V-NET วิทยาศาสตร์ สำหรับ พาณิชยกรรม เล่ม 2 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

V-NET วิทยาศาสตร์ สำหรับ พาณิชยกรรม เล่ม 2  สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

สารบัญ

หน่วยที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
12 ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 1
  ความหมายของปิโตรเลียม 2
  แหล่งกำเนิดและสมบัติของปิโตรเลียม 3
  การกลั่นปิโตรเลียม 4
  ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 7
  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 10
  ประโยชน์ของปิโตรเลียม 16
  ผลกระทบเชื้อเพลิง 17
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 18
13 พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ 24
  ความหมายของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ 25
  ประเภทของพอลิเมอร์ 25
  โครงสร้างของพอลิเมอร์ 27
  ชนิดของพอลิเมอร์ 29
  พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 29
  เส้นใย 34
  ยาง 36
  โฟม 38
  ซิลิโคน 39
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 41
14 สารชีวโมเลกุล 46
  สารอาหารกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต 47
  ความหมายของสารชีวโมเลกุล 49
  คาร์โบไฮเดรต 50
  ไขมัน 54
  โปรตีน 58
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 63
15 แรงและชนิดของแรง 71
  แรง 72
  การรวมแรง 72
  ชนิดของแรง 74
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 99
16 การเคลื่อนที่ของวัตถุ 110
  ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 111
  ลักษณะของการเคลื่อนที่ 119
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 16 139
17 งานและพลังงาน 150
  งาน 151
  พลังงาน 153
  ธาตุกัมมันตรังสี 166
  ประโยชน์และโทษของสารกัมมันรังสี 167
  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 171
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 17 176
18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 184
  ความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 185
  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 185
  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 18 201
  เฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 12-18 207
  ตัวอย่างข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (พาณิชยกรรม) V-NET  
  แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 238
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (พาณิชยกรรม) V-NET 253

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61511379

Who's Online

ขณะนี้มี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์