ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ วิเคราะห์วงจรเบื้องต้น ของ John O'Malley แปลและเรียบเรียงโดย ดร. สุเจตน์ จันทร
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1

ความรู้เบื้องต้น

1
  การจัดกลุ่มตัวเลข 1
  หน่วย SI 1
  ประจุไฟฟ้า 2
  กระแสไฟฟ้า 3
  แรงดันไฟฟ้า 4
  แหล่งจ่ายไฟไม่อิสระ 5
  กำลัง 6
  พลังงาน 7
2

ความต้านทาน

21
  กฎของโอห์ม 21
  สภาพต้านทาน 22
  ผลของอุณหภูมิ 22
  ตัวต้านทาน 24
  การดูดกลืนกำลังงานของตัวต้านทาน 24
  ค่าที่ระบุและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ 24
  รหัสสี 24
  วงจรเปิดและวงจรลัด 25
  ความต้านทานภายใน 26
3

วงจรอนุกรมและวงจรขนาน

39
  กิ่งโนด ลูป เมส การต่อส่วนประกอบอนุกรมและขนาน 39
  กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟและวงจรอนุกรมกระแสตรง 39
  การแบ่งแรงดัน 40
  กฎกระแสของเคอร์ชอฟและวงจรขนานแบบกระแสตรง 41
  การแบ่งกระแส 42
  วิธีกิโลโอห์ม-มิลลิแอมแปร์ 43
4

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง

65
  กฎของเครมเมอร์ 65
  การใช้เครื่องคำนวณหาคำตอบ 67
  การแปลงแหล่งจ่าย 68
  การวิเคราะห์แบบเมส 68
  การวิเคราะห์แบบวงรอบ 69
  การวิเคราะห์แบบจุดรวม 70
  แหล่งจ่ายแบบไม่อิสระกับการวิเคราะห์วงจร 71
5

วงจรสมมูลกระแสตรง ทฤษฎีโครงข่ายและวงจรบริดจ์

99
  บทนำ 99
  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน 99
  ทฤษฎีส่งผ่านกำลังสูงสุด 102
  ทฤษฎีการทับซ้อน 102
  ทฤษฎีของมิลแมน 102
  การแปลง Y-เดลต้า  และ เดลต้า-Y 103
  วงจรบริดจ์ 104
6

วงจรขยายเชิงดำเนินการ

135
  บทนำ 135
  การทำงานของออปแอมป์ 135
  วงจรออปแอมป์ที่นิยมใช้ 137
  วงจรที่ออปแอมป์หลายตัว 140
7

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงด้วย PSpice

163
  บทนำ 163
  ข้อความสั่งพื้นฐาน 164
  แหล่งจ่ายแบบไม่อิสระ 166
  ข้อความควบคุม .DC และ .PRINT 168
  ข้อควรระวัง 168
8

ตัวเก็บประจุและความจุ

183
  บทนำ 183
  ความจุ 183
  การสร้างตัวเก็บประจุ 183
  ค่าความจุรวม 184
  การสะสมพลังงาน 185
  แรงดันไฟฟ้าและกระแสที่เปลี่ยนตามเวลา 186
  กระแสในตัวเก็บประจุ 186
  วงจรตัวต้านทานเมื่อกระตุ้นด้วยกระแสตรง 187
  วงจรตั้งเวลา RC และออสซิลเลเตอร์ 188
9

ตัวเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ และการวิเคราะห์ภาวะชั่วครู่ของ PSpice

209
  บทนำ 209
  ฟลักซ์แม่เหล็ก 209
  ความเหนี่ยวนำและโครงสร้างของตัวเหนี่ยวนำ 210
  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสของตัวเหนี่ยวนำ 211
  ความเหนี่ยวนำรวม 211
  พลังงานสะสม 212
  วงจรเหนี่ยวนำกระตุ้นด้วยกระแสตรง 213
  การวิเคราะห์ภาวะชั่วครู่ด้วย PSpice 213
10

แรงดันไฟฟ้าและกระแสสลับแบบซายน์

233
  บทนำ 233
  คลื่นซายน์และโคซายน์ 234
  ความสัมพันธ์ของเฟส 236
  ค่าเฉลี่ย 237
  ผลตอบสนองของคลื่นซายน์ต่อตัวต้านทาน 237
  ค่าประสิทธิผลหรือค่า อาร์เอ็มเอส 238
  ผลตอบสนองของตัวเหนี่ยวนำต่อคลื่นซายน์ 238
11

พีชคณิตเชิงซ้อนและเฟเซอร์

259
  บทนำ 259
  เลขอุดมคติ 259
  เลขเชิงซ้อน และรูปแบบมุมฉาก 260
  รูปแบบเชิงขั้ว 262
  เฟเซอร์ 263
12

การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับเบื้องต้น

277
  บทนำ 277
  องค์ประกอบวงจรในโดเมนเฟเซอร์ 277
  การวิเคราะห์วงจรอนุกรมกระแสสลับ 279
  อิมพีแดนซ์ 280
  การแบ่งแรงดันไฟฟ้า 282
  การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ 282
  แอตมิตแตนซ์ 283
  การแบ่งกระแส 284
13

เมส วงรอบ จุดร่วม และการวิเคราะห์วงจรกระแสสลับด้วย PSpice

313
  บทนำ 313
  การแปลงแหล่งจ่าย 313
  การวิเคราะห์แบบเมสและวงรอบ 313
  การวิเคราะห์แบบจุดร่วม 315
  การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับด่วย PSpice 315
14

วงจรสมมูลกระแสสลับ ทฤษฎีโครงข่ายและวงจรบริดจ์

345
  บทนำ 345
  ทฤษฎีของทวินินและนอร์ตัน 345
  ทฤษฎีส่งผ่านกำลังสูงสุด 346
  ทฤษฎีบทการทับซ้อน 346
  การแปลง  Y-เดลต้า  และ เดลต้า-Y ของกระแสสลับ 347
  วงจรบริดจ์กระแสสลับ 348
15

วงจรในวงจรกระแสสลับ

377
  บทนำ 377
  กำลังที่รับไปในวงจร 377
  วัตต์มิเตอร์ 378
  กำลังแอคตีฟ 378
  กำลังเชิงซ้อนและกำลังปรากฎ 380
  การปรับค่าตัวประกอบกำลัง 381
16

ทรานสฟอร์มเมอร์

405
  บทนำ 405
  กฎมือขวา 405
  สํญนิยม 406
  ทรานสฟอร์มเมอร์ในอุดมคติ 406
  ทรานสฟอร์มเมอร์แบบแกนอากาศ 409
  ทรานสฟอร์มเมอร์อัตโนมัติ 411
  PSpice และทรานสฟอร์มเมอร์ 413
17

วงจร 3 เฟส

445
  บทนำ 445
  สัญกรณ์ดัชนีล่าง 445
  กำเนิดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 445
  การต่อขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 446
  ลำดับเฟส 446
  วงจรสมดุล Y 448
  โหลด เดลต้า ที่สมดุล 450
  โหลดขนาน 451
  กำลัง 452
  การวัดกำลัง 3 เฟส 453
  วงจรไม่สมดุล 454
  การวิเคราะห์วงจร 3 เฟส ด้วย PSpice 454

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 52044916

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์