เคมี ม. 4 ว 031 เล่ม 2 โดย สำราญ พฤกษ์สุนทร กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) กศ.ม. (เคมี)
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
4 ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 3
  4.1 สถานะของสสาร 3
  4.2 สมบัติของก๊าซ 5
  4.3 การแพร่ของก๊าซ 31
  4.4 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 37
  4.5 สมบัติของของเหลว 42
  4.6 สมบัติของของแข็ง 49
  4.7 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ ของเหลวและของแข็ง 58
    ข้อสอบเรื่อง ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง ชุดที่ 1 61
    เฉลยละเอียดข้อสอบเรื่อง ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว ชุดที่ 1 69
    ข้อสอบเรื่อง ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง ชุดที่ 2 82
    เฉลยละเอียดข้อสอบเรื่อง ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว ชุดที่ 2 90
 
5 ตารางธาตุ 101
  5.1 สมบัติของธาตุ 101
  5.2 สารประกอบคลอไรด์ 105
  5.3 ก๊าซเฉื่อย 128
  5.4 การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ 129
  5.5 การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ 130
  5.6 ตารางธาตุในปัจจุบัน 134
  5.7 การบอกตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ 138
  5.8 การเรียกชื่อของธาตุที่มีเลขอะตอมมากกว่า 100 139
    ข้อสอบเรื่อง ตารางธาตุ ชุดที่ 1 141
    เฉลยละเอียดข้อสอบเรื่อง ตารางธาตุ ชุดที่ 1 148
    ข้อสอบเรื่อง ตารางธาตุ ชุดที่ 2 153
    เฉลยละเอียดข้อสอบเรื่อง ตารางธาตุ ชุดที่ 2 161
 
6 พันธะเคมี 169
  6.1 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล 169
  6.2 พันธะโคเวเลนต์ 172
  6.3 โครงสร้างโมเลกุลของโคเวเลนต์ 193
  6.4 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 210
  6.5 พันธะโควาเลนต์กับโครงผลึกร่างตาข่าย 217
  6.6 สมบัติโมเลกุลโควาเลนต์ 219
  6.7 พันธะไอออนิก 220
  6.8 พันธะโคเวเลนต์ในสารประกอบไอออนิก 235
  6.9 การละลายของน้ำของสารประกอบไอออนิก 235
  6.10 สมการไอออนิก 244
  6.11 สมบัติของสารประกอบไอออนิก 246
  6.12 ความสำคัญของไอออนต่อสิ่งมีชีวิต 246
    ข้อสอบเรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 1 250
    เฉลยละเอียดข้อสอบเรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 1 261
    ข้อสอบเรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 2 273
    เฉลยละเอียดข้อสอบเรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 2 298
    เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือเรียน 325
    บทที่ 4 ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 325
    บทที่ 5 ตารางธาตุ 330
    บทที่ 6 พันธะเคมี 333
    ภาคผนวก 342

  

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61715506

Who's Online

ขณะนี้มี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์