ปฏิบัติการเคมีทั่วไป โดย ผศ. มนนภา เทพสุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

 

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
บทนำ ความรู้พื้นฐานในงานปฏิบัติการทางเคมี 1
  1 กฎระเบียบและคำแนะนำ 1
    1.1 การเตรียมความพร้อม 1
    1.2 กฎระเบียบและข้อควรปฎิบัติ 2
    1.3 คำแนะนำในการใช้สารเคมี 4
  2 การป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุดภัยจากสารเคมี 5
  3 อุปกรณ์พื้นฐานในการทำปฏิบัติการทางเคมี 7
    3.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสารเคมี 7
    3.2 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดปริมาตรสาร 8
    3.3 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ความร้อนแก่สาร 10
    3.4 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดตั้งเครื่องมือ 11
    3.5 อุปกรณ์อื่นๆ 13
  4 เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานปฏิบัติการทางเคมี 19
    4.1 เทคนิคการถ่ายเทสารเคมี 19
    4.2 เทคนิคการผสมสารเคมี 22
    4.3 เทคนิคการดมกลิ่นสารเคมี 23
    4.4 เทคนิคการใช้เทอร์มอนิเตอร์ 23
    4.5 เทคนิคการอ่านปริมาตรของของเหลว 24
    4.6 เทคนิคการใช้ปิเปตต์ 25
    4.7 เทคนิคการไทเทรต 29
    4.8 เทคนิคการเตรียมสารละลายมาตรฐาน 34
    4.9 เทคนิคการกรองสาร 37
    4.10 เทคนิคการใช้ภาชนะดูดความชื้น 40
    4.11 เทคนิคการใช้ความร้อนแก่สารที่เป็นของเหลว 41
    4.12 เทคนิคการกลั่นสาร 43
  5 อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อความปลอดภัย 45
    คำถามท้ายบท 48
 
การทดลองที่ 1 การแยกสารผสม 51
  1.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 51
  1.2 หลักการ 51
    วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 51
    การจำแนกประเภทของสสาร 52
    การแยกสารผสม 54
  1.3 การแยกสารผสม โดยผ่านกระบวนการทดลอง 56
  1.4 อุปกรณ์ 57
  1.5 สารเคมี 58
  1.6 วิธีการทดลอง 58
  1.7 คำถามท้ายการทดลอง 62
  1.8 คำถามทั่วไป 62
  รายงานผลการทดลองที่ 1 63
 
การทดลองที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี 65
  2.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 65
  2.2 หลักการ 65
    ปฏิกิริยาเคมี 65
    สมการเคมี 68
    สมการเคมีที่ดุลแล้ว 68
    ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 69
  2.3 ปฏิกิริยาเคมีของสาร โดยผ่านกระบวนการทดลอง 71
  2.4 อุปกรณ์ 72
  2.5 สารเคมี 72
  2.6 วิธีการทดลอง 72
  2.7 คำถามท้ายการทดลอง 74
  2.8 คำถามทั่วไป 74
  รายงานผลการทดลองที่ 2 75

 

การทดลองที่ 3 เปอร์เซนต์องค์ประกอบและสูตรอย่างง่าย 77
  3.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 77
  3.2 หลักการ 77
    เปอร์เซนต์องค์ประกอบในสารประกอบ 77
    สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 80
    ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 82
  3.3 การหาเปอร์เซนต์ของธาตุในสารประกอบ โดยผ่านกระบวนการทดลอง 84
  3.4 อุปกรณ์ 85
  3.5 สารเคมี 86
  3.6 วิธีการทดลอง 86
  3.7 การวิเคราะห์หารเปอร์เซนต์ของธาตุในสารประกอบ 87
  3.8 การหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบโดยผ่านกระบวนการทดลอง 88
  3.9 อุปกรณ์ 89
  3.10 สารเคมี 89
  3.11 วิธีการทดลอง 89
  3.12 การวิเคราะห์หาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบ 90
  3.13 คำถามท้ายการทดลอง 92
  3.14 คำถามทั่วไป 92
  รายงานผลการทดลองที่ 3 93

