คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 เล่ม 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย อาจารย์ ธนวัฒน์ (สันติ) สนทราพรพล
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4-6) เล่ม 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย อาจารย์ ธนวัฒน์ (สันติ) สนทราพรพล วท.บ. (เกียรตินิยม) วท.ม.

สารบัญ

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 จำนวนเชิงซ้อนและการแก้สมการพหุนาม
  1 หน่วยจินตภาพ 1
  2 สัญลักษณ์ของจำนวนเชิงซ้อน 6
  3 การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน 6
  4 การบวกลบจำนวนเชิงซ้อน 7
  5 การคูณจำนวนเชิงซ้อน 10
  6 สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน 12
  7 การหารจำนวนเชิงซ้อน 13
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 1 22
  8 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน 24
    โจทย์การหาจำนวนเชิงซ้อนโดยกำหนดเงื่อนไขมาให้ 37
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 2 39
  9 จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 40
  10 การคูณและหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 44
  11 จำนวนเชิงซ้อนยกกำลังเต็มบวก 46
  12 การหารากที่ ของจำนวนเชิงซ้อน 50
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 3 59
  13 สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม 60
  14 การแก้สมการพหุนาม 66
  15 กฎของเครื่องหมายของเดส์การ์ตส์ 76
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 4 78
    แบบทดสอบประจำบทที่ 1 79
    เฉลยโจทย์สริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบทที่ 1 85
 
2 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม
  1 แฟกทอเรียล 115
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 1 125
  2 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 126
    2.1 แผนภาพต้นไม้ 126
    2.2 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 127
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 2 138
  3 หลักการหาจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 139
    หลักการที่ 1 140
    หลักการที่ 2 141
    หลักการที่ 3 142
    โจทย์ตัวอย่างของหลักการ 3 หลักการ 142
    1.โจทย์การสร้างเลขจำนวน ตัวอักษรและเลขทะเบียน 142
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 3 150
    2. โจทย์เกี่ยวกับการจัดคนหรือสิ่งของสลับกันเป็นเส้นตรง 151
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 4 155
    3. โจทย์การสร้างเมตริกฃ์ 156
    4. โจทย์การสร้างผลคูณคารทีเชียล ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 158
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 5 160
    หลักการที่ 4 กฎการเลือก (กฎการจัดหมู่) 161
    แนวโจทย์เกี่ยวกับการใช้กฎการเลือก 163
    1. โจทย์การเลือกทำข้อสอบ การเลือกของดีของเสีย 163
    2. โจทย์เกี่ยวกับการหยิบไพ่จากสำรับ 165
    3. โจทย์การจัดการแข่งขัน การใช้บัตรอวยพร การจับมือทักทาย 167
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 6 168
    4. โจทย์ในการเลือกคน จัดคนเข้าที่พัก 169
    5. โจทย์การสร้างสับเซตหรือสมาชิกของเพาเวอร์เซต 173
    6. โจทย์การสร้างเส้นตรงและรูปเหลี่ยม 177
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 7 181
    หลักการที่ 5การจัดเรียงเป็นวงกลม 182
    โจทย์ตัวอย่างการจัดสิ่งของเป็นวงกลม 183
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 8 188
    หลักการที่ 6 การจัดเรียงสิ่งของซ้ำ 189
    การจัดเรียงสิ่งของที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม 199
    การจัดเรียงสิ่งของที่เหมือนกันเป็นกลุ่ม 205
    วิธีการจับคู่ที่ไม่ตรงกัน 208
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 9 210
  4 ทฤษฎีบททวินาม 211
    โจทย์ประยุกต์ที่ใฃ้ทฤษฎีบททวินามเข้าช่วยแก้ 222
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 10 225
    แบบทดสอบประจำบทที่ 2 227
    เฉลยโจทย์สริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบทที่ 2 235
 
3 ทฤษฎีบทเบื้องต้นของความน่าจะเป็น
  1 การทดลองสุ่มและแซมเปิลเสปช 269
  2 เหตุการณ์ 271
    2.1 การกระทำของเหตุการณ์ที่มีมากกว่า 1 เหตุการณ์ 273
    2.2 จำนวนสมาขิกของเหตุการณ์ที่นำมากระทำกัน 276
  3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 278
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 1 280
  4 คุณสมบัติบางประการของความน่าจะเป็น 281
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 2 286
  5 ปริภูมิจำกัดของความน่าจะเป็น 290
  6 ความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข 292
  7 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดลองซ้ำ 299
  8 การหาความน่าจะเป็นเมื่อแซมเปิลสเปชเป็นเซตอนันต์ 304
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 3 307
  9 แนวโจทย์ความน่าจะเป็นที่น่าสนใจ 308
    9.1 โจทย์การทอดลูกเต๋าหรือโยนเหรียญ 308
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 4 309
    9.2 โจทย์การใช้วิธีเรียงสับเปลี่ยนกับความน่าจะเป็น 310
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 5 316
    9.3 โจทย์การใช้กฎการเลือกกับความน่าจะเป็น 318
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 6 325
    แบบทดสอบประจำบทที่ 3 328
    เฉลยโจทย์สริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบทที่ 3 334
 
4 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
  1 กราฟและองค์ประกอบของกราฟ 363
    1.1 แนวคิดเบื้องต้นของกราฟ 363
    1.2 นำเสนอกราฟด้วยเมตริกซ์ 369
    1.3 ชนิดของกราฟ 373
    1.4 สมสัณฐานของกราฟ 375
    1.5 สับกราฟ 379
    1.6 กราฟบริบูรณ์ 381
    1.7 กราฟสองส่วน 384
    1.8 กราฟสองส่วนบริบูรณ์ 386
    1.9 ดีกรี 388
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 1 391
  2 กราฟเชื่อมโยงและต้นไม้ 397
    2.1 วิถี 397
    2.2 ชนิดของวิถี 398
    2.3 กราฟเชื่อมโยง 400
    2.4 ต้นไม้ 404
    2.5 ป่า 406
    2.6 ใบ 408
    2.7 ต้นไม้แบบทอดข้าม 410
    2.8 กราฟถ่างน้ำหนัก 414
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 2 428
  3 ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางในกราฟ 432
    3.1 รอยเดินและวงจร 432
    3.2 รอยเดินออยเลอร์และวงจรออยเลอร์ 434
    3.3 กราฟแฮมิลตัล 443
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 3 452
  4 กราฟเชิงระนาบ 456
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 4 474
  5 การให้สีกราฟ 477
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 5 482
  6 กราฟระบุทิศทาง หรือ ไดกราฟ 484
    6.1 ดีกรีเข้าและดีกรีออก 486
    6.2 วิถีในไดกราฟ 488
    6.3 การใช้ไดกราฟ 491
    โจทย์สริมประสบการณ์ชุดที่ 6 493
    แบบทดสอบประจำบทที่ 4 496
    เฉลยโจทย์สริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบทที่ 4 501
 
  

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 53692783

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์