ทฤษฎี สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก โดย เฉลิมพล น้ำค้าง
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า
1 ระบบเวกเตอร์ 3 มิติ สำหรับวิศวกร 11
  1.1 สเกลารฺ์และเวกเตอร์ 11
  1.2 พีชคณิตเวกเตอร์ 12
  1.3 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยม 13
  1.4 ยูนิตเวกเตอร์ 15
  1.5 การคูณเวกเตอร์ 18
    1.5.1 การคูณเวกเตอร์สองตัวแบบดอท (Dot product) 18
    1.5.2 การคูณเวกเตอร์สองตัวแบบครอส (Cross product) 19
    1.5.3 การคูณเวกเตอร์สามตัว 21
  1.6 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก 24
  1.7 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกลม30 25
  1.8 การเปลี่ยนเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง 30
    1.8.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเวกเตอร์สามมิติที่ใช้กับลูกบาศ์กทรงสี่เหลี่ยมกับทรงกระบอก 30
    1.8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ที่ใช้กับรูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยมกับทรงกลม 33
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 39
2 กฎของคูลอมบ์ ความเข้มของสนามไฟฟ้า 43
  2.1 กฎคูลอมบ์ที่ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์ 44
  2.2 ความเข้มสนามไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด (Point charge) 46
  2.3 ความเข้มสนามไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นกลุ่ม (Volume charge) 49
  2.4 ความเข้มสนามไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้น (Line charge) 52
  2.5 ความเข้มสนามไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้ากระจาย (Surface charge) 56
  2.6 วิธีสเกตเส้นกราฟความเข้มสนามไฟฟ้า 60
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 64
3 ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า ทฤษฎีของเกาส์ หลักไดเวอร์เจนซ์ 67
  3.1 ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า (Electric flux density) 67
  3.2 กฎของเกาส์ฺ (Gauss's Law) 70
  3.3 การนำกฎของเกาส์ไปใช้งาน 73
    3.3.1 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด 73
    3.3.2 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้น 75
    3.3.3 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้ากระจาย 76
    3.3.4 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่อยู่้ในภาชนะรูปทรงต่างๆ 78
  3.4 ไดเวอร์เจนซ์ (divergence) 81
  3.5 เวกเตอร์ โอเพอเรเตอร์ เดล (Vector operator Del) 82
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 88
4 พลังงานและแรงเคลื่อนไฟฟ้า 91
  4.1 พลังงานที่ใช้เพื่อการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าเป็นจุด โดยผ่านสนามไฟฟ้า 92
  4.2 การเคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าเป็นจุดไปตามเส้นทางในสนามไฟฟ้า 94
    4.2.1 การเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้า Q เป็นวงกลมรอบประจุไฟฟ้าเป็นเส้น 98
    4.2.2 การเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าผ่านสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้น 99
  4.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือศักดาไฟฟ้า 100
    4.3.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด 101
    4.3.2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุดทัั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆกัน 103
    4.3.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้ากระจาย 104
  4.4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกรเดียนท์ (potential gradient) 105
  4.5 ไดโพล (electric dipole) 107
  4.6 พลังงานสะสมในสนามไฟฟ้า 111
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 119
5 ตัวสื่อนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า และตัวเก็บประจุไฟฟ้า 123
  5.1 กระแสไฟฟ้าและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 123
