เคมีวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร. สันทัด ศิริอนันท์ไพบูลย์ และ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

 บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

สสารและการวัด

1

  1.1 บทนำ 2
  1.2 เคมีคืออะไร 5
  1.3 ชนิดของสสาร 7
  1.4 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี 14
  1.5 อะตอมและโมเลกุล 15
  1.6 ไอออนและสารประกอบไอออนิก 17
  1.7 หน่วยการวัด 20
  แบบฝึกหัดท้ายบท 24

2

โครงสร้างอะตอม

27

  2.1 บทนำ 28
  2.2 อนุภาคมูลฐานของอะตอม 32
  2.3 อิเล็กตรอน 33
  2.4 โปรตอน 36
  2.5 นิวตรอน 37
  2.6 แบบจำลองอะตอมตามทัศนะของทอมสัน 38
  2.7 แบบจำลองอะตอมตามทัศนะของรัทเทอร์ฟอร์ด 38
  2.8 เส้นสเปกตรัมของอะตอม 40
  2.9 ทัศนะปัจจุบันของโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม 43
  2.10 การบรรจุอิเล็กตรอน 45
  2.11 เลขควอนตัม 49
  2.12 รูปร่างของอะตอมมิกออร์บิทัล 52
  2.13 ระดับพลังงานออร์บิทัล 54
  2.14 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 56
  2.15 มวลสารสัมพันธ์ของอะตอม 63
  2.16 มวลอะตอม 65
  2.17 มวลโมเลกุล 67
  แบบฝึกหัดท้ายบท 69

3

ปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี

73

  3.1 บทนำ 74
  3.2 โมล 75
  3.3 ร้อยละองค์ประกอบ 79
  3.4 สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล 80
  3.5 การดุลสมการเคมีอย่างง่าย 89
  3.6 ชนิดของสมการเคมี 95
  3.7 การคำนวณโดยใช้สมการเคมี 97
  3.8 ตัวจำกัดปริมาณ 99
  3.9 ผลผลิตร้อยละ 103
  3.10 สารละลาย 107
  3.11 ความเข้มข้นของสารละลาย 108
  3.12 การเจือจาง 118
  3.13 การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดในสารละลาย 120
  แบบฝึกหัดท้ายบท 126

4

แก๊ส

133

  4.1 บทนำ 134
  4.2 ความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิ 135
  4.3 กฎของบอยล์ 138
  4.4 กฏของชาร์ล 140
  4.5 กฎของเกย์-ลุสแซค 143
  4.6 สมมติฐานของอาโวกาโดร 145
  4.7 สมการแก๊สอุดมคติ 146
  4.8 แก๊สในสมการเคมี 151
  4.9 ความดันย่อยของดาลตัน 153
  4.10 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 159
  4.11 กฎการแพร่และการแพร่ผ่านของแกรหม์ 163
  แบบฝึกหัดท้ายบท 165

5

อุณหพลศาสตร์เคมี

169

  5.1 บทนำ 170
  5.2 นิยามของเทอมต่างๆที่ใช้ในอุณหพลศาสตร์ 171
  5.3 แคลอรีมิเตอร์ 176
  5.4 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 185
  5.5 เอนทัลปี 188
  5.6 กฎของเฮสส์ 199
  5.7 เอนโทรปี 202
  5.8 กฎข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ 206
  5.9 พลังงานเสรีของกิบส์ 209
  5.10 กฎข้อที่ 3 ของอุณหพลศาสตร์ 215
  แบบฝึกหัดท้ายบท 216

6

ธาตุเรพรีเซนเททิฟและธาตุแทรนซีชัน

219

  6.1 บทนำ 220
  6.2 ตารางพีริออดิก 221
  6.3 สมบัติพีริออดิก 224
    แรงดึงดูดประจุของนิวเคลียส 224
    รัศมีอะตอม 225
    รัศมีไอออน 227
    ศักย์การแตกตัวเป็นไอออน 228
    สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 232
    สภาพไฟฟ้าลบ 235
  แบบฝึกหัดท้ายบท 237

7

พันธะเคมี

239

  7.1 บทนำ 240
  7.2 สูตรโครงสร้างแบบจุด 240
  7.3 หลักการเขียนสูตรโครงสร้างแบบจุดลิวอิส 244
  7.4 เรโซแนนซ์ 248
  7.5 ประจุตามสูตร 249
  7.6 ประเภทของพันธะเคมี 251
  7.7 ค่าพลังงานโครงสร้างผลึก 256
  7.8 ข้อเปรียบเทียบระหว่างสารประกอบไอออนิกกับสารประกอบโควาเลนท์ 259
  7.9 พลังงานพันธะของสารประกอบโควาเลนท์ 261
  7.10 ความยาวพันธะ 263
  7.11 มุมพันธะ 265
  7.12 สภาพไฟฟ้าลบกับสภาพขั้วของพันธะ 266
  7.13 ทฤษฎีผลักคู่อิเล็กตรอนในเวเลนซ์เชลล์ 272
  7.14 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ 273
  7.15 ไฮบริไดเซซัน 278
  7.16 ทฤษฎีโมเลคิวลาร์ออร์บิทัล 279
  แบบฝึกหัดท้ายบท 279

8

จลนพลศาสตร์เคมี

283

  8.1 บทนำ 284
  8.2 อัตราของปฏิกิริยา 284
  8.3 กฎอัตรา 289
  8.4 การทดลองหาอันดับรวมของปฏิกิริยา 292
  8.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลา 297
  8.6 สมการอัตราของปฏิกิริยาอันดับศูนย์ 298
  8.7 สมการอัตราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 303
  8.8 สมการอัตราของปฏิกิริยาอันดับสอง 311
  8.9 ทฤษฎีจลน์เคมี 314
  8.10 กลไกปฏิกิริยา 321
  8.11 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 325
  แบบฝึกหัดท้ายบท 330

9

สมดุลเคมี

335

  9.1 บทนำ 336
  9.2 นิยามของสมดุล 337
  9.3 ค่าคงที่สมดุล 339
  9.4 ชนิดของสมดุล 342
  9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเข้มข้น 342
  9.6 ค่าคงที่สมดุล และทิศทางของปฏิกิริยา 345
  9.7 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี 347
  9.8 แฟกเตอร์ที่มีผลต่อสมดุลเคมี 350
  9.9 การคำนวณค่าคงที่สมดุล 357
  แบบฝึกหัดท้ายบท 363

10

กรดและเบส

367

  10.1 นิยามกรด-เบส 368
  10.2 คู่กรด-เบส 373
  10.3 การแตกตัวของน้ำ 376
  10.4 พีเอช 378
  10.5 ความแรงของกรดและเบส 382
  10.6 ค่าพีเอชของกรดแก่และเบสแก่ 384
  10.7 สมดุลของกรดอ่อนและเบสอ่อน 391
  10.8 เปอร์เซนต์การแตกตัว 395
  10.9 สมดุลของกรดโพลิโปรติก 396
  แบบฝึกหัดท้ายบท 400
  รายชื่อหนังสืออ้างอิง 403
  ภาคผนวก 406

 


  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60301989

Who's Online

ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์