ชีววิทยา ม. 4 เล่ม 1 ของ ผศ. ประสงค์ หลำสะอาด
ความนิยมของผู้ชม: / 68
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 1
  1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร 1
    - สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ 1
    - สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน 4
    - สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอายุขัยและขนาดจำกัด 4
    - สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 6
    - สิ่งมีชีวิตมีการรักษาสมดุลภาพของร่างกาย 9
    - สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ 11
    - สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ 11
  1.2 ชีววิทยาคืออะไร 14
    - การศึกษาสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งมีชีวิต 14
    - การศึกษาโครงสร้างหน้าที่และการทำงาน 15
    - การศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต 16
  1.3 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต 16
  1.4 ชีวจริยธรรม 17
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 1 19
    เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 1 23
    แบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 1 25
    เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 1 30
2 การศึกษาชีววิทยา 33
  2.1 การศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์ 33
    - การกำหนดปัญหาที่ได้จากการสังเกต 33
    - การตั้งสมมติฐาน 35
    - การตรวจสอบสมมติฐาน 37
    - การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 38
    - สรุปผลการทดลอง 38
  2.2 กล้องจุลทรรศน์และการค้นพบหน่วยของสิ่งมีชีวิต 39
    - กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสง 40
    - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 49
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 54
    เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 60
    แบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 2 62
    เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 2 66
3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 69
  3.1 สารอนินทรีย์ 81
    - น้ำ 81
    - แร่ธาตุหรือเกลือแร่ 82
  3.2 สารอินทรีย์ 85
    - คาร์โบไฮเดรต 85
    - มอโนแซ็กคาร์ไรด์ 88
    - โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ 94
    - ไตรแซ็กคาร์ไรด์ 96
    - พอลิแซ็กคาร์ไรด์ 97
    - โปรตีน 103
    - ประเภทของโปรตีน 106
    - ลิพิด 113
    - ลิพิดธรรมดา 115
    - ลิพิดประกอบ 115
    - อนุพันธ์ของลิพิด 117
    - กรดนิวคลีอิก 123
    - DNA 123
    - RNA 128
    - วิตามิน 130
    - วิตามินที่ละลายไขมัน 132
    - วิตามินที่ละลายในน้ำ 138
  3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 149
    - พลังงานเคมี 151
    - เอนไซม์ 154
    - สมบัติของเอนไซม์ 157
    - การทำงานของเอนไซม์ 159
    - พลังงานกระตุ้น 160
    - โคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ 164
    - การยับยั้งเอนไซม์ 167
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 3 172
    เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 3 188
    แบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 3 196
    เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 3 214
4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 223
  4.1 เซลล์และทฤษฎีเซลล์ 223
    - ทฤษฎีเซลล์ 224
    - ชนิดของเซลล์ 225
  4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 231
    - นิวเคลียส 232
    - เยื่อหุ้มนิวเคลียส 234
    - โครมาทิน 234
    - นิวคลีโอลัส 234
    - ไซโทพลาสซึม 234
    - ไมโทรคอนเดรีย 235
    - เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 236
    - กอลจิ บอดี 237
    - ไลโซโซม 237
    - แวคิวโอล 239
    - พลาสติด 239
    - ไรโบโซม 241
    - เซนทริโอล 242
    - ไซโทสเกเลตอน 244
    - ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 245
    - เยื่อหุ้มเซลล์ 245
    - ผนังเซลล์ 248
  4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์ 251
    - การแพร่ 251
    - ออสโมซิส 253
    - การแพร่แบบฟาซิลิเทต 257
    - การเคลื่อนที่ของสารโดยกระบวนการแอกทิฟทรานสปอร์ต 258
    - สารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ได้อย่างไร 260
  4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์ 266
  4.5 การแบ่งเซลล์ 267
    - การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 270
    - การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 272
  4.6 การเปลี่ยนแปลงของสารและการชราภาพของเซลล์ 277
    - การเพิ่มจำนวนเซลล์ 277
    - การวัดการเติบโต 278
    - การชราภาพของเซลล์ 280
  4.7 เนื่อเยื่ออวัยวะและระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต 281
    - เนื่อเยื่อสัตว์ 281
    - เนื้อเยื่อพืช 282
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 284
    เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 311
    แบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 4 322
    เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ บทที่ 4 337

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 52635179

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์