คู่มือ GMAT ฉบับสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าปริญญาโท MBA โดย รศ. ทศพร คล้ายอุดม และ อ. สุทิน พูลสวัสดิ์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
  คำแนะนำย่อๆ ทำอย่างไรจึงจะสอบคณิตศาสตร์ GMAT ผ่าน 6
 

ตอนที่ 1

 
1

เซต (SETS)

10
  1.1 ความสัมพันธ์ของเซต 10
  1.2 ชนิดของเซต 11
  1.3 พีชคณิตของเซต 12
  1.4 คุณสมบัติทางพีชคณิตของเซท 16
  1.5 เพาเวอร์เซต (Power Set) 17
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องเซต 17
  แบบฝึกหัดที่ 1 25
2

ระบบจำนวนจริง (REAL NUMBER SYSTEM)

27
  2.1 ระบบจำนวน 27
  2.2 ความสัมพันธ์ในระบบจำนวนจริง 29
  2.3 คุณสมบัติของจำนวนจริง 29
  2.4 อันดับ สมการ  และเส้นจำนวน 32
  2.5 จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) 35
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับระบบจำนวน 38
  แบบฝึกหัดที่ 2 45
3

พหุนามและตัวเลขยกกำลัง (POLYNOMIAL INDICS)

47
  3.1 พหุนาม (Polynomials) 47
  3.2 การแยกตัวประกอบ (Factoring) 50
  3.3 การบวก ลบ ฟังก์ชันเศษส่วน 53
  3.4 การคูณ การหารเศษส่วน 54
  3.5 เลขชี้กำลังที่กำลังเป็นจำนวนเต็ม 56
  3.6 ตัวเลขยกกำลังที่มีตัวเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ(เศษส่วน) 58
  3.7 ราก (Radicals) 59
  3.8 ผลบวก ผลต่าง ผลคูณ และผลหาร ในรูปเครื่องหมายราก 61
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับพหุนามและตัวเลขยกกำลัง 62
  แบบฝึกหัดที่ 3 67
4

สมการ อสมการและค่าสัมบูรณ์ (EQUATION INEQUALITY AND ABSOLUTE VALUE)

71
  4.1 สมการกำลัง 1 ของหนึ่งตัวแปร 71
  4.2 สมการกำลัง 2 หรือมากกว่าของ 1 ตัวแปร 73
  4.3 สมการที่ต้องเปลี่ยนเป็นรูปกำลังสอง 78
  4.4 สมการที่ตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร 80
  4.5 อสมการที่ตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร 81
  4.6 อสมการกำลังสองหรือมากกว่าของ 1 ตัวแปร 83
  4.7 ค่าสมบูรณ์ (Absolute Value) 86
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับสมการ อสมการ และค่าสัมบูรณ์ 90
  แบบฝึกหัดที่ 4 98
5

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน (RELATIONS AND FUNCTIONS)

103
  5.1 ผลคูณคาร์ทีเซียนและระบบพิกัด (Cartesian products and Coordinate Systems) 103
  5.2 ความสัมพันธ์ (Relations) 105
  5.3 ความสัมพันธ์ในรูปการส่ง (Relation as Mapping) 109
  5.4 ฟังก์ชัน (Functions) 110
  5.5 อินเวอร์สของความสัมพันธ์และอินเวอร์สของฟังก์ชัน 115
  5.6 ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง (Linear and Quadratic Functions) 118
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 124
  แบบฝึกหัดที่ 5 128
6

ฟังก์ชันเลขยกกำลัง (EXPONENTIAL FUNCTION)

131
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับฟังก์ชันและเลขยกำลัง 136
  แบบฝึกหัดที่ 6 139
7

ฟังก์ชันลอการิธมิค (LOGARITHMIC FUNCTION)

140
  แบบฝึกหัดที่ 7 149
8

ลำดับและอนุกรม (SEQUENCE AND SERIES)

151
  8.1 ลำดับและอนุกรม 151
  8.2 การหาพจน์ถัดไปของลำดับ 154
  8.3 ลำดับและอนุกรมเลขคณิต 156
  8.4 ลำดับและอนุกรมเรขาคณิต 158
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับลำดับและอนุกรม 163
  แบบฝึกหัดที่ 8 168
9

เรขาคณิตพื้นฐาน (BASIC GEOMETRY)

171
  9.1 เส้นและมุม (Lines and Angles) 171
  9.2 รูปสามเหลี่ยม (Triangle) 174
  9.3 รูปสี่เหลี่ยม 179
  9.4 วงกลม (Circle) 185
  9.5 อัตราส่วนในทางเรขาคณิต 193
  9.6 สูตรของรูปทรงเรขาคณิต 200
  9.7 คุณสมบัติทางเรขาคณิตที่ทำให้เกิดผลบางประการ 205
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับเรขาคณิตพื้นฐาน 206
10