  5.2 กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 126
  5.3 ตัวสื่อนำไฟฟ้าประเภทโลหะ 127
  5.4 วัสดุสื่อนำไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้า 132
  5.5 อิเมจ (image) 135
  5.6 สารกึ่งตัวนำ 137
  5.7 วงจำกัดของวัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้า 139
  5.8 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 143
    5.8.1 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเกิดจากวัสดุไฟฟ้าที่มีรูปร่างต่างๆ 145
    5.8.2 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเกิดจากคู่สายรูปทรงกระบอก (หรือโคแอกเชียล) 146
    5.8.3 ตัวเก็บประจุำไฟฟ้าเกิดจากประจุเป็นเส้นตรงอนันต์ 2 เส้น 147
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 158
6 เทคนิคการเขียนเส้นกราฟสนามไฟฟ้า-สนามแม่เเหล็ก 161
  6.1 วิธีเชิงเส้นโค้ง (Curvilinear method) 161
  6.2 วิธีกระทำซ้ำ (Iteration method) 166
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 172
7 สมการพอยซอนและสมการลาปลาส 175
  7.1 สมการพอยซอน สมการลาปลาส 175
  7.2 ทฤษฎียูนิคเนสส์ 177
  7.3 ตัวอย่างการหาตัวพารามิเตอร์ของสนามไฟฟ้าโดยอาศัยสมการลาปลาส 179
  7.4 การใช้สมการลาปลาสหาศักดาไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนค่าตามค่า x และ y 184
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 194
8 สนามแม่เหล็กเกิดจากกระแสไฟฟ้าตรง 195
  8.1 กฎไบโอซาวาร์ท ซึ่งเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่านเส้นลวดไฟฟ้า 196
  8.2 กฎแอมแปร์เซอร์กิต (Ampere's Circuit Law) 203
    8.2.1 สนามแม่เหล็ก H เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่านขดลวดโซลีนอยด์ 211
    8.2.2 สนามแม่เหล็ก H เกิดจากทอรอยด์ 212
  8.3 เคิร์ล (curl) 214
  8.4 ทฤษฎีสะโตคที่เกี่ยวกับเคิร์ล H 220
  8.5 เส้นแรงแม่เหล็กและความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก 225
  8.6 ศักดาไฟฟ้าของสนามแม่เหล็ก 227
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 236
9 แรงเกิดจากสนามแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก อินดัคแทนซ์ 241
  9.1 แรงเกิดจากการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้า 242
  9.2 แรงเกิดจากกระแสไฟฟ้าเชิงอนุพันธ์ 244
  9.3 แรงเกิดจากกระแสไฟฟ้าเชิงอนุพันธ์มากกว่าหนึ่งจำนวน 246
  9.4 แรงและกำลังบิดที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรงไหลในวงจรแบบปิด 249
  9.5 ธรรมชาติและคุณสมบัติบางประการของวัสดุแม่เหล็ก 255
  9.6 ขอบเขตของวัสดุที่สามารถเป็นแม่เหล็ก 257
  9.7 วงจรแม่เหล็ก 258
  9.8 พลังงานศักย์  และแรงที่เกิดในวงจรแม่เหล็ก 267
  9.9 ความเหนี่ยวนำ  และมิวทวล อินดัคแทนซ์ 269
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 278
10 สนามไฟฟ้า-สนามแ่่ม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา และสมการแมกเวลล์ 283
  10.1 บทนำ 283
  10.2 กฎของฟาราเดย์ 284
  10.3 กระแสการกระจัด 291
  10.4 สมการแมกเวลล์ในรูปสมการเิชิงอนุพันธ์ 295
  10.5 สมการแมกเวลล์ในรูปอินทิกรัล 297
  10.6 ศักดาไฟฟ้าหน่วง 298
  แบบฝึกหัดบทที่ 10 303
11 คลื่นระนาบเอกรูป 305
  11.1 บทนำ 305
  11.2 คลื่นเคลื่อนที่ในอากาศ 305
  11.3 คลื่นเคลื่อนที่ในไดอิเล็กตริกชั้นดี 314
  11.4 คลื่นเคลื่อนที่ในฉนวนไฟฟ้าชั้นเลว 318
  11.5 พอยน์ติงเวกเตอร์ (Poynting Vector) 323
  11.6 คลื่นเคลื่อนที่ในตัวนำไฟฟ้าชั้นดี 327
  11.7 การสะท้อนกลับของคลื่นระนาบเอกรูป 332
  11.8 อัตราส่วนคลื่่นนิ่ง 337
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 345
12 ทฤษฎีสายส่ง 347
  12.1 อาัรัมบท 347
  12.2 สมการของสายส่งสัญญาณ 348
  12.3 ตัวพารามิเตอร์ของสายส่ง 352
  12.4 สมิทชาร์ท  (Smith Chart) 368
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 375

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 59001224

Who's Online

ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์