 

การทดลองที่ 4 การไทเทรตกรดและเบส 97
  4.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 97
  4.2 หลักการ 97
    สารละลายมาตรฐาน 97
    การไทเทรต 99
    อินดิเคเตอร์ 100
    การไทเทรตกรด-เบส 101
  4.3 การไทเทรตกรดและเบส โดยผ่านกระบวนการทดลอง 108
  4.4 อุปกรณ์ 109
  4.5 สารเคมี 109
  4.6 วิธีการทดลอง 110
  4.7 การวิเคราะห์หาค่าความเข้มขันของสารละลายตัวอย่าง 114
  4.8 คำถามท้ายการทดลอง 118
  4.9 คำถามทั่วไป 118
  รายงานผลการทดลองที่ 4 119

 

การทดลองที่ 5 การหารค่าคงที่ของแก๊ส และปริมาตรของแก๊สหนึ่งโมลที่สภาวะ STP 125
  5.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 125
  5.2 หลักการ 125
    กฎของแก๊ส 126
    กฎรวมของแก๊ส 129
    อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน 130
    กฎของแก๊สอุดมคติ 130
    ปริมาตรของแก๊สหนึ่งโมลทีสภาวะ STP 131
  5.3 การหาค่าคงที่ของแก๊สและปริมาตรของแก๊สหนึ่งโมลที่สภาวะ STP 133
  5.4 อุปกรณ์ 134
  5.5 สารเคมี 134
  5.6 วิธีการทดลอง 135
  5.7 การวิเคราะห์หาค่าคงที่และปริมาตรของแก๊สหนึ่งโมลที่สภาวะ STP 138
  5.8 คำถามท้ายการทดลอง 142
  5.9 คำถามทั่วไป 142
  รายงานผลการทดลองที่ 5 143

 

การทดลองที่ 6 ความร้อนของสารละลายและความร้อนของปฏิกิริยา 147
  6.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 147
  6.2 หลักการ 147
    การถ่ายเทความร้อน 147
    พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร 148
    ความจุความร้อน 152
    การวัดปริมาณความร้อน 153
  6.3 การหาปริมาณความร้อนของสารละลายและความร้อนของปฏิกิริยาโดยผ่านกระบวนการทดลอง 156
  6.4 อุปกรณ์ 160
  6.5 สารเคมี 161
  6.6 วิธีการทดลอง 161
  6.7 การวิเคราะห์หาค่าปริมาณความร้อนของสารละลายและความร้อนของปฏิกิริยา 163
  6.8 คำถามท้ายการทดลอง 167
  6.9 คำถามทั่วไป 167
  รายงานผลการทดลองที่ 6 169

 

การทดลองที่ 7 อัตราของปฏิกิริยา 175
  7.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 175
  7.2 หลักการ 175
    ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 176
    การวัดอัตราของปฏิกิริยา 181
    กฎอัตรา 184
    สมการของอาร์เรเนียส 188
  7.3 การหาอัตราของปฏิกิริยา โดยผ่านกระบวนการทดลอง 189
  7.4 อุปกรณ์ 191
  7.5 สารเคมี 191
  7.6 วิธีการทดลอง 192
  7.7 การวิเคราะห์หากฎอัตรา อันดับของปฏิกิริยา และค่าคงที่อัตรา 193
  7.8 คำถามท้ายการทดลอง 197
  7.9 คำถามทั่วไป 197
  รายงานผลการทดลองที่ 7 199

 

การทดลองที่ 8 สมดุลเคมี 203
  8.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 203
  8.2 หลักการ 203
    ปฏิกิริยาแบบผันกลับได้ 203
    ค่าคงที่สมดุล 206
    ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 207
    ความเข้มข้นกับภาวะสมดุล 208
    อุณหภูมิกับภาวะสมดุล 210
    ความดันกับภาวะสมดุล 212
  8.3 สมดุลเคมี โดยผ่านกระบวนการทดลอง 214
  8.4 อุปกรณ์ 216
  8.5 สารเคมี 216
  8.6 วิธีการทดลอง 217
  8.7 คำถามท้ายการทดลอง 220
  8.8 คำถามทั่วไป 220
  รายงานผลการทดลองที่ 8 221

