความหมายของการเกิดปฏิกิริยาเคมี 295
  6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 307
  6.3 พลังงานการดำเนินไปของปฏกิริยาเคมี 308
  6.4 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี 311
  6.5 การอธิบายผลของปัจจัยต่างๆ 320
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 322
 
7 สมดุลเคมี
7.1 ปฏิกิริยาผันกลับ 327
  7.2 ระบบสมดุล 329
  7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร ณ ภาวะสมดุล 331
  7.4 สมดุลพลวัต และค่าคงที่สมดุล 334
  7.5 การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 337
  7.6 สมดุลความดันย่อย 349
  7.7 การเปลี่ยนภาวะสมดุล 351
  7.8 หลักของเลอซาเตอลิเอ 360
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 370
 
8 กรด-เบส
8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 373
  8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส 376
  8.3 กรดและเบส 377
  8.4 ทฤษฎีกรดและเบส 377
  8.5 คู่กรด-เบส 384
  8.6 การแตกตัวของกรดและเบส 387
  8.7 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำบริสุทธิ์ 400
  8.8 PH มาตรวัดความเข้มข้นของสารละลาย 401
  8.9 อินดิเคเตอร์สำหรับกรดเบส 407
  8.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส 407
  8.11 การไทเทรตกรดและเบส 415
  8.12 สารละลายบัฟเฟอร์ 430
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 435
 
9 ไฟฟ้าเคมี
9.1 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 443
  9.2 ปฏิกิริยาเคมีกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 443
  9.3 การดุลสมการรีดอกซ์ 453
  9.4 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 470
  9.5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 520
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 523
 
10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
10.1 การกำเนิดธาตุตามทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ 527
  10.2 ทรัพยาการธรรมชาติ 527
  10.3 อุตสาหกรรมแร่ 528
  10.4 อุตสาหกรรมเซรามิกส์ 540
  10.5 อุตสาหกรรมที่ใช้โซเดียมคอลไรด์เป็นวัตถุดิบ 547
  10.6 อุตสาหกรรมปุ๋ย 558
  10.7 ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 562
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 564
 
11 เคมีอินทรีย์
11.1 พันธะคาร์บอน 569
  11.2 หมู่ฟังก์ชันหรือหมู่อะตอม 576
  11.3 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 578
  11.4 สารประกอบอินทรีย์ทีมีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 595
  11.5 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 609
  11.6 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 610
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 612
 
12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
12.1 ถ่านหิน 617
  12.2 หินน้ำมัน 619
  12.3 ปิโตรเลียม 619
  12.4 แก๊สธรรมชาติ 625
  12.5 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 627
  12.6 พอลิเมอร์ 631
  12.7 มลพิษ 641
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 644
 
13 สารชีวโมเลกุล
13.1 โปรตีน 649
  13.2 คาร์โบไฮเดต 665
  13.3 ลิพิด 673
  13.4 กรดนิวคลีอิก 682
  สรุปเนื้อหาสำคัญ 684
 
 
 

หน้า 1
 
ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48967378

Who's Online

ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์