เคมี ม. 4 เล่ม 1  ของ อ.สำราญ พฤกษ์สุนทร
ความนิยมของผู้ชม: / 30
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
บทนำ   1
1 อะตอมและตารางธาตุ 6
 

1.1

แบบจำลองอะตอม 6
    1.1.1 แบบจำลองอะตอมของดอลตัน 6
    1.1.2 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 7
      1.1.2.1 การนำไฟฟ้าของสาร 7
      1.1.2.2 หลอดรังสีแคโทด 8
    1.1.3 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 14
      1.1.3.1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม 16
      1.1.3.2 เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป 18
    1.1.4 แบบจำลองอะตอมของโบร์ 25
      1.1.4.1 คลื่นและสมบัติของคลื่นแสง 25
      1.1.4.2 สเปกตรัม 26
      1.1.4.3 เส้นสเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย 29
      1.1.4.4 การใช้แบบจำลองอะตอมของโบร์อธิบายอะตอมของไฮโดรเจน 34
    1.1.5 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 37
    1.1.6 พลังงานไอออไนเซชัน 38
      1.1.6.1 ผลต่างพลังงานของระดับพลังงานต่างๆ 43
      1.1.6.2 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 45
      1.1.6.3 การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย 47
      1.1.6.4 การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัล 52
 

1.2

ตารางธาตุ 56
    1.2.1 วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 56
    1.2.2 ตารางธาตุในปัจจุบัน 60
    1.2.3 การแบ่งตารางธาตุออกเป็นตอนหรือเขต 61
    1.2.4 ลักษณะสำคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกัน 63
    1.2.5 ลักษณะสำคัญของธาตุภายในคาบเดียวกัน 63
    1.2.6 การบอกตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ 63
    1.2.7 การเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมมากกว่า 100 ในระบบ IUPAC 64
    1.2.8 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 66
      1.2.8.1 แนวโน้มของขนาดอะตอม 66
      1.2.8.2 แนวโน้มของขนาดไอออน 70
      1.2.8.3 แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชัน 73
      1.2.8.4 แนวโน้มของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี 75
      1.2.8.5 แนวโน้มของสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 77
      1.2.8.6 แนวโน้มของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 79
      1.2.8.7 แนวโน้มของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด 80
      1.2.8.8 แนวโน้มของค่าความหนาแน่น 82
      1.2.8.9 แนวโน้มของความเป็นโลหะและอโลหะ 83
      1.2.8.10 เลขออกซิเดชัน 86
   

เฉลยละเอียดแบบฝึกหัดเรื่องอะตอมและตารางธาตุ

90
    ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องอะตอมและตารางธาตุ 103
   

ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี 2518 ถึงปัจจุบัน เรื่องอะตอมและตารางธาตุ

118
    เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องอะตอมและตารางธาตุ 138
   

เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี 2518 ถึงปัจจุบัน เรื่องอะตอมและตารางธาตุ

147
2 พันธะเคมี 164
 

2.1

พันธะไอออนิก 164
    2.1.1 การเกิดพันธะไอออนิก 164
    2.1.2 พลังงานกับการเกิดพันธะไอออนิก 166
    2.1.3 วัฎจักรบอร์นฮาเบอร์ 169
    2.1.4 โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก 171
    2.1.5 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 173
    2.1.6 สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 179
    2.1.7 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก 181
      2.1.7.1 กลไกการละลายของสารประกอบไอออนิก 181
      2.1.7.2 พลังงานกับการละลายของสารประกอบไอออนิก 182
      2.1.7.3 ความสามารถในการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก 186
      2.1.7.4 สมการไอออนิก 189
 