 

การทดลองที่ 9 ปฏิกิริยารีดอกซ์ 225
  9.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 225
  9.2 หลักการ 225
    ปฏิกิริยารีดอกซ์ 225
    ความแรงของตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดซ์ 231
    เซลล์กัลวานิก 233
  9.3 ปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยผ่านกระบวนการทดลอง 234
  9.4 อุปกรณ์ 236
  9.5 สารเคมี 237
  9.6 วิธีการทดลอง 237
  9.7 การวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของ Fe2+ ในสารละลายตัวอย่าง 239
  9.8 คำถามท้ายการทดลอง 242
  9.9 คำถามทั่วไป 242
  รายงานผลการทดลองที่ 9 243

 

การทดลองที่ 10 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า 247
  10.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 247
  10.2 หลักการ 247
    เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 247
    การแยกสารด้วยไฟฟ้า 248
    การแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า 250
    การแยกสลายสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า 252
    การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 255
  10.3 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการการทดลอง 258
  10.4 อุปกรณ์ 258
  10.5 สารเคมี 259
  10.6 วิธีการทดลอง 259
  10.7 คำถามท้ายการทดลอง 261
  10.8 คำถามทั่วไป 261
  รายงานผลการทดลองที่ 10 263

 

การทดลองที่ 11 ความกระด้างของน้ำ 267
  11.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 267
  11.2 หลักการ 267
    ประเภทของน้ำกระด้าง 268
    การเกิดน้ำกระด้าง 268
    การเกิดไคลสบู่ 269
    ระดับความกระด้างของน้ำ 270
    การกำจัดความกระด้างของน้ำ 270
    การวิเคราะห์หาค่าความกระด้างของน้ำ 273
  11.3 ความกระด้างของน้ำ โดยผ่านกระบวนการทดลอง 274
  11.4 อุปกรณ์ 277
  11.5 สารเคมี 277
  11.6 วิธีการทดลอง 277
  11.7 การวิเคราะห์หาค่าความกระด้างรวมของน้ำ 278
  11.8 คำถามท้ายการทดลอง 251
  11.9 คำถามทั่วไป 281
  รายงานผลการทดลองที่ 11 283

 

การทดลองที่ 12 ออกซิเจนละลาย 287
  12.1 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 287
  12.2 หลักการ 287
    คุณภาพน้ำ 288
    การวัดคุณภาพน้ำ 289
    กระบวนการเกิดน้ำเสีย 291
    ผลกระทบที่ได้รับจากน้ำเสีย 293
  12.3 การหาค่าออกซิเจนละลาย โดยผ่านกระบวนการทดลอง 294
  12.4 อุปกรณ์ 299
  12.5 สารเคมี 299
  12.6 วิธีการทดลอง 299
  12.7 การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายในน้ำตัวอย่าง 300
  12.8 คำถามท้ายการทดลอง 303
  12.9 คำถามทั่วไป 303
  รายงานผลการทดลองที่ 12 305

 

  บรรณานุกรม 307
   ภาคผนวก 313
    ภาคผนวกที่ 1 น้ำหนักอะตอมของธาตุ 313
    ภาคผนวกที่ 2 น้ำหนักตามสูตรของสารประกอบบางชนิด 315
    ภาคผนวกที่ 3 ความร้อนจำเพาะ 317
    ภาคผนวกที่ 4 หน่วยและแฟกเตอร์สำหรับเปลี่ยนหน่วยต่างๆ 318
    ภาคผนวกที่ 5 ตารางแสดงธาตุที่สำคัญและสมบัติบางประการ 321
    ภาคผนวกที่ 6 ลำดับความแรงของธาตุ 323
    ภาคผนวกที่ 7 ตารางแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ 324
    ภาคผนวกที่ 8 ตารางแสดงความเข้มข้นของกรดและเบส 325
  เกี่ยวกับผู้เขียน 327
       

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61647123

Who's Online

ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์