เรขาคณิตวิเคราะห์พื้นฐาน (BASIC ANALYTIC GEOMETRY)

220
  10.1 ระบบพักัดฉาก (Rectangular Coordinates System) 220
  10.2 ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด (Distance between two Points) 220
  10.3 จุดแบ่งส่วนของเส้นตรง (Point of Division of Line Segment) 222
  10.4 สมการเส้นตรง (The Straight Line) 224
  10.5 วงกลม (Circle) 229
  10.6 พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม  เมื่อกำหนดจุดยอด (Area of any polygon whose vertices are given) 234
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์พื้นฐาน 237
  แบบฝึกหัดที่ 10 242
11

อัตราส่วนและสัดส่วน (RATIO AND PROPORTIONS)

244
  11.1 อัตราส่วน 244
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับอัตราส่วนและสัดส่วน 248
  แบบฝึกหัดที่ 11 251
12

งานและเกณฑ์ส่วน (WORK PROBLEMS)

252
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับงานและเกณฑ์ส่วน 256
13

ระยะทาง เวลา และความเร็ว (DISTANCE TIME AND VELOCITY)

262
  13.1 การแข่งขันต่อแต้ม 262
  13.2 ระยะทาง เวลา และความเร็ว 263
  13.3 ความเร็วสัมพัทธ์ 267
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับระยะทาง เวลา และความเร็ว 272
  แบบฝึกหัดที่ 13 280
14

เปอร์เซนต์ (PERCENT)

281
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับเปอร์เซนต์ 283
15

ของผสม (MIXER)

288
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับของผสม 290
  แบบฝึกหัดที่ 15 293
16

อายุ (AGE)

294
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับอายุ 296
  แบบฝึกหัดที่ 16 297
17

ดอกเบี้ย (INTERESTS)

298
  17.1 ดอกเบี้ย 298
  17.2 เงินต้น 299
  17.3 ค่าปัจจุบัน (Present value) 300
  17.4 ดอกเบี้ยทบต้น (Compound interest) 301
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับดอกเบี้ย 302
  แบบฝึกหัดที่ 17 305
18

การจัดลำดับและการจัดหมวดหมู่ (PERMUTATION AND COMBINATION)

306
  18.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 306
  18.2 แฟกตอเรียล (Factorial) 309
  18.3 การเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) 310
  18.4 การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของซ้ำกัน 312
  18.5 การจัดหมู่ (Combination) 313
  18.6 ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem) 315
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับการจัดลำดับ การจัดหมู่ 318
  แบบฝึกหัดที่ 18 322
19

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

324
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 326
  แบบฝึกหัดที่ 19 329
20

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

330
  20.1 ความหมายของวิชาสถิติ 330
  20.2 ประเภทของสถิติ 330
  20.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 330
  20.4 การนำเสนอข้อมูล 331
  20.5 การจัดลำดับข้อมูลและการแจกแจงความถี่ 535
  20.6 ส่วนประกอบของการแจกแจงความถี่ 336
  20.7 การสร้างตารางแจกแจงความถี่ 337
  20.8 การแสดงการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ 340
  20.9 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 342
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น 350
  แบบฝึกหัดที่ 20 352

 

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
 

ตอนที่ 2

355
1

การอ่านตาราง

356
  ตารางข้อมูลเดี่ยว 356
  ตารางข้อมูลเปรียบเทียบ 357
  แบบฝึกหัดที่ 1 362
2

การอ่านกราฟและแผนภูมิ

365
  1. กราฟเส้น 365
  2. กราฟแท่ง 370
  3. กราฟวงกลมหรือแผนภูมิกง 373
  แบบฝึกหัด 2 375
 
บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
 

ตอนที่ 3

355
1

ปัญหา "การใช้เหตุผล"

382
2

แบบต่างๆ ของปัญหาที่พบในข้อสอบ "การใช้เหตุผล"

387
  แบบที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซต 387
  แบบที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนจริง 388
  แบบที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับโพสิโนเมียล 391
  แบบที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการ การแก้อสมการ และปัญหาเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ 394
  แบบที่ 5 ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 396
  แบบที่ 6 ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเลขยกกำลังและลอการิธึม 398
  แบบที่ 7 ปัญหาเกี่ยวกับเรขาคณิตเบื้องต้น 400
  แบบที่ 8 ปัญหาเกี่ยวกับเลขคณิตเบื้องต้น 409
  แบบที่ 9 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดลำดับ การจัดหมวดหมู่ และความน่าจะเป็น 414
  บทที่ 10 ปัญหาเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น 414
  แบบทดสอบปัญหา "การใช้เหตุผล" 416
  เฉลย  
  คำตอบตอนที่ 1 431
  คำตอบตอนที่ 2 447
  คำตอบตอนที่ 3 448

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 51504934

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์