2.2

พันธะโคเวเลนต์ 192
    2.2.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์ 193
    2.2.2 ชนิดของพันธโคเวเลนต์ 196
    2.2.3 ข้อยกเว้นของกฎออกเตต 198
    2.2.4 ธาตุกับพันธะโคเวเลนต์ 198
    2.2.5 จำนวนพันธะในโมเลกุลโคเวเลนต์ 199
    2.2.6 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 199
      2.2.6.1 การเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ 199
      2.2.6.2 การเขียนสูตรโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ 201
      2.2.6.3 การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 206
    2.2.7 พลังงานพันธะและความยาวพันธะ 208
    2.2.8 การสลายพันธะและการเกิดพันธะ 210
    2.2.9 เรโซแนนซ์ 214
    2.2.10 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 216
    2.2.11 ผลของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่อค่ามุมระหว่างพันธะ 223
    2.2.12 สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 226
    2.2.13 หลักการพิจารณาสภาพมีขั้วของโมเลกุลโดยอาศัยผลบวกของขั้วพันธะโดยวิธีการทางเวกเตอร์ 229
    2.2.14 อิเล็กโทรเนกาติวิตีกับเปอร์เซนต์พันธะโคเวเลนต์และเปอร์เซนต์พันธะไอออนิก 232
    2.2.15 พันธะโคเวเลนต์ในสารประกอบไอออนิก 234
    2.2.16 แรงยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 235
      2.2.16.1 การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล 237
      2.2.16.2 ผลของพันธะไฮโดรเจนต่อสมบัติของสาร 240
    2.2.17 สมบัติของโมเลกุลโคเวเลนต์ 242
    2.2.18 สารโครงผลึกร่างตาข่าย 243
 

2.3

พันธะโลหะ 245
    2.3.1 พันธะโลหะกับสมบัติบางประการของโลหะ 246
   

เฉลยละเอียดแบบฝึกหัดเรื่องพันธะเคมี

250
    ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี 259
   

ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี 2518 ถึงปัจจุบัน เรื่องพันธะเคมี

280
    เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี 312
   

เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี 2518 ถึงปัจจุบัน เรื่องพันธะเคมี

327
3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 353
 

3.1

สมบัติของสาประกอบของธาตุตามคาบ 353
 

3.2

สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ 360
    3.2.1 ธาตุหมู่ IA 360
    3.2.2 ธาตุหมู่ IIA 364
    3.2.3 ธาตุหมู่ VIIA 367
    3.2.4 ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล 373
    3.2.5 แนวโน้มความว่องไวของธาตุในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 374
 

3.3

ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ 375
 

3.4

ธาตุกึ่งโลหะหรือเมตัลลอยด์ 376
 

3.5

ธาตุแทรนซิชัน 378
    3.5.1 สมบัติของธาตุแทรนซิชัน 380
    3.5.2 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน 382
    3.5.3 เลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชันในสารประกอบ 384
    3.5.4 สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน 385
    3.5.5 การเรียกชื่อไอออนเชิงซ้อนและสารประกอบเชิงซ้อน 387
    3.5.6 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชันบางชนิด 389
 

3.6

ธาตุกัมมันตรังสี 391
    3.6.1 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 392
    3.6.2 วิธีตรวจสอบการแผ่รังสีของสาร 394
    3.6.3 ครึ่งชีวิตของธาตุ 395
    3.6.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 396
      3.6.4.1 ปฏิกิริยาฟิชชัน 396
      3.6.4.2  ปฏิกิริยาฟิวชัน 398
    3.6.5 เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี 398
 

3.7

การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 400
 

3.8

ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งแวดล้อม 402
    3.8.1 ธาตุอลูมิเนียม 402
    3.8.2 ธาตุแคลเซียม 402
    3.8.3 ธาตุทองแดง 402
    3.8.4 ธาตุโครเมียม 403
    3.8.5 ธาตุเหล็ก 404
    3.8.6 ธาตุไอโอดีน 406
    3.8.7 ธาตุไนโตรเจน 406
    3.8.8 ธาตุออกซิเจน 408
    3.8.9 ธาตุฟอสฟอรัส 408
    3.8.10 ธาตุซิลิคอน 410
    3.8.11 ธาตุสังกะสี 411
    3.8.12 ธาตุเรเดียม 411
   

เฉลยละเอียดแบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ

412
    ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องธาตุและสารประกอบ 416
   

ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี 2518 ถึงปัจจุบัน เรื่องธาตุและสารประกอบ

434
    เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องธาตุและสารประกอบ 458
   

เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี 2518 ถึงปัจจุบัน เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ

468
  เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือเรียน สสวท. 483
  ภาคผนวก 504
  บรรณานุกรม 507

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 52303188

Who's Online