เคมีทั่วไป เล่ม 1 ของ ผศ. ดร.สุดจิต สงวนเรือง ผศ. จุนเจือ โล่ห์สุวรรณ ผศ. ดร. นัทธมน คูณแสง
ความนิยมของผู้ชม: / 14
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

โครงสร้างอะตอม  
  1.1 การเขียนสัญลักษณ์อะตอม 2
  1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง 3
  1.3 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 4
  1.4 ทฤษฎีของบอห์รกับแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน 6
  1.5 การค้นคว้าทฤษฎีใหม่ 14
  1.6 โครงสร้างอะตอมแบบกลศาสตร์คลื่น 17
  1.7 เลขควอนตัม 18
  1.8 รายละเอียดของออร์บิทัลภายในอะตอม 24
  1.9 โครงแบบอิเล็กตรอนในอะตอม 28
  1.10 ตารางธาตุ 34
    แบบฝึกหัด 46
 

2

พันธะเคมี  
  2.1 ทฤษฎีลิวอิส 102
  2.2 ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล 128
  2.3 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ 142
  2.4 ทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ 159
  2.5 พันธะโลหะ 169
  2.6 แรงระหว่างโมเลกุล 174
    แบบฝึกหัด 179
 

3

การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ  
  3.1 สารประกอบทวิภาค 270
  3.2 กรด 271
  3.3 สารประกอบไอออนิก 273
  3.4 เกลือทวีคูณ 276
    แบบฝึกหัด 277
 

4

ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์  
  4.1 สมการแบบโมเลกุล 286
  4.2 สมการแบบไอออน 287
  4.3 การดุลสมการ 288
  4.4 การดุลสมการรีดอกซ์ 289
  4.5 น้ำหนักอะตอม น้ำหนักโมเลกุล 299
  4.6 โมล 300
  4.7 ปริมาณสัมพันธ์ของสารในปฎิกิริยาเคมี 302
    แบบฝึกหัด 310
 

5

แก๊ส  
  5.1 กฎเกี่ยวกับแก๊ส 339
  5.2 กฎแก๊สสมบูรณ์แบบ 347
  5.3 กฎความดันย่อยของดอลตัน 350
  5.4 ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส 353
  5.5 ความเร็วของโมเลกุล 356
  5.6 กฎการแพร่ของเกรแฮม 359
  5.7 พฤติกรรมของแก๊สจริง 360
  5.8 สมการแวนเดอร์วาลส์ 361
    แบบฝึกหัด 368
 

6

ของแข็ง  
  6.1 โครงสร้างของแข็งผลึก 392
  6.2 การจัดเรียงอนุภาคหน่วยในผลึก 395
  6.3 ช่องว่างในโครงสร้างแบบชิดที่สุด 401
  6.4 การจัดเรียงไอออนในผลึกของสารประกอบไอออนิก 402
  6.5 โครงสร้างผลึกสามัญบางชนิด 403
  6.6 อัตราส่วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบ 407
  6.7 การนับจำนวนอนุภาคหน่วยภายในหนึ่งหน่วยเซลล์ 408
  6.8 การคำนวณเกี่ยวกับของแข็ง 410
  6.9 ชนิดของของแข็ง 415
  6.10 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 418
  6.11 ชนิดของสารกึ่งตัวนำ 420
  6.12 แผนผังวัฎภาค 421
    แบบฝึกหัด 425
 
    หนังสืออ้างอิง 445
    ตาราง แสดงสัญลักษณ์ของธาตุ เลขเชิงอะตอม 446
    ภาคผนวก 448
    ดรรชนี 450

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 59026043

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์