ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 ม.4 เทอม 1  Hi-ED Publishing อ.ช่วง รศ.เพลินจิต ทมชิตชงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 บทนำ  
  1.1 ฟิสิกส์ 1
  1.2 เทคโนโลยี 2
  1.3 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน 2
  1.4 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 3
  1.5 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 4
  1.6 การวัดผลและการแปลความหมายข้อมูล 4
  1.7 สิ่งทีมีผลต่อความถูกต้องและความผิดพลาดในการวัด 5
  1.8 ระบบหน่วยระหว่างชาติ 6
  1.9 อุปสรรค 7
  1.10 เลขนัยสำคัญ 9
  1.11 กราฟในวิชาฟิสิกส์ 23
  1.12 ความไม่แน่นอนของการวัด 33
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 1 39
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 1 40
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 1 41
 
2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ  
  2.1 เวกเตอร์และสเกลาร์ 45
  2.2 การรวมเวกเตอร์ โดยการคำนวณหรือโดยการสร้างรูป 46
  2.3 การแตกเวกเตอร์ออกเป็นเวกเตอร์ย่อย 2 เวกเตอร์ 51
  2.4 ระยะทางและการกระจัด 58
  2.5 การเขียนกราฟการกระจัดกับเวลา 58
  2.6 ความเร็วและอัตราเร็ว 59
  2.7 ความเร่ง 61
  2.8 การหาความชันของกราฟในลักษณะต่างๆ 62
  2.9 การแปลงกราฟ 65
  2.10 ข้อสังเกตจากกราฟ 66
  2.11 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 95
  2.12 การเคลื่อนที่ในแนวตรง 101
  2.13 ระยะทางในช่วงเวลา 1 วินาที 104
  2.14 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก 115
  2.15 กราฟเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง 116
  2.16 น๊อตหลุดจากลิฟต์ (ที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้น-เร่ง) 122
  2.17 สูตรพิเศษสำหรับหา ลัพธ์ 123
  2.18 ความเร็วที่เปลี่ยนแปลง 141
  2.19 ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 142
  2.20 การรวมความเร็วและการแตกความเร็ว 142
  2.21 ความเร็วสัมพัทธ์ 143
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 2 147
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 2 149
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 2 150
 
3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที  
  3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลือนที่ 161
  3.2 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 161
  3.3 สรุปการคำนวณ นิวตัน 162
  3.4 น้ำหนักวัตถุทำให้เกิดแรงกดพื้นและแรงดึงที่เชือก 163
  3.5 การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงลื่น 178
  3.6 การเคลื่อนที่ของอนุภาค 179
  3.7 รอกเดี่ยวตายตัว 181
  3.8 แรงปฏิกิริยาของลิฟต์ 196
  3.9 คนหรือลิงไต่เชือกขึ้นลง 198
  3.10 การนั่งชิงช้าดึงตัวเอง 200
  3.11 การหาแรงกระทบฝาหรือกำแพง 203
  3.12 การคำนวณหาน้ำหนักของวัตถุที่อ่านได้จากตาชั่งสปริง 204
  3.13 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 205
  3.14 ตาชั่งเลื่อนลงแนวเฉียง 206
  3.15 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 207
  3.16 การหาความเร่งของวัตถุที่ตำแหน่งสูงจากผิวดาวเคราะห์ 208
  3.17 การหาความเร่งของวัตถุที่อยู่ลึกจากผิวดาวเคราะห์ 209
  3.18 การคำนวณนิวตันเมื่อมีสัมประสิทธ์ความเสียดทาน 213
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 3 218
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 3 219
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 3 220
 
4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  
  4.1 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 229
  4.2 สรูปสูตรสำหรับการคำนวณ 234
  4.3 การหาความเร็วลัพธ์และการกระจัดลัพธ์ 253
  4.4 แรงเสียดทาน 258
  4.5 พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ 258
  4.6 การหาความเร็วลัพธ์โดยใช้หลักการคงที่ของพลังงาน 260
  4.7 การขว้างวัตถุให้ได้ระยะตามแนวระดับเท่ากัน 261
  4.8 การคำนวณเมื่อกำหนดระยะกระจัดแนวราบและแนวดิ่งมาให้ 263
  4.9 การทดลองยิงกระสุนใส่กระป๋องไฟฟ้า (ในห้องทดลอง) 264
  4.10 กราฟอัตราเร็วรวมของโปรเจคไตล์ 266
  4.11 การขว้างวิถีโค้งบนระนาบของพื้นเอียงลื่น 270
  4.12 การขว้างวิถึโค้งขึ้นหรือลงบนพื้นเอียง 271
  4.13 การขว้างวิถีโค้งบนพื้นเอียง 272
  4.14 วิถีโค้งเมื่อมีลมพัด 275
  4.15 การขว้างลูกบอลชนกำแพงแล้วสะท้อนกลับแบบยืดหยุ่น 276
  4.16 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 276
  4.17 ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่ 278
  4.18 อัตราเร็วของวัตถุเมื่อคิดเป็นเชิงมุม 279
  4.19 สรุปการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 8 แบบ 281
  4.20 แรงเสียดทาน 288
  4.21 พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ 289
  4.22 ความเร่งลัพธ์ 305
  4.23 อัตราเร็วเชิงมุม 307
  4.24 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แนววงกลม 314
  4.25 เปรียบเทียบการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกากับการแกว่งกรวย 320
  4.26 การหมุนของเฟืองและโซ่ 322
  4.27 การใช้สปริงยึดหมุนเป็นวงกลม 325
  4.28 ทิศของแรงเสียดทานที่กระทำต่อล้อ 325
  4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎการอนุรักษ์พลังงานกับการเคลื่อนที่วงกลม 327
  4.30 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของดาว 331
  4.31 กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์ 333
  4.32 การหาความเร่งของวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆจากผิวดาวเคราะห์ 334
  4.33 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 342
  4.34 การแกว่งตุ้มนาฬิกาเมื่อมีหลายความเร่ง 357
  4.35 หลักการคำนวณเรื่องสปริงอย่างยาก 358
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 4 370
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 4 371
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 4 372

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61717387

Who's Online

ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์